Ápolásszakmai Igazgatóság

Oktatás

TANULÓSZERZŐDÉS KISOKOS


Mi a tanulószerződés?

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése szervezetnél a tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik.

Megkötésének, módosításának, megszűnésének és megszüntetésének feltételeit A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. XIII. fejezete szabályozza.

 

Ki kivel köti a tanulószerződést?

A tanulószerződést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet köti egymással, amelyet a területileg illetékes gazdasági kamara tart nyilván.

 

Mely tanuló jogosult tanulószerződés kötésére?

Aki:

 • az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vesz részt,
 • az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésben vesz részt,
 • a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,
 • általános esetben, aki szakiskolai képzésben eredményes szintvizsgát tett, amennyiben köteles azt letenni.

 

Mire vállal kötelezettséget a szervezet a tanulószerződés megkötésével?

 • A szakképzési évfolyamra járó tanulóval kötött tanulószerződéssel a szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.
 • A tanuló a gyakorlati képzés keretében csak a szakképzési kerettantervben meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
 • A tanulót a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti.
 • A képzési idő alatt gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.
 • A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

 

Milyen kötelezettségei keletkeznek a tanulónak a tanulószerződés megkötésével?

 • a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

 

 

Köthető-e tanulószerződés a második szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során?

Nem! A hatályos Szt. általános esetben csak az első szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzésre engedi a tanulószerződés megkötését, a második szakképesítés esetében már tiltja.

Ettől függetlenül a tanuló mehet szervezethez gyakorlatra, de ilyenkor a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosítására képzési megállapodást kell a tanulónak és a szervezetnek kötnie. A képzési megállapodással eltöltött gyakorlati idő nem minősül szolgálati időnek, az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzéshez hasonlóan.

 

Ráépülésnek minősített szakképesítés esetén köthető-e tanulószerződés?

Igen. Az Szt. értelmében a ráépülés nem számít második szakképesítésnek, ezért tanulószerződés köthető, de kizárólag abban az esetben, ha a tanuló azon naptári év előtt, amelyben a 21. évét betölti, kezdte meg nappali munkarendben tanulmányait a ráépülésre való felkészülés érdekében. A 21. életév betöltése után a tanuló kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet, ahol csak nappali munkarend szerinti oktatásban köthető tanulószerződés, esti és levelező munkarendben csak együttműködési megállapodás lehetséges. Nappali oktatás munkarendje szerint azonban azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. Mivel a 21. életév betöltése után a tanuló kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet, ez nappali munkarendben nem szervezhető meg.

 

Ki és milyen formában módosíthatja a tanulószerződést?

A tanulószerződést a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő, illetőleg a gyám hozzájárulásával) és a szervezet csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel, írásban módosíthatja.

 

Mikor szűnik meg a tanulószerződés?

 • Ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján,
 • a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a köznevelési törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,
 • a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,
 • a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,
 • közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,
 • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,
 • azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

 

Milyen módon szüntethető meg a tanulószerződés?

A tanulószerződés megszüntethető:

 • a felek közös megegyezésével;
 • felmondással,
 • azonnali hatályú felmondással.

A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerződés felmondását közölni kell a szakképző iskolával és a gazdasági kamarával.

Mikor szüntethető meg felmondással a tanulószerződés?

Bármelyik fél felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított.

 

Mikor szüntethető meg a tanulószerződés azonnali hatályú felmondással?

A tanulószerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél

 • a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és
 • emiatt lehetetlenné válik vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére.

A gyakorlati képzést szervező szervezet azonnali hatályú felmondással abban az esetben is megszüntetheti a tanulószerződést, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.

 

Kell-e indokolnia a tanulónak a tanulószerződés azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését?

A tanuló a tanulószerződést a gazdasági kamarával történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével azonnali hatályú felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell terjednie a gyakorlati képzést szervező szervezettel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés körülményeinek tisztázására.

 

Kell-e indokolnia a szervezetnek a tanulószerződés azonnali hatályú felmondását?

A szervezet az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Az indoklásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén az indok valódiságát és okszerűségét a szervezetnek kell bizonyítania. A felmondást a tanulóval, a területileg illetékes gazdasági kamarával és a szakképző iskolával egyidejűleg írásban közölni kell

 

Felmondhatja-e a szervezet egyoldalúan a tanulószerződést, ha a tanuló a tanév végén gyenge tanulmányi eredményt ért el?

A tanulószerződést a szervezet a tanuló gyenge tanulmányi eredményére való hivatkozással egyoldalúan nem mondhatja fel.

A szervezet a tanulószerződést azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredménye miatt a képzési idő alatt másodszor utasította az évfolyam megismétlésére.

 

Felmondhatja-e a szervezet a tanulószerződést, ha a tanuló a gyakorlati képzésen (igazolt vagy igazolatlan formában) gyakran nem jelenik meg?

A kérdésben szereplő esetben akkor mondható fel azonnali hatállyal a tanulószerződés, ha az ehhez szükséges összes feltétel fennáll, azaz ha a tanuló a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése.

Ilyen esetnek minősülhet – az egyéb szükséges feltételek megléte esetén – például az is, ha a tanuló a rendszeres és jelentős mértékű késéseivel, hiányzásaival lehetetlenné teszi a tanulószerződés fenntartását, a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést. A késés és hiányzás tényét a jelenléti íven és a foglalkozási naplóban megfelelően dokumentálni kell. A tanuló gyakorlati képzésről történő hiányzásáról a szervezet köteles a szakképző iskolát – és kiskorú esetében a törvényes képviselőt is – értesíteni.

A jogszabály a tanuló gyakorlati képzésről való távolmaradásának következményeit egyértelműen szabályozza.

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez ezen szervezet hozzájárulása is szükséges.

 

Ha a tanuló egy tanévre vetített mulasztása eléri a gyakorlati képzési idő 20%-át, dönthet-e a szervezet úgy, hogy a tanulószerződést ennek ellenére sem mondja fel azonnali hatállyal?

Igen. Ha a tanuló mulasztása a gyakorlati képzési idő 20%-át eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a szervezet javaslatára.

 

Mikor nem mondhatja fel a tanulószerződést a szervezet?

A törvény a tanulószerződés szervezet részéről történő felmondását bizonyos esetekben tiltja. Nem mondható fel a tanulószerződés:

 • a tanuló betegségének időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig,
 • üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,
 • a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.

 

Mikor szűnik meg a tanulószerződés a szervezet részéről történő felmondás esetén?

Ha a tanulószerződést a tanuló gyakorlati képzését ellátó szervezet mondja fel, akkor:

 • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,
 • azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján, szűnik meg a tanulószerződés.

A felek az azonnali hatályú felmondással szemben a felmondás közlésétől számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhatnak.

A keresetnek az azonnali hatályú felmondás végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.

 

Köteles-e a szervezet a tanuló részére a gyakorlati időt igazolni?

Igen. A szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

 

A tanulószerződés szüneteltetése

Mi történik a tanulószerződéssel, ha a tanuló szülési szabadságra megy?

A szülési szabadság alatt a tanulói jogviszony és a tanulószerződés is szünetel, ezért a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a szerződő feleket. Ezen idő alatt a tanuló pénzbeli juttatásra és egyéb, az Szt.-ben meghatározott juttatásra nem jogosult. A szervezet a tanuló szülési szabadságának időtartama alatt normatív támogatásra nem jogosult, a tanuló részére pénzbeli juttatást nem kell fizetnie és járulékfizetési kötelezettsége sincs.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a szervezetet és a gazdasági kamarát.

 

Milyen egyéb esetben szüneteltethető még a tanulószerződés?

Minden olyan esetben, amikor a tanuló tanulói jogviszonya is szünetel:

 • Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.
 • A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanuló esetében.

 

Milyen juttatások illetik meg a tanulószerződéses tanulót?

A tanulószerződéses tanulót pénzbeli és – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – egyéb juttatások illetik meg. Ezek az egyéb kötelező juttatások a következők:

− kedvezményes étkeztetés,

− útiköltség-térítés, munkaruha,

− egyéni védőfelszerelés (védőruha),

− tisztálkodási eszközök és

− kötelező juttatások.

 

Pénzbeli juttatás

A tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha ‒ a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve ‒ a gyakorlati képzési idő eléri

 • a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi
 • munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 19,5%-a, 27
 • a hetven százalékot, a minimálbér 18%-a,
 • a hatvan százalékot, a minimálbér 16,5%-a,
 • az ötven százalékot, a minimálbér 15%-a,
 • a negyven százalékot, a minimálbér 13,5%-a,
 • a harminc százalékot, a minimálbér 12%-a,
 • a húsz százalékot, a minimálbér 10,5%-a.

 

Tanulót terhelő járulékok:

Egészségbiztosítási járulék (2014-ben 4% + 3%)

Nyugdíjjárulék (2014-ben 10%) 29

Munkáltatót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulási adó (2014-ben 27%)

 

 

 

Milyen különleges szabályok vonatkoznak a tanuló pénzbeli juttatásának kifizetésére?

 • A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a munka törvénykönyvéről szóló törvény szabályainak figyelembevételével kell kifizetni a tanuló részére.
 • A tanuló részére járó tanulói pénzbeli juttatásból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a tanuló hozzájárulása alapján van helye. A levonásra a munka törvénykönyvéről szóló törvénynek a munkabérből történő levonásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 • Jogalap nélküli kifizetés esetén a tanulói pénzbeli juttatást a tanulótól a munka törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozott módon lehet visszakövetelni.
 • A tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni.

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is.

 

Változik-e a pénzbeli juttatásának mértéke, ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre kötelezett?

Igen. Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A szakképző iskola az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást vezető szervnek.

 

Mekkora az évismétlésre kötelezett tanuló pénzbeli juttatásának mértéke a megismételt évfolyam második félévében?

A megismételt évfolyam második félévében fizetendő tanulói juttatás attól függ, hogy a tanuló az első félévet eredményesen vagy eredménytelenül zárta. Ha sikeresen teljesítette az első félévet, akkor pénzbeli juttatását a tanulószerződésben leírt mértékben emelni kell, ha sikertelen volt az első féléve, akkor juttatása nem emelkedik.

 

Hogy alakul az évismétlést követően a tanuló pénzbeli juttatása a következő évfolyamban?

Ha a tanuló a megismételt első félévet sikeresen teljesítette, akkor a további félévekben ‒ az újabb tanévismétlés esetét kivéve ‒ a pénzbeli juttatás mértékének megállapításakor a viszonyítási alap az Szt.-ben minimálisan előírt összeg, amelyet a jogszabályban leírt szempontok szerint kell emelni.

 

Csökkenthető-e a tanuló havi pénzbeli juttatása, ha igazolatlanul hiányzik a gyakorlatról?

Igen. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan ‒ a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint ‒ csökkenteni kell.

 

Étkezési hozzájárulás

 • A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.
 • Az étkezésről meleg ‒ kivételesen indokolt esetben hideg ‒ élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervező a helyileg szokásos módon köteles gondoskodni.

 

 

Tisztálkodási eszköz, munkaruha

A tanuló számára az alapvető higiénés feltételeket a gyakorlati képzést szervező biztosítja.

 • A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót.
 • Az egészségügyi, munkavédelemi rendelkezések alapján az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak számára egyéni védőfelszerelés (védőruha) biztosítása szükséges. Az egyéni védőfelszerelésre azonban nem vonatkoznak a munkaruhára meghatározott szabályok. Az egyéni védőfelszerelést a tanuló még tisztítás céljából sem viheti haza, előzőek alapján a kihordási idő leteltével sem kerülhet a tulajdonába.

 

Meddig illetik meg a tanulót a tanulói juttatások, ha befejezte tanulmányait, sikeres szakmai vizsgát tett?

A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. A szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.

 

A tanulót az oktatási szünetben is megilleti-e a pénzbeli juttatása?

Igen. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti.

 

Mekkora összegű pénzbeli juttatás illeti meg a tanulót, ha betegszabadságon van?

A tanulót betegszabadsága időtartamára (10 nap) a tanulói pénzbeli juttatásának hetven százaléka illeti meg.

 

Adómentes-e a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót jogviszonya alapján megillető juttatása a keresőképtelensége idején?

Az ekkor kifizetett összeg adókötelezettsége attól függően alakul, hogy ténylegesen milyen jogcímen fizetik azt ki. A betegszabadság időszakára járó 70 százalékos mértékű tanulói pénzbeli juttatás adómentesen kifizethető, míg a táppénz, mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás bérnek minősül, s ennek megfelelően kell a kifizetőnek ebből az összegből az adóelőleget, valamint a járulékokat levonnia (az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetőjének azt kell tekinteni, alá az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette).

 

Milyen juttatások járnak a tanulónak, ha a tanulói jogviszonya szünetel?

A tanulói jogviszony és a tanulószerződés szüneteltetése esetén a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a szerződő feleket.

Ezen idő alatt a tanuló pénzbeli juttatásra és egyéb az Szt.-ben meghatározott juttatásra nem jogosult.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a szervezetet és a gazdasági kamarát.