Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szervetlen kémiai számítások

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGE-SKS-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

Tematika

A tantárgy oktatása során a korábban tanult ismeretekre alapozva a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a Szervetlen kémiai számítások elméleti alapjait, majd azokat a feladatok megoldása során alkalmazniuk kell. A kurzus célja, hogy az Általános és Szervetlen Kémia 1 tantárgyat figyelembe véve, azzal párhuzamosan haladva, részletesen kitérjen az adott témakörök számolási feladataira és ezáltal segítséget nyújtson a tananyag könnyebb megértéséhez.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadása a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében történik. Egy félévben legfeljebb 3 foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során két írásbeli dolgozatot írnak, melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A kurzus aláírásának feltétele a megírt dolgozatok mindegyikének legalább 60%-os teljesítése. A félévközi dolgozatok javítására egy alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató a megállapított jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt írásbeli dolgozat megismétlésével javíthatja.

Félévközi ellenőrzések

Két félévközi írásbeli számonkérés az előadások anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott szemináriumok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Almási A., Kuzma M., Perjési P.: Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár, elektronikus tananyag, PTE, 2014.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés a szervetlen kémiai számításokba (kémiai alapfogalmak). Sztöchiometriai számítások. Oxidációs szám.
 • 2. Bevezetés a szervetlen kémiai számításokba (kémiai alapfogalmak). Sztöchiometriai számítások. Oxidációs szám.
 • 3. Sztöchiometriai számítások. Koncentráció számítások.
 • 4. Sztöchiometriai számítások. Koncentráció számítások.
 • 5. Koncentráció számítások, oldhatóság.
 • 6. Koncentráció számítások, oldhatóság.
 • 7. Elektrolitos disszociáció
 • 8. Elektrolitos disszociáció
 • 9. Kolligatív tulajdonságok.
 • 10. Kolligatív tulajdonságok.
 • 11. Termokémia (Hess törvény).
 • 12. Termokémia (Hess törvény).
 • 13. Kémiai kinetika.
 • 14. Kémiai kinetika.
 • 15. pH-számítások I.: bevezetés, sók hidrolízise.
 • 16. pH-számítások I.: bevezetés, sók hidrolízise.
 • 17. pH-számítások II.: pufferoldatok
 • 18. pH-számítások II.: pufferoldatok
 • 19. Oldhatósági egyensúlyok (oldhatósági szorzat).
 • 20. Oldhatósági egyensúlyok (oldhatósági szorzat).
 • 21. Redoxiegyenletek rendezésén alapuló számítások I. Redoxifolyamatok áttekintése (oxidáció, redukció, oxidáló-és redukálószerek).
 • 22. Redoxiegyenletek rendezésén alapuló számítások I. Redoxifolyamatok áttekintése (oxidáció, redukció, oxidáló-és redukálószerek).
 • 23. Redoxiegyenletek rendezésén alapuló számítások II.
 • 24. Redoxiegyenletek rendezésén alapuló számítások II.
 • 25. Elektrokémiai számítások I. (elektródpotenciál, Nernst egyenlet, elektromotoros erő)
 • 26. Elektrokémiai számítások I. (elektródpotenciál, Nernst egyenlet, elektromotoros erő)
 • 27. Elektrokémiai számítások II. (Faraday törvényei, elektrolízis)
 • 28. Elektrokémiai számítások II. (Faraday törvényei, elektrolízis)

Vizsgakérdések

A megírt dolgozatok átlaga alapján az Intézet a hallgatóknak félévi gyakorlati jegyet állapít meg.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • Dr. Lemli Beáta