Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 2. (Általános epidemiológia és demográfia)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOA-AED-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Alapozó modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOA-MET-T teljesített , OOA-BML-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A tantárgy ismerteti a betegségek okainak valamint kockázati tényezőinek vizsgálatára alkalmas populációs szintű vizsgálatok módszertani alapjait. Bemutatja az oksági összefüggések kritériumait, az epidemiológiai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének és kritikus értékelésének szempontjait. Foglalkozik a népesség szerkezetével, annak időbeli változásaival, és ennek az egészségüggyel fennálló kölcsönhatásaival.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. Az epidemiológia fogalma, célja, kialakulása - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az oksági összefüggés bizonyításának kritériumai. Oksági modellek. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Epidemiológiai vizsgálatok típusai. Deskriptív vizsgálatok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. Analitikus epidemiológiai vizsgálatok I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Analitikus epidemiológiai vizsgálatok II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. Experimentális epidemiológiai vizsgálatok. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 7. Klinikai epidemiológia. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. Hibák, zavaró tényezők és kiküszöbölésük - Dr. Kiss István Zoltán
 • 9. Szisztémás review, meta-analízis. - Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 10. Molekuláris epidemiológia. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 11. Alkalmazott epidemiológia: Szűrővizsgálatok alapelvei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Demográfiai alapfogalmak, a népesség szerkezete. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 13. A népesség szerkezetét és annak változásait befolyásoló tényezők. A demográfiai átmenet. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 14. Magyarország történeti demográfiája. Demográfiai krízis. - Dr. Girán János

Gyakorlatok

 • 1. Problémamegoldás az epidemiológiában I.
 • 2. Problémamegoldás az epidemiológiában II.
 • 3. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk I.
 • 4. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk II.
 • 5. Epidemiológiai számítások: esély-hányados, relatív kockázat I.
 • 6. Epidemiológiai számítások: esély-hányados, relatív kockázat II.
 • 7. Epidemiológiai számítások: zavaró tényezők, stratifikált analízis I. (SPSS I.)
 • 8. Epidemiológiai számítások: zavaró tényezők, stratifikált analízis II. (SPSS I.)
 • 9. Epidemiológiai számítások: a minta nagysága, túlélési görbék, logisztikus regresszió I. (SPSS II.)
 • 10. Epidemiológiai számítások: a minta nagysága, túlélési görbék, logisztikus regresszió II. (SPSS II.)
 • 11. Epidemiológiai vizsgálat elemzése I. (SPSS III.)
 • 12. Epidemiológiai vizsgálat elemzése II. (SPSS III.)
 • 13. Standardizálás I.
 • 14. Standardizálás II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsátás feltétele egy számonkérés teljesítése.

Számon kért anyag:
- előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak
- tankönyv ide vonatkozó fejezetei
- segédanyagok a Neptun Meet Streetre feltöltve

Vizsgáztatók

 • Dr. Kiss István Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Girán János
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Nagy-Borsy Emese
 • Dr. Varjas Tímea
 • Hanzel Adrienn
 • Márovics Gergely Péter