Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Magatartástudomány 2. (Orvosi etika)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Füzesi Zsuzsanna (zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOA-OET-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Alapozó modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Vizsgakurzus: Nem

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 14 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Tematika

A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a modern orvosi etika nemzetközi konszenzuson alapuló alapvető normáit, valamint az orvos-beteg kapcsolat etikai szempontból releváns hazai jogi szabályozását.
A tantárgy célja az orvoslás gyakorlatában az etikai problémafeltáró és -megoldó készség kialakítása a hallgatókban.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika fogalma.
 • 2. Az orvos-páciens kapcsolat paternalista és együttműködéses modelljei.
 • 3. Orvosetikai alapelvek.
 • 4. Az orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés elve.
 • 5. A rossz hír, illetve a műhibák közlésével kapcsolatos etikai követelmények.
 • 6. Az orvosi titok és az egészségügyi adatok védelme.
 • 7. Az életvégi döntések etikai kérdései 1.
 • 8. Az életvégi döntések etikai kérdései 2.
 • 9. Az abortusszal kapcsolatos etikai dilemmák.
 • 10. A reproduktív medicina etikai dilemmái.
 • 11. A genetikai beavatkozások legfőbb etikai kérései.
 • 12. Tudományosság és személyközpontú orvoslás.
 • 13. Aktuális bioetikai téma megbeszélése.
 • 14. Tesztírás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1. Jakab Tibor: Az eutanázia, és amit annak hisznek. In: Párbeszéd a halálról. Eutanázia a jogrend peremén. Szerk. Filó Mihály. Literatura Medica, Bp. 2011. 105-119. pp.
2. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Bp. 1999. (Második, átdolgozott kiadás) 1., 6., 7., 8., 10., 12., 13., 15., 16. fejezetek.
3. Hegedűs Katalin: Hospice Magyarországon. In: Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (szerk.): Az időskorúak egészségpszichológiája. Budapest, Medicina Könyvkiadó, (ISBN:978 963 226 434 9) 2013, 391-403.

Saját oktatási anyag

Neptun Meet Street ppt oktatási anyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Neptun Meet Street "Dokumentumok" alatt található.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás.
Félévközi számonkérés: sikeres teszt írása.

Félévközi ellenőrzések

A teszt a TVSz szabályai szerint a rendelkezésre álló időintervallumban pótolható, javítható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az adott oktatási héten másik csoportban.
TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

Nincs.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Laki Beáta