Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok 1. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGA-L1E-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 65 fő

Előfeltételek

OGA-L1G-T egyidejű felvétel

Tematika

Jelen tantárgy egyik legfőbb feladata szerint analitikai gondolkodásra ösztönzi a résztvevőket. Ez a fajta gondolkodási mód elengedhetetlen a gyógyszeranalízis, a gyógyszertechnológia és a gyógyszerészi kémia későbbi elsajátításához. A feladatok és célok megvalósítása érdekében hallgatóink megtanulják a kvalitatív kémiai analízis keretein belül a különböző kémiai reakciók elméleti alkalmazását, rendezését, a velük kapcsolatos számítási módszereket és lehetőségeket. Mindezekhez az elméleti képzést az előadásokon kapják meg. Az elméleti tudásanyag birtokában végzik el (az előadásokat követő) gyakorlati munkájukat. Az előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon megszerzett együttes tudáson keresztül képessé válnak bármely tanulmányozott szervetlen minta ismeretlenként történő identifikálására, valamint minőségi elemzésére is! A kationok és anionok körében elsajátított ismereteik segítségével megtanulják az analitikus gondolkodásmód szabályait és elveit. Ismereteikről félév végén írásbeli kollokviumon számolnak be.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Két vagy három írásbeli beszámoló, melyet a hallgatók nem, vagy maximum egyszer ismételhetnek meg. Sikertelen írásbeli dolgozat esetén lehetőség van (esetleg kötelezően) szóbeli beszámolásra is. Sikeres beszámoló: legalább 60%-os eredmény elérése!

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás a PTE TVSZ szerint! A pótlást minden hallgató önállóan, saját belátása szerint végzi, amit a félévközi írásbeli dolgozatok során ellenőrzünk.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Barcza-Buvári: A minőségi kémiai analízis alapjai, Medicina, 2008.

Saját oktatási anyag

Az előadások diapozitívjeit (ábráit), valamint a tantárgy saját készítésű jegyzetét a hallgatók megkapják a tantárgyfelelőstől. Ehhez a Neptun megfelelő felületeit használjuk.

Jegyzet

Martinek: Kvalitatív kémiai analízis, Jatepress, 2008.

Ajánlott irodalom

Häfner: Arbeitsbuch qualitative anorganische Analyse, Govi-Verlag, 2000.
Werner: Qualitative anorganische Analyse, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh Stuttgart, 2006.

Előadások

 • 1. Az analitikai kémia definíciói, fogalma, módszerei. - Dr. Huber Imre
 • 2. A szervetlen kémiai analízis tárgya, módszerei. - Dr. Huber Imre
 • 3. A tárgykörben használatos fontosabb reakciók (egyensúlyi, sztöchiometrikus, nem-sztöchiometrikus). - Dr. Huber Imre
 • 4. Sav-bázis elméletek, pH. - Dr. Huber Imre
 • 5. Komplexképződés, nevezéktan. - Dr. Huber Imre
 • 6. Redoxi folyamatok. - Dr. Huber Imre
 • 7. Csapadékos reakciók, oldhatóság, számítások, - Dr. Huber Imre
 • 8. Érzékenység, határhígítás, határkoncentráció. - Dr. Huber Imre
 • 9. Szelektivitás, analitikai előkészítő műveletek. - Dr. Huber Imre
 • 10. Kationok osztályozása, osztályreakciók. - Dr. Huber Imre
 • 11. Sósavcsoport ionjai, reakciói. - Dr. Huber Imre
 • 12. Az I/B kationcsoport jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 13. A II. kationcsoport jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 14. A két első csoport elválasztása. - Dr. Huber Imre
 • 15. A III. kationcsoport jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 16. A III. kationcsoport jellemzése, 2. - Dr. Huber Imre
 • 17. A IV. kationcsoport jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 18. Az I., II., III. és IV. csoportok elválasztása. - Dr. Huber Imre
 • 19. Az V. kationcsoport jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 20. A kationok egyszerű és összetett analízisének összefoglalása. - Dr. Huber Imre
 • 21. Az anionok osztályozása. - Dr. Huber Imre
 • 22. Az I. anionosztály jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 23. A II. anionosztály jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 24. A III. anionosztály jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 25. A IV. anionosztály jellemzése. - Dr. Huber Imre
 • 26. Az anionok egyszerű és összetett analízisben. - Dr. Huber Imre
 • 27. Összefoglalás. - Dr. Huber Imre
 • 28. Vizsga írásban. - Dr. Huber Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések köre az oktatott tananyag kisebb fejezeteiből áll össze:

1. A kémiai analízis tárgya. Előkészítő műveletek. Kísérleti eredmények értékelése.
2. A kémiai reakciók osztályozása: csapadékképződési (csapadékok jellemzése: szín, állag, oldhatóság, stb), sav-bázis (a pH gyakorlati alkalmazása, ennek meghatározó szerepe a különféle reakciótípusokban, stb), redox (félegyenletek felismerése, oxidációs számok biztos alkalmazásának képessége, elektronátmenetek interpretálása, stb) és komplexképződési reakciók (Lewis-féle sav-bázis elmélet, datív kovalens kötés képződése, neutrális és anionos ligandumok kémaia tulajdonságai, stb) elmélete és gyakorlata. Komplexek jellemzése színük alapján.
3. A reakciók érzékenysége, szelektivitása, specificitása. Csapadékok oldhatósága, oldhatósági szorzat. Oldódás - precipitálódás.
4. A kationok és anionok osztályozása Fresenius szerint. Az egyes osztályok (öt kationosztály és négy anion) egyenkénti jellemzése, egyszerű és összetett elválasztásuk. Az osztályreakciók alkalmazhatóságának kémiai alapjai. Az egyes osztályokon belüli kationok vagy anionok egyenkénti jellemzése reakcióik által. A reakciókról tudnia kell minden hallgatónak: milyen típusú reakció, mi keletkezik a kiindulási anyagokból, a reakciótermékek kémiai és fizikai tulajdonságaik alapján hogyan jellemezhetők.
5. Az egyes ionok jellemző és érzékeny reakcióinak alkalmazása azonosításukban, valamint egymástól való elkülönítésükben.
6. Az osztályreagensek jellemzése, alkalmazhatóságuk kémiai alapjai.
7. Ismeretlen anyagminták analízisének elvi és gyakorlati menete: önálló ismertetésben.

Ezek a témakörök szolgáltatják a következő félévi szóbeli szigorlat alapját is!

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Imre

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói