Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Az orvos-beteg kapcsolat gyakorlati kérdései

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Birkás Béla (bela.birkas@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-OBG-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus során, a hallgatók széleskörű ismereteket szerezhetnek az emberi viselkedés filogenetikus, fejlődés-, és szociálpszichológiai, valamint családdinamikai aspektusairól, melyek elősegítik, vagy éppen gátolják az együttműködést, a bizalmas orvos-beteg kapcsolat kialakítását, valamint a hatékony gyógyító tevékenységet. Minden elméleti rész gyakorlati megközelítésben is tárgyalásra kerül. A hallgatók kiscsoportos gyakorlatok formájában tapasztalatokat szereznek a beteggel való kapcsolatfelvétel, az empatikus viselkedés, illetve az egyenlőtlen szerepviszonyból fakadó nehézségek, buktatók természetéről. Képessé válnak mind a saját, mind pedig a beteg helyzetének átfogóbb megértésére, az orvos-beteg viszonyban fellépő érzelmek, alapvető reakciómódok és szükségletek meghatározása, felismerésére révén.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az együttműködést befolyásoló személyes és környezeti tényezők.
 • 2. A kooperáció filogenetikus aspektusai: adaptivitás, kiváltó mechanizmusok.
 • 3. Gyakorlat: az orvos-beteg együttműködést akadályozó kommunikációs és viselkedéses tényezők.
 • 4. Megbízhatóság az interperszonális kapcsolatokban
 • 5. A megbízhatóság kranio-faciális és más fizikai jegyei.
 • 6. A megbízhatóság és bizalom verbális és nem verbális kommunikációs jegyei.
 • 7. Egocentrizmus és decentrálás: a nézőpontátvétel fejlődéspszichológiája.
 • 8. A másik fél törekvéseinek felmérése: elmeteória, az elmeolvasási képesség.
 • 9. Gyakorlat: Egocentrizmus és elmeteória-deficitek hatása az interperszonális kapcsolatokra.
 • 10. Empátia új megközelítésben: Kognitív és emocionális empátia.
 • 11. Az empátia kifejezésmódjai: viselkedéses és verbális jellemzők.
 • 12. Gyakorlat: az empátiás viszonyulás kifejezésmódjai az orvos-beteg kommunikációban.
 • 13. Bizalmi viszony kialakítása az orvos-beteg kapcsolatban.
 • 14. Gyakorlat: a bizalom kifejezésmódjai az orvos-beteg kommunikációban.
 • 15. A szorongás. Testi tünetek, viselkedéses jellemzők, kiváltó faktorok.
 • 16. A szorongás és félelem egészségi állapotra gyakorolt hatásai.
 • 17. Szupportív és kognitív-viselkedéses módszerek a szorongás és félelem csökkentésére.
 • 18. Gyakorlat: a szorongás és aggodalom csökkentésének módjai.
 • 19. Alá-fölé rendelt viszony az orvos-beteg kapcsolatban. Engedelmesség.
 • 20. Gyakorlat: az egyenlőtlen viszonyból fakadó nehézségek orvos és beteg között.
 • 21. Szerepek, szerepelmélet. Orvos szerep, beteg szerep.
 • 22. Szerepkonfliktusok, a betegszerep ,,előnyei".
 • 23. A beteg és családja. Rendszerszemlélet az orvoslásban.
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Decety J. & Ickes W. (eds.): The Social Neuroscience of Empathy. A Bradford Book, The MIT Press Cambridge, Massachusetts; London, England 2009
Kopp és Berghammer (szerk.): Orvosi pszichológia, Medicina, Bp. 2008
Pilling J. (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina, Bp. 2008

Saját oktatási anyag

--

Jegyzet

Oktatótól elkérhető

Ajánlott irodalom

Révész Gy. (szerk.): Az emberi arc. Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről, Pro Pannónia Kiadó, Pécs 2010
Thompson, T.L., Dorsey,A., Miller,K., & Parrott, R: The Routledge Handbook of Health Communication, 2003

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

--

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla