Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Gregus Zoltán (zoltan.gregus@aok.pte.hu), emeritus professzor

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-TXA-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOP-GT1-T teljesített , OOK-GT2-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

30 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy tárgyalja gyógyszerek és más xenobiotikumok (pl. peszticidek, oldószerek, fémvegyületek, mérgező gázok, gomba- és növényi eredetű mérgek) túladagolása, illetve helytelen használata során kialakuló egészségkárosodásokat, a kémiai magzatkárosodást és karcinogenezist. Foglalkozik a toxikus hatások mechanizmusaival, jellemzőivel, kialakulását befolyásoló tényezőkkel, az egészségkárosodás diagnosztikájával, megelőzésének, valamint kezelésének módjaival. Tárgyalja a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok elméletét és gyakorlatát, valamint a kockázatbecslés elveit.

Előadások

 • 1. A toxikológia tárgya és ágai. - Dr. Gregus Zoltán
 • 2. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai. - Dr. Gregus Zoltán
 • 3. A mérgezett beteg ellátása - I. Sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások. - Dr. Gregus Zoltán
 • 4. A mérgezett beteg ellátása - II. Dekontaminálás, antidótumok. - Dr. Gregus Zoltán
 • 5. A mérgezett beteg ellátása - III. A mérgező vegyület eliminációját fokozó intra- és extrakorporális eljárások, támogató kezelés. - Dr. Gregus Zoltán
 • 6. Gyógyszermérgezések - I. Az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 7. Gyógyszermérgezések - II. Izgatottságot okozó mérgezések. Kardiális funkciózavart okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 8. Gyógyszermérgezések - III. Metabolikus zavart okozó mérgezések. Szövet-nekrózist okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 9. Mérgezések fémvegyületekkel - I. Általános jellemzők, fém-kelátorok. - Dr. Poór Miklós
 • 10. Mérgezések fémvegyületekkel - II. Fém-kelátorok. Ólom, higany. - Dr. Poór Miklós
 • 11. Mérgezések fémvegyületekkel - III. Kadmium, arzén. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Mérgezések fémvegyületekkel - IV. Króm, kobalt, nikkel, mangán, bárium. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Mérgezések peszticidekkel - I. Általános jellemzők. Inszekticidek: halogénezett szénhidrogének. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Mérgezések peszticidekkel - II. Inszekticidek: szerves foszforsav-észterek, karbamátok. - Dr. Poór Miklós
 • 15. Mérgezések peszticidekkel - III. Herbicidek, fungicidek. - Dr. Poór Miklós
 • 16. Mérgezések peszticidekkel - IV. Rodenticidek. Fumigánsok. - Dr. Poór Miklós
 • 17. Mérgezések oldószerekkel - I. Általános jellemzők. Benzol, alifás szénhidrogének. - Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • 18. Mérgezések oldószerekkel - II. Alkoholok, glikolok. - Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • 19. Mérgezések oldószerekkel - III. Halogénezett szénhidrogének. Szénkéneg. - Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • 20. Toxikus hipoxiák I. Mérgező gázok (CO, HCN és cianogén vegyületek, kénhidrogén). - Dr. Mohos Violetta Karolin
 • 21. Toxikus hipoxiák II. Hemolitikus vegyületek és methemoglobin-képzők. - Dr. Mohos Violetta Karolin
 • 22. Harci mérgek - I. Hólyaghúzó mérgek, idegmérgek, cianidok, fojtómérgek és légúti irritánsok. - Dr. Poór Miklós
 • 23. Harci mérgek - II. Cselekvésképtelenné tevők, könnyfakasztók, biológiai fegyverek (gombamérgezések). - Dr. Poór Miklós
 • 24. Kémiai karcinogenezis - I. Történeti példák. Direkt és indirekt ható genotoxikus karcinogének. - Dr. Gregus Zoltán
 • 25. Kémiai karcinogenezis - II. Nem genotoxikus karcinogének. A karcinogenezis folyamata. - Dr. Gregus Zoltán
 • 26. Kémiai karcinogenezis - III. Genotoxicitási és karcinogenitási tesztek. - Dr. Gregus Zoltán
 • 27. Gyógyszerek és más vegyületek-okozta magzatkárosodás - I. Történeti példák. Humán kémiai teratogének. - Dr. Faisal Anna Zelma
 • 28. Gyógyszerek és más vegyületek-okozta magzatkárosodás - II. Gyógyszerek minősítése a magzatfejlődésre gyakorolt hatásuk szerint. Teratogenitási tesztek. - Dr. Faisal Anna Zelma
 • 29. A toxicitásvizsgálatok elvei és gyakorlata. - Dr. Gregus Zoltán
 • 30. A rizikóbecslés alapjai. - Dr. Gregus Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások elhangzását követően azok tartalma fejezetenként, ábrákkal illusztrált szöveg formájában (összesen 15 fejezet) elérhető lesz a Neptun Meet Street szolgáltatásában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gregus, Z., Megyeri, A., Kovács, P.: Méregtan. In: Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (főszerkesztők): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina, Budapest, 951-1019, 2020.
Casarett & Doull's Toxicology, 9th edition, McGraw-Hill, 2019.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév 6. és 10. hete körül a hallgatók az addig elhangzott tananyagból két kötelező, 50 multiple choice típusú kérdést és 5-10 esszé jellegű kérdést tartalmazó írásbeli dolgozatot írnak, majd a félévet írásbeli kollokvium zárja. Ezek értékelése százalékos minősítéssel történik. A kollokviumi érdemjegy megállapítása a három teszt százalékos összteljesítménye alapján történik, amelyből 15-15% szerezhető a félévközi dolgozatokkal (amelyek nem ismételhetők meg), 70% pedig az írásbeli kollokviummal (amely kétszer megismételhető).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések tartalmilag az előadásokon elhangzottakból, valamint a Toxikológia jegyzetből származnak. A jegyzet fejezetenként a hallgatók számára elérhető lesz a Neptun Meet Street szolgáltatásában. A kurzus végén a kollokvium írásbeli vizsga formájában történik, amely várhatóan 70 multiple choice típusú kérdést és 6-10 esszé jellegű kérdést fog tartalmazni. A kollokviumi érdemjegyet a három teszt (a két félévközi és a kollokviumi teszt) feljebb leírt módon számított százalékos összteljesítményéből állapítjuk meg: <60%=1; 60-69,99%=2; 70-79,99%=3; 80-89,99=4; >90=5.

Vizsgáztatók

 • Dr. Gregus Zoltán
 • Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói