Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 3. (Környezet-egészségtan)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varga Csaba (chemsafety@freemail.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOA-KET-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Alapozó modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOA-AED-T teljesített , OOA-BI2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

7 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A tantárgy célja a környezeti eredetű egészségkárosító hatások és ellenük való védekezés megismertetése.

Előadások

 • 1. Bevezetés a környezet-egészségtanba, alapfogalmak. Vizsgálómódszerek: kísérletes toxikológia és környezetepidemiológia. Ökológia, humánökológia - Dr. Varga Csaba
 • 2. Természetes és mesterséges környezet. Belső terek, épített környezet hatása az egészségre. Környezetmonitorozás, környezetvédelem. - Dr. Szendi Katalin
 • 3. Globális környezeti problémák egészségügyi hatásai. Globális felmelegedés, levegőszennyezés, - szennyeződés, - szennyezettség. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 4. Vizek alkotóinak és szennyezettségének egészségre gyakorolt hatásai, szennyvizek. - Dr. Varga Csaba
 • 5. A talaj szennyezettségének hatása az emberi egészségre. - Dr. Varga Csaba
 • 6. Kémiai biztonság. - Dr. Varga Csaba
 • 7. Fizikai tényezők: Zaj és vibráció. - Dr. Szendi Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Vízkémiai laborgyakorlat I.
 • 2. Vízkémiai laborgyakorlat II.
 • 3. Víz-mikrobiológiai laborgyakorlat I.
 • 4. Víz-mikrobiológiai laborgyakorlat II.
 • 5. Fizikai tényezők: Ionizáló és nem ionizáló sugárzások, környezeti sugárterhelés
 • 6. Sugárhigiénés mérési gyakorlat
 • 7. Aerobiológiai vizsgálatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialog Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok esetében 2x45 perces hiányzás megengedett, ezen felül a tárgy aláírását megtagadjuk.
A betegségmegelőzés alapjai (OOA-BMA), Általános epidemiológia és demográfia (OOA-AED), Környezet-egészségtan (OOA-KET), Népegészségügyi orvostan (OOP-NEO), Részletes epidemiológia (OOK-REP), Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan (OOK-MFO) tárgyak lezárásaként a 8. szemeszter vizsgaidőszakában a hallgatók Közegészségtan szigorlatot kötelesek tenni, ha valamennyi tárgy sikeres vizsgával zárult

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

Számon kért anyag:
- előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak
- tankönyv ide vonatkozó fejezetei
- segédanyagok a Neptun-ra feltöltve


Közegészségtan 3 - szóbeli tételek

1. Ökológia I. Organizációs szintek, Gaia-elmélet, kompetíció, niche-elmélet
Beltéri légszennyezők V. Azbeszt, biológiai források, radon
2. Ökológia II. Biológiai populációfogalom, ökoszisztéma, tápláléklánc, diverzitás
Kémiai biztonság V. Kockázat mértéke, kockázatbecslés
3. Ökológia III. Populációs kölcsönhatások, Lotka-Volterra modell, populáció növekedése
Fizikai kóroki tényezők – zaj és vibráció (hatásuk az egészségre, megelőzés)
4. Ökológia IV. Humánökológia, Az emberi populáció(k) különleges helyzete az ökoszisztémában
Fizikai kóroki tényezők – Porok és rostok toxikológiája (az azbeszt kivételével)
5. Víz/talaj I. Globális vízkészletek, vízigények, az emberi test vízmérlege
Aerobiológia I: primer prevenció és kockázati tényezők
6. Víz/talaj II. Hidrológiai ciklusok
Aerobiológia II: tercier prevenció és kockázati tényezők
7. Víz/talaj III. Esszenciális ionok az ivóvízben
Az UV-sugárzás mérése, jelentősége (laborgyakorlat)
8. Víz/talaj IV. Vízszennyezők csoportosítása; a nitrátion hatásai
A radonexpozíció mérése, jelentősége (laborgyakorlat)
9. Víz/talaj V. Minamata-betegség; arzén az ivóvízben
Kémiai biztonság I. CAS regisztráció, EINECS/ELINCS, POP-vegyületek
10. Víz/talaj VI. Másodlagos vízszennyezők
Kémiai biztonság II. Kémiai biztonság definíciója, hazai szervezete, anyagok életciklusa
11. Víz/talaj VII. Vízjárványok ismérvei, fontosabb kórokozók
Kémiai biztonság III. Veszélyességi besorolás szempontjai, veszély vs. kockázat
12. Víz/talaj VIII. A jód vízoldékony formái, hatásuk; jód a vízben és talajban
Kémiai biztonság IV. Dózis-hatás görbék és kitüntetett pontjaik
13. Hulladékok I. Veszélyes hulladékok, vizsgálómódszerek. Vizek öntisztulása
Levegő I. Az atmoszféra felépítése és összetétele
14. Levegő II. Az ózonréteg szerepe, ózonlyuk kialakulása és következményei
Az IARC monográfia program feladatai és működése példákon keresztül
15. Levegő III. Levegőszennyezéssel kapcsolatos alapfogalmak, főbb légszennyezők
Fizikai kóroki tényezők – zaj és vibráció (a zaj mérése, decibel- és phon-skála)
16. Levegő IV. A szmogok kialakulása, típusai és egészségi hatásaik
Fizikai kóroki tényezők – nanorészecskék toxikológiája
17. Levegő V. Üvegházhatás, globális felmelegedés és következményeik
Ökológia V. Meadows modellek, globális problémák, játékelméleti példák
18. Beltéri légszennyezők I. Háztartási légszennyezők és azok egészségügyi hatásai
Vízkémia I (laborgyakorlat): nitrogénformák, keménység
19. Beltéri légszennyezők II. A beltéri levegőszennyezés elsődleges forrásai
Vízkémia II. (laborgyakorlat): klórformák ivó- és fürdővízben, pH
20. Beltéri légszennyezők III. Szén-monoxid
Vízmikrobiológia I. (laborgyakorlat): alkalmazott technikák
21. Beltéri légszennyezők IV. Szilárd tüzelőanyagok, dohányzás, VOC, aeroszolok
Vízmikrobiológia II. (laborgyakorlat): a minősítésnél alkalmazott paraméterek

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Szendi Katalin
 • Hanzel Adrienn