Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Csathó Árpád István (arpad.csatho@aok.pte.hu), egyetemi docens

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-ANT-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Tematika

Az orvosi antropológia röviden úgy jellemezhető, mint az antropológia tudományának olyan területe, amely kulturális, biológiai és pszichológiai hatástényezők összetett kapcsolatán keresztül törekszik az emberi egészséget meghatározó folyamatokat megértésére. A hatástényezők közötti kapcsolatrendszer megismerésére számos elméleti megközelítés létezik, amelyek közül adaptációs, vagy ökológiai elméleti keret áll a kurzus középpontjában. Így, az előadások témainak tárgyalása során hangsúlyos szerepet kap, a környezethez történő adaptáció három fő szintje, illetve azok interakciói: a biológiai, a pszichológiai és a kulturális szintű adaptáció. A kurzus során a hallgatóknak el kell sajátítania az alapvető orvosi antropológiai alapfogalmakat, illetve ismerniük kell a humán viselkedést, illetve az egészséget befolyásoló különböző típusú (pl. biológiai és kulturális) hatástényezők közötti kölcsönhatásokat.

Előadások

 • 1. Az orvosi antropológia tárgya és főbb területei. Egészségkoncepciók. - Dr. Csathó Árpád István
 • 2. Az adaptáció és a plaszticitás fogalma az orvosi antropológiában. - Dr. Csathó Árpád István
 • 3. Urbán ökológia: A városi életmód hatása az egészségre. - Dr. Csathó Árpád István
 • 4. A stressz, mint biokulturális kölcsönhatás. - Dr. Csathó Árpád István
 • 5. A fájdalom-észlelés biokulturális jellemzői. - Dr. Csathó Árpád István
 • 6. A placebo és a nocebo hatás. A gyógyszerhatás antropológiája. - Dr. Csathó Árpád István
 • 7. Mortalitás. Demográfiai alapfogalmak. - Dr. Csathó Árpád István
 • 8. A halálfogalom összetevői. A halálkép átalakulása gyermekkorban. - Dr. Csathó Árpád István
 • 9. A függőség magatartástudományi modelljei. - Dr. Csathó Árpád István
 • 10. A táplálkozást meghatározó biokulturális tényezők. - Dr. Csathó Árpád István
 • 11. A testi fizikális növekedést meghatározó környezeti és biológiai tényezők kapcsolata. A szekuláris trend fogalma. - Dr. Csathó Árpád István
 • 12. Az öregedés antropológiája. - Dr. Csathó Árpád István
 • 13. A környezet típusai, gén-környezet kölcsönhatások. - Dr. Csathó Árpád István
 • 14. Filozófiai antropológia. - Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Lázár Imre és Pikó Bettina (szerk.): Orvosi Antropológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2012

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött elektronikus tananyag.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Cecil G. Helman: Kultúra, egészség és betegség. Medicina, Bp., 2003.
Tony McMichael: Human Frontiers, Environments and Disease, Cambridge Univ. Press, 2001

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

A vizsgák a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgaidőpontokban zajlanak. Vizsga első része egy 20 kérdéses egyszerű választásos teszt. A tesztben szereplő kérdések az alábbi 16 témakörhöz kapcsolódnak. Az írásbeli részt a vizsga szóbeli része követi, amely során két témakört kell a hallgatóknak kifejteniük. A végleges érdemjegyet az írásbeli és a szóbeli részben nyújtott teljesítmény összesítése adja.

1. A különböző egészségkoncepciók ismertetése.
2. Az adaptációs folyamatok felosztása mechanizmus és időtartam alapján.
3. Az akklimatizációs folyamatok ismertetése példán keresztül.
4. A kulturális adaptációs ismertetése példán keresztül.
5. A városi (urbanizált) életmódhoz való alkalmazkodás vizsgálatának főbb módszertana.
6. Az akkulturáció folyamatának ismertetése példákkal.
7. A kulturális sokk főbb lépései és jellemzése példákon keresztül.
8. A biológiai stressz választ befolyásoló kulturális illetve viselkedéses mechanizmusok ismertetése. Az Általános Adaptációs Szindróma főbb szakaszai.
9. A szociális - kulturális hatások szerepe a fájdalom-észlelés és a fájdalom-reakciók során. A fájdalom értelmezésének kulturális különbségei.
10. A fájdalom jellemzése a minőség és az időtartam szempontjából (fázisos / tónusos, akut / krónikus fájdalom fogalmak).
11. A teljes-gyógyszerhatás mikro- és makro-kontextuális elemei.
12. A placebo- és nocebo-hatás jellemzése példákon keresztül.
13. A nyers, illetve a specifikus mortalitási ráták kiszámítása. A mortalitási ráta és az életkor közötti kapcsolat jellemzése.
14. A gyermekkort jellemző egyes halálképi szakaszok bemutatása.
15. A szekuláris trend fogalma. A pozitív, illetve a negatív szekuláris trendeket befolyásoló biológiai és kulturális tényezők.
16. Az evészavarok biokulturális háttere.

Vizsgáztatók

 • Dr. Csathó Árpád István
 • Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói