« Oktatás

Kvantitatív farmakokinetika

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pethő Gábor István (gabor.petho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGE-KVF-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OGO-H2E-T teljesített

Óraszámok / félév

10 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 10 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja a farmakokinetika alapvető mennyiségi összefüggéseinek megismertetése a klasszikus kompartment-modell segítségével az (fog)orvostan- és gyógyszerészhallgatók számára jól követhető és egyúttal élvezetes módon. A hangsúly a kvantitatív farmakokinetika alaptörvényeinek elvi származtatásán van, ebből adódóan nincs szükség speciális matematikai előismeretekre. A kurzus legfontosabb célja az alapegyenletek biológiai jelentésének értelmezése, beleértve a klinikai gyakorlatban való felhasználhatóságukat. A kurzus az egykompartmentes modell keretein belül tárgyalja a kinetikai alapparamétereket (megoszlási térfogat, clearance, felezési idő, biológiai hozzáférhetőség), valamint az extravaszkuláris, a folyamatos és az ismételt intravaszkuláris gyógyszeradagolás törvényszerűségeit. A szakmai ismereteken túl a kurzus intellektuális élvezetet is kíván nyújtani.

Előadások

  • 1. Intravénás bólusinjekció I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 2. Intravénás bólusinjekció II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 3. Intravénás infúzió I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 4. Intravénás infúzió II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 5. Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 6. Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 7. Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás III. - Dr. Pethő Gábor István
  • 8. Ismételt intravénás gyógyszeradagolás I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 9. Ismételt intravénás gyógyszeradagolás II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 10. Ismételt intravénás gyógyszeradagolás III. - Dr. Pethő Gábor István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Nincs.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Shargel, Yu: Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 4th edition, McGraw-Hill, 1999

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak 12. hetének végéig egy alkalommal. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak első 2 hete során egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy megszerzésére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói