Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 2.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGO-KE2-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OGO-KE1-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli. A tárgy a legnagyobb populációs kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik a hagyományos, illetve a molekuláris/genomikai epidemiológiai módszerek segítségével.
Célja az egészségtől a betegségekig tartó folyamat állomásainak feltárása, a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Az alkohol és a dohányzás egészségtana I. - Dr. Berényi Károly
 • 2. Az alkohol és a dohányzás egészségtana II. - Dr. Berényi Károly
 • 3. A világ és Magyarország kábítószerügyi helyzete I. - Dr. Szabó István
 • 4. A világ és Magyarország kábítószerügyi helyzete II. - Dr. Szabó István
 • 5. Bevezetés a toxikológiába - Mérgezéses esetek Magyarországon I. - Dr. Szabó István
 • 6. Bevezetés a toxikológiába - Mérgezéses esetek Magyarországon II. - Dr. Szabó István
 • 7. A foglalkozás-egészségtan alapjai. - Dr. Tibold Antal
 • 8. Mechanikai, ergonómiai és pszichés tényezők hatása az egészségre. - Dr. Tibold Antal
 • 9. Foglalkozási daganatok, rákkeltők I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Foglalkozási daganatok, rákkeltők II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 11. A környezet-egészségtan alapjai. - Dr. Varga Csaba
 • 12. Magyarország környezet-egészségügyi helyzete. - Dr. Varga Csaba
 • 13. Levegő-egészségtan. - Dr. Szabó István
 • 14. Porártalmak. - Dr. Szabó István
 • 15. Víz- és talaj-egészségtan I. - Dr. Varga Csaba
 • 16. Víz- és talaj-egészségtan II. - Dr. Varga Csaba
 • 17. Fertőző betegségek járványtana: alapfogalmak. - Dr. Varjas Tímea
 • 18. Magyarország járványügyi helyzete - Dr. Varjas Tímea
 • 19. Légúti fertőző betegségek epidemiológiája I. - Dr. Varjas Tímea
 • 20. Légúti fertőző betegségek epidemiológiája II. - Dr. Varjas Tímea
 • 21. Élelmiszerek által okozott fertőző betegségek epidemiológiája I. - Dr. Németh Katalin
 • 22. Élelmiszerek által okozott fertőző betegségek epidemiológiája II. - Dr. Németh Katalin
 • 23. Szexuális úton terjedő betegségek járványtana. - Dr. Németh Balázs
 • 24. Hepatitiszek. - Dr. Németh Balázs
 • 25. Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája. - Dr. Németh Katalin
 • 26. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája. - Dr. Németh Katalin
 • 27. Prionbetegségek, új vagy újonnan felmerülő fertőző betegségek. - Dr. Varga Csaba
 • 28. Katasztrófaállapotok népegészségügyi ellátása, kémiai, biológiai fegyverek, terrorizmus. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

 • 1. Általános epidemiológia; metaanalízis, szisztémás összefoglaló, adatbázisok I.
 • 2. Általános epidemiológia; metaanalízis, szisztémás összefoglaló, adatbázisok II.
 • 3. Kémiai, biológiai vízvizsgálat I.
 • 4. Kémiai, biológiai vízvizsgálat II.
 • 5. Genotoxikológiai laboratóriumi gyakorlatok I.
 • 6. Genotoxikológiai laboratóriumi gyakorlatok II.
 • 7. Kémiai biztonság; kockázatbecslés I.
 • 8. Kémiai biztonság; kockázatbecslés II.
 • 9. Védőoltások, oltási naptár I.
 • 10. Védőoltások, oltási naptár II.
 • 11. Nozokomiális - Fertőtlenítés és sterilezés I.
 • 12. Nozokomiális - Fertőtlenítés és sterilezés II.
 • 13. Sugáregészségtan, fizikai környezetszennyezők hatásának vizsgálata I.
 • 14. Sugáregészségtan, fizikai környezetszennyezők hatásának vizsgálata II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

1. A járványfolyamatok elsődleges és másodlagos mozgatóerői (virulencia, fertőző forrás, terjedési mód, fogékony szervezet)
2. Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés.
3. Magyarország járványügyi helyzete.
4. Fertőző betegségek megelőzése: védőoltások, kemoprofilaxis.
5. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiája, prevenciója.
6. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
7. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
8. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
9. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
10. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
11. Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója.
12. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
13. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
14. Az állatról emberre terjedő fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
15. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója.
16. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója.
17. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
18. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus.
19. Alkoholfogyasztási szokások, trendek Magyarországon és a világon. Az alkohol hatása az egészségre.
20. Dohányzási szokások, trendek Magyarországon és a világon. A dohányzás hatása az egészségre.
21. Magyarország és a világ kábítószerügyi helyzete.
22. Metaanalízis és a szisztémás összefoglaló ismérvei, kritériumai.
23. A környezet-egészségtan, ökológiai és humánökológiai alapfogalmai.
24. A levegő egészségtana, a levegőt szennyező anyagok és hatásaik.
25. A vizek kémiai és mikrobiológiai szennyezettségének hatása az egészségre, higiénés vízvizsgálatok.
26. A talaj szennyezettségének hatása az egészségre. A szennyvíz, a hulladékok és a veszélyes hulladékok egészségkárosító hatásai és kezelésük.
27. A foglalkozás-egészségügy (üzemegészségügy) története foglalkozás-egészségügyi szolgálat szerveződése, szintjei. Munkavédelem, munkahelyi biztonság.
28. Pszichoszociális kóroki tényezők. Biológiai kóroki tényezők. Ergonómiai kóroki tényezők.
29. Kockázatbecslés,- kezelés és –kommunikáció.
30. Foglalkozási toxikológia – kémiai biztonság.
31. Foglalkozási eredetű daganatok.
32. Fizikai kóroki tényezők: a magas és az alacsony hő hatása az egészségre.
33. Fizikai kóroki tényezők: zaj és a vibráció okozta egészségkárosodások illetve azok prevenciója.
34. Fizikai kóroki tényezők: ionizáló és nem ionizáló sugárzások egészségi hatásai.
35. Bevezetés a toxikológiába, mérgezéses esetek epidemiológiája.
36. Szervetlen és szerves porok okozta megbetegedések és prevenciójuk.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea