Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok 1. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGA-L1G-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 65 fő

Előfeltételek

Tematika

Jelen tantárgy egyik legfőbb feladata szerint analitikai gondolkodásra ösztönzi a résztvevőket. Ez a fajta gondolkodási mód elengedhetetlen a gyógyszeranalízis, a gyógyszertechnológia és a gyógyszerészi kémia későbbi elsajátításához. A feladatok és célok megvalósítása érdekében hallgatóink megtanulják a kvalitatív kémiai analízis keretein belül a különböző kémiai reakciók alkalmazását, kivitelezésük feltételeinek felmérését, a velük kapcsolatos számítási módszereket és lehetőségeket. Mindezekhez nem csak elméleti, hanem igen fontos gyakorlati tevékenységet is végeznek, amin keresztül képessé válnak bármely tanulmányozott szervetlen minta ismeretlenként történő identifikálására, valamint ismert minták minőségi összehasonlítására is! A kationok és anionok körében elsajátított ismereteik segítségével megtanulják az analitikus gondolkodásmód szabályait és elveit. Ismereteikről félév közben írásban számolnak be. A gyakorlatokat gyakorlatvezetők instruálják. A gyakorlatvezetők összhangban történő munkavégzéséről, a gyakorlatok tematikus összhangjáról a tantárgyfelelős tartozik gondoskodni.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A tantárgyból hallgatóink gyakorlati jegyet kapnak, amely buktató hatályú. A gyakorlati jegyet a hallgatók írásbeli beszámolói és gyakorlati eredményessége alapján állapítjuk meg. Eredményes gyakorlati jegy nélkül a hallgató nem bocsátható vizsgára.
A gyakorlatvezetők ellenőrizhetik a hallgatók felkészültségét: előre elkészített jegyzőkönyvek megléte vagy hiánya, a biztonságos laboratórium- és reagenshasználat, a biztonsági előírások betartása vagy negligálása, stb. Szükség esetén a hallgatók elméleti felkészültségét röpdolgozattal mérik fel.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzások esetén, mivel a gyakorlatok egymásra épülnek, az elvégzendő feladatok a hiányzott hallgatót megvárják: a következő gyakorlaton el kell végeznie feladatait. Túl sok hiányzás ellehetetleníti az eredményes félévzárást.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Barcza-Buvári: A minőségi kémiai analízis alapjai, Medicina, 2008.

Saját oktatási anyag

A gyakorlati képzés során a gyakorlatvezetők az elméleti órák anyagához szorosan csatlakozó szemináriumi anyagot alkalmaznak a gyakorlati eligazításhoz, a veszélyforrásokra történő figyelemfelkeltéshez.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Häfner: Arbeitsbuch qualitative anorganische Analyse, Govi-Verlag, 2000.
Werner: Qualitative anorganische Analyse, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh Stuttgart, 2006.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Munka- és balesetvédelmi oktatás.
 • 2. Munka- és balesetvédelmi oktatás.
 • 3. Munkahely és munkaeszközök megismerése, átvétele.
 • 4. Az I. kationosztály reakciói: Ag(I), Pb(II).
 • 5. Az I. kationosztály reakciói: Hg(I), Hg(II).
 • 6. Az I. kationosztály reakciói: Hg(I), Hg(II).
 • 7. Az I. kationosztály reakciói: Cu(II), Bi(III).
 • 8. Egyszerű ismeretlenek.
 • 9. Egyszerű ismeretlenek.
 • 10. A II. kationosztály reakciói: As(III), As(V).
 • 11. A II. kationosztály reakciói: Sb(III), Sb(V).
 • 12. A II. kationosztály reakciói: Sb(III), Sb(V).
 • 13. A III. kationosztály reakciói: Ni(II), Co(II).
 • 14. A III. kationosztály reakciói: Fe(II), Fe(III).
 • 15. Egyszerű ismeretlenek. Felmérő teszt I.
 • 16. A III. kationosztály reakciói: Mn(II), Cr(III).
 • 17. A III. kationosztály reakciói: Zn(II), Al(III).
 • 18. Egyszerű ismeretlenek.
 • 19. A IV. kationosztály reakciói: Ca(II), Sr(II).
 • 20. A IV. kationosztály reakciói: Ba(II).
 • 21. Egyszerű ismeretlenek.
 • 22. Az V. kationosztály reakciói: Na(I), K(I).
 • 23. Az V. kationosztály reakciói: Li(I), Mg(II), NH4+.
 • 24. Egyszerű ismeretlenek.
 • 25. Az I. anionosztály reakciói.
 • 26. Az I. anionosztály reakciói.
 • 27. Az I. anionosztály reakciói.
 • 28. A II. anionosztály reakciói.
 • 29. A II. anionosztály reakciói.
 • 30. A II. anionosztály reakciói.
 • 31. A III. anionosztály reakciói.
 • 32. A III. anionosztály reakciói.
 • 33. A III. anionosztály reakciói.
 • 34. A IV. anionosztály reakciói.
 • 35. A IV. anionosztály reakciói.
 • 36. A IV. anionosztály reakciói.
 • 37. Összetett analízis.
 • 38. Összetett analízis.
 • 39. Összetett analízis.
 • 40. Pótlás.
 • 41. Pótlás.
 • 42. Leltár.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések köre az oktatott tananyag kisebb fejezeteiből áll össze:

1. A kémiai analízis tárgya. Előkészítő műveletek. Kísérleti eredmények értékelése.
2. A kémiai reakciók osztályozása: csapadékképződési (csapadékok jellemzése: szín, állag, oldhatóság, stb), sav-bázis (a pH gyakorlati alkalmazása, ennek meghatározó szerepe a különféle reakciótípusokban, stb), redox (félegyenletek felismerése, oxidációs számok biztos alkalmazásának képessége, elektronátmenetek interpretálása, stb) és komplexképződési reakciók (Lewis-féle sav-bázis elmélet, datív kovalens kötés képződése, neutrális és anionos ligandumok kémaia tulajdonságai, stb) elmélete és gyakorlata. Komplexek jellemzése színük alapján.
3. A reakciók érzékenysége, szelektivitása, specificitása. Csapadékok oldhatósága, oldhatósági szorzat. Oldódás - precipitálódás.
4. A kationok és anionok osztályozása Fresenius szerint. Az egyes osztályok (öt kationosztály és négy anion) egyenkénti jellemzése, egyszerű és összetett elválasztásuk. Az osztályreakciók alkalmazhatóságának kémiai alapjai. Az egyes osztályokon belüli kationok vagy anionok egyenkénti jellemzése reakcióik által. A reakciókról tudnia kell minden hallgatónak: milyen típusú reakció, mi keletkezik a kiindulási anyagokból, a reakciótermékek kémiai és fizikai tulajdonságaik alapján hogyan jellemezhetők.
5. Az egyes ionok jellemző és érzékeny reakcióinak alkalmazása azonosításukban, valamint egymástól való elkülönítésükben.
6. Az osztályreagensek jellemzése, alkalmazhatóságuk kémiai alapjai.
7. Ismeretlen anyagminták analízisének elvi és gyakorlati menete: önálló ismertetésben.

Ezek a témakörök szolgáltatják a következő félévi szóbeli szigorlat alapját is!

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • Gulyás Gergely