Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFP-PUH-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Pre-klinikai modul  |  Őszi

Előfeltétel: OFA-EF2-T teljesített , OFA-MF2-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli.
A tárgy a legnagyobb népegészségügyi kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik.
Célja az egészségtől a betegségek kialakulásáig tartó folyamat vizsgálata, valamint az egyéni és a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. Egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A prevenció szintjei. Egészségfejlesztés. Szociális kockázati tényezők. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Epidemiológiai alapismeretek. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Daganatok epidemiológiája. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. Fontosabb nem fertőző betegségek epidemiológiája. - Dr. Balogh Erika
 • 7. Szenvedélybetegségek epidemiológiája, kockázati szerepük. - Dr. Balogh Erika
 • 8. A táplálkozásegészségtan alapjai. Magyar néptáplálkozás - Wolher Veronika
 • 9. A táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Fertőző betegségek megelőzésének alapjai - Dr. Németh Katalin
 • 11. A főbb fertőző betegségek epidemiológiája 1. - Dr. Németh Katalin
 • 12. A főbb fertőző betegségek epidemiológiája 2. - Dr. Németh Katalin
 • 13. Környezetegészségtani alapismeretek 1. - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Környezetegészségtani alapismeretek 2. A foglalkozásegészségtan alapjai - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

1. Magyarország népegészségügyi helyzete. Az egészség és a betegség fogalma. Egészségdeterminánsok
2. Egészségnevelés, egészségfejlesztés. Szociális kockázati tényezők
3. A prevenció szintjei.
4. Demográfia.
5. Epidemiológiai indikátorok. Az epidemiológiai vizsgálatok típusai, jellemzői
6. Szűrővizsgálatok
7. A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája, kockázati tényezői, rizikóbecslés és prevenció.
8. Daganatos betegségek epidemiológiája, főbb kockázati tényezői és prevenció
9. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: diabétesz, oszteoporózis
10. Nem fertőző légúti betegségek epidemiológiája
11. Nem fertőző gasztrointesztinális betegségek epidemiológiája
12. Táplálkozás-egészségügyi alapismeretek. Táplálkozási szokások, a magyar néptáplálkozás.
13. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában. Az obesitas járványtana
14. Járványtani alapfogalmak. (fertőzés forrása, terjedése, fogékonyság), Magyarország járványügyi helyzete
15. Fertőző betegségek megelőzésének alapjai. Védőoltások
16. Léguti fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója
17. Enterális úton terjedő fertőző betegségek, ételfertőzések, ételmérgezések epidemiológiája és prevenciója
18. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója
19. Vízhigiéne, ivóvízellátás, vízszennyezés. A talaj higiénés szerepe.
20. A levegő egészségtana. Szmog. A levegőszennyeződések hatása az egészségre, prevenció
21. Munkaártalmak, foglalkozási betegségek a fogorvosi gyakorlatban.
22. A dohányzás és az alkoholfogyasztás epidemiológiája, kockázati szerepük.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói