Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Adatgyűjtési technikák - a kérdőív-szerkesztéstől az interjúkészítésig

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Girán János (janos.giran@gmail.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-ASI-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Mind az egyetemi tanulmányok során, mind a gyakorló preventív vagy gyógyító feladatok végzésekor számos alkalommal fogalmazódhat meg az igény, hogy egy-egy jelenség megértéséhez avagy adott probléma vizsgálatához célzott adatgyűjtésre lenne szükség. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a kérdőíves vizsgálat, a strukturált interjú-készítés valamint a résztvevő megfigyelés alapvető technikáival és azok empirikus adatgyűjtést szolgáló alkalmazási lehetőségeivel.

Előadások

 • 1. A kutatandó probléma megfogalmazása – kontextus, hipotézis, operacionalizálás - Dr. Girán János
 • 2. Kutatási stratégia meghatározása és az adatgyűjtési eszköz(ök) kiválasztása - Dr. Girán János
 • 3. Kérdőív szerkesztése I. kérdéstípusok, mérési szintek - Dr. Girán János
 • 4. Kérdőív szerkesztése II. kérdőív felépítése, kérdések struktúrája és koherenciája, kódolás előkészítése - Dr. Girán János
 • 5. Kérdőíves kérdezés technikái: személyes lekérdezés, önkitöltős kérdőív, telefonos kérdezés, internetes kérdezés - Dr. Girán János
 • 6. Standardizált kérdések és kérdőívek és mintaválasztási technikák - Dr. Girán János
 • 7. A kérdezők felkészítése, a kérdezés és adatkezelés jogi és etikai kérdései - Dr. Girán János
 • 8. Interjútechnikák: strukturált, részben strukturált interjú, életút interjú, fókuszcsoport módszere - Dr. Girán János
 • 9. Résztvevő megfigyelés módszere - Dr. Girán János
 • 10. Szociometriai módszere - Dr. Girán János
 • 11. Az összegyűjtött adatok elemzése, eredmények megfogalmazása - Dr. Girán János
 • 12. Összegzés - Dr. Girán János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyagok

Jegyzet

Neptunra feltöltött anyagok

Ajánlott irodalom

Héra Gábor; Ligeti György: Módszertan - a társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, 2005
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 2008
de Leeuw, E.D., Hox, J.J. Dillman, A. D. (ed) International Handbook of Survey Methodology http://joophox.net/papers/SurveyHandbookCRC.pdf
A.P. Kelly: Social research methods. University of London, International Studies, 2016
http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/sc2145_ch1-3.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói