Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szerkezetmeghatározás a szerves kémiában

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pápayné Dr. Sár Cecilia (cecilia.sar@aok.pte.hu), egyetemi docens

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGE-SME-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OGA-S1E-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 12 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy alapot nyújtson a szerves vegyületek (biológiailag aktív vegyületek, gyógyszerek) szerkezetfelderítéséhez.
A kurzus a szerves vegyületek szerkezetmeghatározásában leggyakrabban alkalmazott spektroszkópiai módszerek rövid elméleti alapjainak ismertetése után elsősorban azok gyakorlati felhasználását, a különböző spektrumok komplex értelmezését tűzi ki célul.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Infravörös spektroszkópia: molekularezgések kölcsönhatása az infravörös sugárzással; csoportfrekvenciák;
 • 2. Infravörös spektroszkópia: molekularezgések kölcsönhatása az infravörös sugárzással; csoportfrekvenciák;
 • 3. Infravörös spektroszkópia: az infravörös spektroszkópia alkalmazása a szerkezetigazolásban, intramolekuláris és intermolekuláris hidrogénkötések kialakulása, konjugáció hatása a spektrum szerkezetére.
 • 4. Infravörös spektroszkópia: az infravörös spektroszkópia alkalmazása a szerkezetigazolásban, intramolekuláris és intermolekuláris hidrogénkötések kialakulása, konjugáció hatása a spektrum szerkezetére.
 • 5. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): homogén mágneses tér hatása az atommagokra; kémiai eltolódás; a kémiai eltolódást befolyásoló hatások
 • 6. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): homogén mágneses tér hatása az atommagokra; kémiai eltolódás; a kémiai eltolódást befolyásoló hatások
 • 7. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): spin-spin kölcsönhatás, csatolási állandó; a spinrendszerek csoportosítása, kémiai és mágneses ekvivalencia, időfüggő folyamatok
 • 8. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): spin-spin kölcsönhatás, csatolási állandó; a spinrendszerek csoportosítása, kémiai és mágneses ekvivalencia, időfüggő folyamatok
 • 9. Mágneses magrezonancia spektroszkópia - 13C NMR)
 • 10. Mágneses magrezonancia spektroszkópia - 13C NMR)
 • 11. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): Az MRI alkalmazása a diagnosztikában, MRI kontrasztnövelő ágensek
 • 12. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): Az MRI alkalmazása a diagnosztikában, MRI kontrasztnövelő ágensek
 • 13. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): Spektrumok értelmezése, felhasználási példák a gyógyszerek, biomolekulák köréből
 • 14. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): Spektrumok értelmezése, felhasználási példák a gyógyszerek, biomolekulák köréből
 • 15. Tömegspektrometria: a tömegspektrometria alapjai; a tömegspektrométer általános felépítése;
 • 16. Tömegspektrometria: a tömegspektrometria alapjai; a tömegspektrométer általános felépítése;
 • 17. Tömegspektrometria: Az elektronütközéses ionforrásban lejátszódó ionkémiai folyamatok, legfontosabb fragmentációs folyamatok; néhány homológ sor jellemző fragmentációja;
 • 18. Tömegspektrometria: Az elektronütközéses ionforrásban lejátszódó ionkémiai folyamatok, legfontosabb fragmentációs folyamatok; néhány homológ sor jellemző fragmentációja;
 • 19. Tömegspektrometria: a GC-MS mérési technikák; az LC-MS mérési technikák, kapcsolt technikák felhasználása a biomolekulák, gyógyszerek körében
 • 20. Tömegspektrometria: a GC-MS mérési technikák; az LC-MS mérési technikák, kapcsolt technikák felhasználása a biomolekulák, gyógyszerek körében
 • 21. Összefoglaló feladatok, komplex spektrumok értékelése
 • 22. Összefoglaló feladatok, komplex spektrumok értékelése
 • 23. Összefoglaló feladatok, komplex spektrumok értékelése
 • 24. Félév végi feladatsor kitöltése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tóth Gábor - Balázs Barbara: Szerves vegyületek szerkezetfelderítése, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005.

Saját oktatási anyag

Neptun Meet Street-re feltöltött előadás anyagok és gyakorló feladatok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dinya Zoltán: Szerves tömegspektrometria, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001.
Sohár Pál: Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1-2, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.
Silverstein, R.M., Webster, F.X., Kiemle, D.J. Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th Ed., Wiley, New York, 2005.
Lee, T.A. A Beginner's Guide to Mass Spectral Interpretation
Holly Sándor, Sohár Pál: Infravörös spektroszkópia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév végi beszámoló maximum kétszer ismételhető.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni konzultáció egy megbeszélt időpontban.

Vizsgakérdések

A félév végi feladatsor a félév során ismertetett spektroszkópiai módszerekből egy elméleti kérdést és egy komplex spektrumértékelési feladatot tartalmaz.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kálai Tamás
 • Dr. Pápayné Dr. Sár Cecilia