Ajánlás PTE ÁOK oktatói és oktatásszervezői számára a 2020/2021-es tanév előkészítésére és megkezdésére a koronavírus járvány és járványügyi készenlét időszakában

Alapelvek:

Fontos az előre nem megbecsülhető járványügyi szabályozók és kockázatok mellett:

 • az oktatás színvonalának fenntartása, lehetőség szerint javítása,
 • a szakmai gyakorlatok teljes értékű, folyamatos biztosítása,
 • a Kar hatékony, motivált, partneri munkalégkörének fenntartása, különösen a járványügyi veszélyhelyzet előnytelen megterheléseinek csökkentésére,
 • az oktatás elsődlegesen gyakorlati jellegének megfelelően a Kar lehetőség szerint törekszik a jelenléti típusú oktatásra.

 

A. A klinikai szakmai gyakorlatok változó mértékű járványügyi készenlét esetén:

A posztgraduális képzés, a szakorvosképzés és doktori képzés, valamint a graduális képzés szakmai gyakorlatai mind az egyetemen, mind a külső gyakorlóhelyeken elvégezhetők. Az ezeken részt vevő hallgatók, kollégák járványügyi szempontból a gyakorlóhely dolgozóival azonos megítélés alá esnek.

A mindenkori járványügyi rendelkezéseknek történő megfelelés, az egészségvédelmi rendszabályok betartása és betartatása a gyakorlóhely, munkahely feladata, melyet a gyakorlaton részt vevő személy munkáját felügyelő szakmai vezető ellenőriz.

 

Szakmai gyakorlatok (ápolási, belgyógyászati, sebészeti, szigorló év, blokkgyakorlat, orvosi kommunikáció gyakorlat)

A nyári és szigorló évi szakmai gyakorlatok a tantárgyleírásokban szereplő követelményrendszer alapján töltendők le. A járványügyi veszélyhelyzetet követő járványügyi, készenléti időszakban továbbra is érvényesek a járványügyi veszélyhelyzetben kialakított módosítások, melyek a nyári szakmai gyakorlatokat és a szigorló év egészét érintik. Ennek érdekében:

 

1. Az egyetem:

 1. A gyakorlóhelyek nagyobb választékát bocsátja rendelkezésre;
 2. Ambuláns egészségügyi ellátóhelyeket is elfogadhat a tantárgyfelelős;
 3. A gyakorlati időt kiterjeszthetik ügyeleti időszakra és hétvégére;
 4. A hallgatói önkéntes munkát beszámíthatják gyakorlatként. Ennek elfogadható mértékéről a tantárgyfelelős dönt.           

2. A hallgató felel a rá vonatkozó egészségvédelmi és járványügyi rendszabályok maradéktalan betartásáért.

 

B. Augusztusi rendkívüli és előrehozott vizsgaidőszak

1. Augusztus végén az eddigi szokásoknak megfelelő időben megtartjuk az őszi szemeszterben felvett vizsgakurzusok előrehozott „A” vizsgáinak lehetőségét. A vizsga formájáról – hagyományos, vagy online – a tantárgyfelelős dönt.

2. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos felkészülési nehézségek ellensúlyozására a dékán augusztusban rendkívüli vizsgaidőszakot engedélyez augusztus 24. és 29. között azok számára, akiknek dokumentáltan a koronavírus járvánnyal összefüggő okból hiúsult meg a tantárgyteljesítésük a május-júniusi vizsgaidőszakban.

3. A vizsgák módját (személyes vagy online szóbeli, személyes vagy online írásbeli), a vizsgahelyeket, a vizsganapok számára rendkívüli vizsgaidőszakban a potenciálisan jelentkező hallgatók száma alapján a tantárgyfelelősök szabják meg.

4. Értékemelő vizsga ebben az időszakban nem tehető le.

5. Jelenléti vizsgáztatás során szigorúan be kell tartani a higiénés és járványügyi rendszabályokat.

 

C. A hallgatók visszatérése az őszi szemeszterhez és új hallgatók szemeszter-kezdése

1. A Tanulmányi Hivatal a hallgató kérése alapján magyar és/vagy angol nyelvű hallgatói jogviszony igazolást ad ki a határátlépés(ek)hez.

2. Ahol ezt az érvényes járványvédelmi szabályok megszabják, a 2 hét beutazási járványügyi megfigyelési időt be kell tartani (ellenőrzött házi karantén).

3. A Tanulmányi Hivatal felhívja a hallgatók figyelmét a Pécsre eljutás nehézségeire vagy esetleges átmeneti lehetetlenségére. Ezt az utazás megtervezésekor gondosan mérlegelniük kell.

4. A tantárgyfelelősök készüljenek fel arra, hogy lesznek hallgatók, akik a szemesztert a járványügyi intézkedések miatt csak online tudják elkezdeni, és később, fokozatosan tudnak csatlakozni a jelenléti oktatáshoz. Számukra megfelelő online tananyagot, oktatási lehetőséget kell biztosítani a PotePedia felületén, illetve online órák, pótlások szervezésével.

5. A tantárgyfelelősöknek elérhetővé kell tenniük kötelező tantárgyuk tananyagát a PotePedia felületén a hallgatók számára, az adott tanórát megelőzően, lehetőleg a szorgalmi időszak kezdete előtt.

6. Az orvosképzés gyakorlati jellege miatt, a járványügyi okból behozhatatlan mértékben hiányzott hallgatók a félévet utólagosan passziválhatják. A tanórákról járványügyi okból (kontakt, fertőzésgyanús, fertőzött, beteg) történő hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, de a nem pótolt hiányzás mértéke a tantárgyleírásban szereplő mértéket, ennek hiányában a 25%-ot nem haladhatja meg.

A nem járvány miatt történt hiányzásokra az általános kari szabályok vonatkoznak.

7. A helyszíni oktatás során a hallgatóknak szigorúan be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat.

8. A tanév megkezdése előtt, és egyes konkrét tevékenységek megkezdése előtt a hallgatóknak járványügyi adatlapot kell kitölteniük (pretriage, emlékeztető), mely alapján a hallgatók különböző járványügyi kategóriákba sorolhatók és az ezekhez kapcsolódó utasításrendszert maradéktalanul be kell tartaniuk (pl. „Hallgatói nyilatkozat a COVID-19 járvány általi érintettségről”).

 

D. Oktatás a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében

A szemeszter során az oktatásszervezőknek, az oktatóknak, és a hallgatóknak mindent meg kell tenniük azért, hogy oktatásunk színvonalát, bevált módját és elsődlegesen gyakorlati jellegét megtartsuk. Ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, messzemenően vissza kell térni a szokásos oktatási menetre. Miután számos, az egyetem hatáskörén kívüli tényező (járványhelyzet, politikai döntések) oktatásunkat befolyásolhatják, fel kell készülnünk néhány szokásostól eltérő oktatási változásra. Ennek szellemében:

1. Törekednünk kell a járványhelyzet következtében bevezetett, gyorsan változó szabályozók, járványügyi intézkedések miatt megrendült kari (oktatói, hallgatói, adminisztratív) munkahelyi légkör helyreállítására, és fejlesztésére. Figyelnünk kell a hallgatói önálló tanulás segítésére, a tanulás motiválására, stabil tanulási légkör biztosítására, a felesleges félelmek leküzdésére. Tovább kell erősíteni a konzultatív, partneri légkört, a kölcsönös segítségadást, a hallgatók bevonását a Kar működéseibe.

2. Javasolt a járványhelyzet miatt oktatóink és más szakembereink által gyorsan, hatékonyan és célszerűen kialakított elektronikus, online oktatás, megbeszélések, konzultációk bevált, a jelenléti oktatás esetén is hatékonyan használható elemeinek további használata, azok fejlesztése.  Továbbra is javasolt a hatékony, időkímélő online kommunikáció használatának mérlegelése. Elsősorban:

 1. Videóra rögzített online előadások (Teamsben, Zoomban felvétel készítése, vagy előzetes időpontegyeztetés alapján a PTE ÁOK Oktatásszervezési és Szolgáltatási Osztály munkatársai segítségével történő felvétel) konzultációk, szemináriumok,
 2. WEB-es oktatási anyagok az eddiginél szélesebb körű készítése a korszerű digitális technika széles tárházának felhasználásával (PotePedia)
 3. A bizottsági ülések elektronikus, távolsági, online megszervezése javasolt (személyi döntéseket, titkos szavazásokat is beleértve).
 4. Online oktatói, oktatási értekezletek szervezése akár egy szakterületen belül országos szinten más karok, oktatókórházak bevonásával),
 5. Online szakmai, tudományos ülések, megbeszélések.
 6. E-tananyagok (e-learning tananyagok, audio-videók, beszéd- és hanganyaggal kiegészített Power Point prezentációk) és tananyagként felhasználható tartalmak biztosítása: ingyenesen elérhető online videók (pl. oktatóvideók, YouTube-on elérhető tudományos vagy oktató előadások);
 7. PotePedia, webináriumok, online előadások, szemináriumok, elektronikus esetismertetések, otthoni feladatok, virtuális modelleken történő bemutatása, gyakoroltatása, műszerek működésének online bemutatása, diagnosztikus képi dokumentáció;
 8. Szakmai elektronikus adatbázisok (AMBOSS, UpToDate, InSimu Patient, stb.) szélesebb körű használata;
 9. Fokozottan ügyelni szükséges a hallgatói önálló tanulás segítésére, a tanulás motiválására, stabil tanulási légkör biztosítására, a szükségtelen félelmek leküzdésére. Tovább kell erősíteni a konzultatív, partneri légkört, a kölcsönös segítségadást, a hallgatók bevonását a Kar működéseibe.

3. Az online oktatást mind technikai, mint módszertani szempontból fejleszteni kell, és részlegesen fenn kell tartani az előadások, szemináriumok, választható tantárgyak esetén, elméleti jellegű tanórákon és bemutatásra, dokumentumok, leletek, képi dokumentáció tanulmányozására irányuló gyakorlatokon.

4. Folytatni kell az oktatók és oktatásszervezők munkahelyi és otthoni informatikai lehetőségeinek bővítését (jó minőségű webkamerával, jó minőségű mikrofonnal, hangszóróval ellátott számítógépek, megbízható internetkapcsolat, megfelelő, jogtiszta, frissített szoftverek, VPN kapcsolat).

5. Folytatni kell az oktatók, segédoktatók, oktatásszervezők képzését az online oktatás módszereivel, technikájával (interaktivitás, hallgatók bevonása), az online videókonferenciával (MS Teams, Zoom, stb.) kapcsolatban.

6. A munkahelyen is biztosítani kell az oktató számára az online oktatáshoz (előadás, szeminárium, gyakorlat) szükséges zavarásmentes környezetet (egyéni oktatói helyiségek, erre a célra kialakított vagy lefoglalható oktatóhelyiségek). 

7. Biztosítani kell mind az otthoni, mind a munkahelyi online oktatáshoz szükséges technikusi és tanácsadói hátteret.

8. A járvány visszatérésére fel kell készülnie az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztálynak. A járványügyi intézkedésektől függően a személyek közti védőtávolság biztosítására szükség oktatóhelyiségeink befogadóképességének újra tervezésére. Miután ez az új elméleti épület elkészülése ellenére oktatóterem-hiányhoz vezethet, szükséges lehet az online oktatás irányába elmozdulni (on-line előadások és bemutató gyakorlatok).

Növelni kellhet az egyéni és kisebb csoportos oktatás arányát (csoportok bontása, egyéni vagy kislétszámú gyakorlási lehetőségek biztosítása).

9. Gondoskodni kell a közös használatú kari területek (könyvtárak, egyéni tanulásra alkalmas helyiségek és területek, szolgáltatási helyet – Tanulmányi Hivatal, hallgatói szolgáltató irodák, stb.) megfelelő átrendezéséről, és használati szabályainak a járványhelyzetre történő átdolgozásáról.

10. Figyelmet kell fordítani idősebb munkatársaink fokozott védelmére, szükség esetén helyettesítésükre, munkakörük módosítására, számukra a járványügyi helyzettől függően „home office” munkavégzés biztosítására, lelki támogatásukra.

11. Gondolni kell a járványügyi okból kiesett oktatók helyettesítésére a tantárgyak oktatásának folyamatossága érdekében (tantárgyfelelős helyettes, legalább két oktató, oktatásba bevonható segédoktatók, demonstrátorok, külső szakemberek felkutatása, oktatók helyettesítése).

12. Amennyiben választható tantárgy oktatása járványügyi okból lehetetlenné válna, biztosítani kell a hallgatók számára lehetőséget a kreditveszteség elkerülésére, a szorgalmi időszak során másik választható tantárgyhoz történő csatlakozásra. Ebben az esetben a második tantárgy számonkéréseinek hiánytalan teljesítése a félév végi aláírás és kreditszerzés feltétele.

13. A kötelező tantárgyak folyamatos oktatásának fenntartására javasoljuk a tantárgyfelelősök számára a foglalkozások célszerű átütemezését: a jelenléti oktatást lehetővé tevő időszakokban a készségfejlesztő tartalmak megfelelően időzített, szükség szerint előrehozott oktatását, és a jelenlétet nem feltétlenül igénylő tartalmak oktatását azon időszakokban, amikor a jelenléti oktatás nem lehetséges.

14. A szemeszter során el lehet térni a tantárgyleírásban feltüntetett tematika sorrendjétől a gyakorlati elemek priorizálása érdekében, számítva arra a kedvezőtlen helyzetre, ha újabb egyetemlezárásra vagy szigorúbb védőtávolság elrendelésére kerülne sor.

15. Biztosítani kell a fertőzésen átesettek és járványügyi intézkedés alá vont személyek visszatérésének feltételrendszerét, és a fertőzés vagy a járványügyi rendelkezések miatt mulasztó hallgatók konzultációs, valamint pótlási lehetőségét. A tanóra pótlások formáját és tartalmát a tantárgyfelelős szakmai és oktatásszervezési szempontjai alapján kell megadni (tanórák, gyakorlati készségek teljesítése, online tanórák, személyes vagy online konzultálási lehetőség az előadások tematikáját már ismerve, különleges oktatási alkalmak, pontosan meghatározott tananyag alapján feladat vagy számonkérés teljesítése, beadandó hallgatói munka értékelése, ügyeleti munka, önkéntes munka, műtéti asszisztálás).

A tantárgyfelelős meghatározhat olyan témájú tanórákat, melyek pótlása kizárólag jelenléti alkalommal, és kizárólag az előírt tartalommal teljesíthető. Ezeknek megfelelő, elegendő számú oktatási alkalmat kell biztosítania a hallgatók számára, lehetőleg mindjárt a szemeszter kezdetén (esetleges lezárás esetére).

16. A tantárgyfelelős biztosíthat külön, órarenden kívüli, a hallgatókkal egyeztetett lehetőségeket a kontakt időszakban a tárgyspecifikus gyakorlati készségek teljesítésére, és a feltétlenül hallgatói jelenlétet igénylő gyakorlatok megtartására. Ezeket a lehetőségeket munkaidőn kívüli időszakra (esti, kivételesen pihenőnap, munkaszüneti nap és ünnepnap) is lehet időzíteni.

17. Mivel nem biztos, hogy hagyományos típusú, jelenléti vizsgáztatásra lesz lehetőség, emiatt mérlegelendő az évközi számonkérések szerepének növelése a tantárgyi érdemjegy kialakításában (megajánlott jegy az évközi teljesítmény alapján). (A járványügyi készenlét időszakában a tantárgyfelelős döntése alapján elfogadható az évközi teljesítmény szokásos, 30%-nál nagyobb arányú beszámítása a tantárgyi érdemjegyekbe.)

18. Évközi feladat és számonkérés teljesítésére a járványügyi okból hiányzott hallgatóknak az eddigieknél szélesebb körű pótlási lehetősége(ke)t kell biztosítani, mely a tantárgyfelelős megítélése alapján lehet online vagy jelenléti, de helyettesíthető beadandó, elvégzendő hallgatói munka értékelésével is, ennek határideje a vizsgaidőszak második hetének vége.

19. A tantárgyfelelős dönthet úgy, hogy a szemeszter kontaktóráinak (előadások, szemináriumok, otthon is végezhető gyakorlatok) egy részét vagy egészét online, távolsági formában tartja meg.

Ennek megszervezésekor kiemelten kell figyelni (1) az oktató videókonferencia-rendszere (különösen a hangtechnika) minőségére, (2) az órarendi egyeztetésre, (3) a hallgatók tanórák közti utazásainak időigényére, (4) a pontosságra, (5) a magas szintű online tananyag PotePedián rendelkezésre bocsátására (legalább hangzó szöveggel kísért előadás formájában).

Amennyiben a járványügyi intézkedések védőtávolság (1,5 m) megtartását teszik szükségessé, az összes kötelező tantárgyi előadás, szeminárium és hallgatói jelenlétet nem feltétlenül igénylő gyakorlat megtartása online javasolt.
 20. Ahhoz, hogy a járvány vagy járványügyi készenlét időszakában a gyakorlati oktatás minél biztonságosabban megszervezhető legyen, a következőket javasoljuk:

 1. célszerű a feltétlenül hallgatói jelenlétet igénylő kontaktórák szorgalmi időszak kezdetére időzítése, ugyanebben az időszakban megfelelő, pótlási lehetőségek biztosításával,
 2. a bemutatást igénylő témákat online is be lehet mutatni,
 3. egyszerűen gyakorolható készségeket otthoni környezetben (is) lehet gyakoroltatni,
 4. a jelenlétet igénylő gyakorlati képzési elemeket egyéni vagy kiscsoportos formában (is) el lehet végeztetni,
 5. jelenléti formában oktatandó gyakorlati jellegű tanórák tematikájának jelentős része online oktatás formájában is megvalósítható, így akár több gyakorlat valóban jelenléti munkát igénylő része egy időpontra csoportosítható (pl. hallgatói mérésre történő felkészülés, a mérési instrukciók tanulmányozása, a mérést követő jegyzőkönyv elkészítése és a mérési eredmények valamint módszerek megbeszélése történhet online, a konkrét méréstől elkülönített időpontban).

21. A jelenléti oktatásban részt venni nem tudó hallgatók számára teljesítési lehetőségek:

 1. A jelenléti tanóra valódi hibrid formában történő megszervezése, melyben egyidőben történik a jelenléti előadás (tanteremben, webkamera és mikrofon használatával), annak tananyagként történő rögzítése (pl. voice-over PowerPoint), és a távollevő hallgatók számára történő közvetítése (pl. Teams videókonferencia segítségével).  Ehhez oktatástechnikai segítséget az Oktatástechnikai Szolgáltatási Osztály technikusai készséggel biztosítanak. A gyakorlatok teljes mértékben hibrid oktatása (ugyanannak a gyakorlatnak jelenléti és/vagy párhuzamosan vagy időben eltoltan online megtartása), annak jelentős személyzeti és időigénye miatt általában nem vagy nehezen megvalósítható.
 2. A jelenléti tanóra kiegészítéseként tananyagspecifikus pótlási módszer meghirdetése. (Azonos, jól meghatározott tananyagból feladatmegoldás, önálló, de számon kért munka, dolgozatkészítés, beadandó, számonkérés, konzultáció.)
 3. A jelenléti vagy online tanóra jó minőségű felvétele alapján önálló órateljesítés, melyet a számonkérés valamilyen formája egészít ki.
 4. Az egyes tananyagrészek pótlására célszerű lehetőséget biztosítani a tantárgy tanmenetének megfelelő sorrendben (azon a héten, amikor elhangzik az adott téma), de szükség szerint attól eltérő, akár a csoporttal, akár egyes hallgatókkal rugalmasan egyeztetett időpontban is.
 5. Későbbi időpontban, amikor a hallgatónak van lehetősége kontakt oktatásra, lehetőséget biztosíthat számára a tantárgyfelelős a feltétlenül jelenléti komponensek csoportos vagy egyéni teljesítésére.

22. Választható tantárgyak esetében a következő előkészítés szükséges:

 1. Online megtartásra kell felkészülni.
 2. A tantárgyfelelős döntése alapján a hallgatói jelenlétet igénylő választható tantárgy szüneteltethető.
 3. Tantárgyfelelős helyettesről kell gondoskodni, az oktató esetleges járványügyi okból történő akadályoztatása esetére.
 4. A kötelező tantárgyak fokozott teremigénye miatt kari szervezésű oktatóterem biztosítása a választható tantárgyak esetében nem garantálható.
   

E. Vizsgáztatás a 2020/2021-es tanév téli vizsgaidőszakában

Az őszi szemeszter vizsgáinak megszervezése során elsődlegesen törekedni kell a tantervünk szerinti, eddig szokásos jelenléti vizsgaformák megtartására. Ettől eltérni csak járvány általi kényszerítő körülmények miatt lehet, vagy akkor, ha a járványhelyzet miatt bevezetett eltérő vizsgáztatási mód célszerűbbnek, hatékonyabbnak bizonyult.

Oktatóinkat és hallgatóinkat, valamint technikai szakembereinket, informatikusainkat fel kell készíteni a digitális technikát használó vizsgáztatási módszerekre.

1. Számba kell venni a tavaszi szemeszter vizsgaidőszakában használt módszerek előnyeit, hátrányait és lehetőségeit.

2. Minden résztvevő lehetőséget kap célzott tanfolyamokon az online vizsgáztatás lehetőségeinek optimális kihasználására.

3. A tavaszi szemeszter tapasztalatai miatt továbbra is lehetőségük van oktatóinknak az általuk választott vizsgáztatási rendszer alkalmazására.

 1. Szóbeli vizsgákra legtöbben a MS Teams-et és a Zoom-ot használták. A két, nagyjából hasonló tulajdonságokkal (lehetőségekkel és hiányosságokkal) rendelkező rendszer közül a Teams-et az egyetem „előfizeti”, és a Teams jobban illeszkedik az egyéb egyetemi informatikai rendszerekhez, szoftver csomagokhoz (Office 365, MS Streams, Neptun, stb.). Ezért célszerűnek tartjuk ennek előnyben részesítését.
 2. Az írásbeli vizsgáztatásban az Unipoll sérülékenynek, időszakosan megbízhatatlannak bizonyult. Emiatt számos alternatívát is bevezettek intézeteink (Élettani Intézet saját fejlesztésű rendszere, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet vizsgarendszere, Moodle vizsgáztatás, stb.).
 3. Az Unipoll program alternatívájaként a Moodle vizsgáztatási rendszer látszik a legstabilabbnak. Javasoljuk, hogy az írásbeli vizsgákat preferáló intézetek vizsga-tapasztalataikat egymással szervezetten osszák meg.
 4. A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik szabad vizsgaidőpontra feljelentkezhet.
 5. A 2020/2021-es tanév téli vizsgaidőszakában a hallgatók számára a várható járványügyi távollétek miatt a megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget kell biztosítani. Írásbeli vizsga esetén a megszokott 5 helyett legalább 6 vizsganapot kell meghirdetni, szóbeli vizsgák esetén minden vizsgahétre legalább két vizsganap szervezendő, és az összes vizsgalehetőségek számának meg kell haladnia a tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának két és félszeresét. A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és vizsgaidőpontok meghirdetésére.
 6. A járványügyi készenléti helyzet kapcsán kiadott Dékáni Utasításban szereplő második dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink számára.
 7. Az idősebb és járványügyi szempontból veszélyeztetett személyzet (60 év feletti vagy veszélyeztetett csoportba tartozó oktatók, oktatásszervezők) védelmére a vizsgaidőszakban is tekintettel kell lenni (a beosztás során helyettesítésüket mérlegelni kell, járványügyi védelmüket biztosítani kell, egyéni kéréseiket tekintetbe kell venni).