Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Átsorolás

Átsorolás

Az átsorolás

 • Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, valamint magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról a döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően kell meghozni.
 • A döntések meghozatalára tanévenként egy alkalommal kerülhet sor, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási határozatokat (kivéve: támogatási idő túllépése: átsorolás időpontja: félévente, a félév lezárását követően, de az őszi félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell meghozni az átsorolási döntéseket)
 • Amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására az átsorolást szükségessé tevő információ, az átsorolási határozatot március 1., illetve szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni
 • Az átsorolásról szóló határozatot a kari Tanulmányi Osztály vezetője hozza meg
 • Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az átsorolási döntés során figyelembe kell venni.

Az átsorolás formái

Államilag finanszírozottról/állami ösztöndíjasról költségtérítésesre/önköltségesre:

 • átsorolás költségtérítésesre kreditek miatt (50%)
  átsorolás önköltségesre kreditek miatt (50%)
 • átsorolás önköltségesre súlyozott tanulmányi átlag miatt (2,00)
  átsorolás költségtérítésesre támogatási idő kimerítése miatt
 • átsorolás önköltségesre támogatási idő kimerítése miatt
  átsorolás önköltségesre a 36 kredit VAGY a 3,00 átlag el nem érése miatt

Költségtérítésesről/önköltségesről államilag finanszírozottra/állami ösztöndíjasra:

 • átsorolás állami ösztöndíjasra pályázat alapján
  átsorolás államilag támogatottra pályázat alapján

 

Államilag finanszírozottról/állami ösztöndíjasról költségtérítésesre/önköltségesre

Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékának el nem érése miatti átsorolás

TJSZ 42. § (1) a) Ha az adott tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezután megkezdő, államilag támogatott , illetve magyar állami részösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, – figyelembe véve a (6) bekezdés rendelkezéseit is – nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben folytathatja. Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát egész számra kerekítve, 0,5-re végződő érték esetén felfelé kerekítve kell megállapítani.

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2007/2008. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 • államilag támogatott
 • magyar állami ösztöndíjjal támogatott

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 • államilag támogatottról költségtérítésesre
 • magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévre az ajánlott tanterv szerint előírt kreditmennyiség összege 50%-ának el nem érése.

- Mentesülés az átsorolás alól:

TJSZ 42. § (6) Az (1), a (2) és az (5) bekezdés rendelkezéseit a doktori képzésben nem kell alkalmazni. Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. Jelen bekezdés vonatkozásában félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít. Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során azokat a hallgatókat sem kell figyelembe venni, akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton. Az (1) bekezdés a) pontja alapján hozott átsorolási döntés során azokat a hallgatókat sem kell figyelembe venni, akiknek az átsorolási döntésnél figyelembe vett egyik féléve vagy az átsorolási döntésnél figyelembe vett mindkét féléve képzési időn túli félévnek minősül.

Az átsorolási döntés során tehát nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 • akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)
 • akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)
 • az utolsó két aktív félév közül legalább az egyik félév már képzési időn túli félévnek minősül (például egy 6 féléves képzés esetén a 7. aktív félév)
 • akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt az átsorolásnál vizsgált valamelyik aktív félévüket nem tudták befejezni (vagy esetleg ez mindkettő vizsgált aktív félévükre igaz). Félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít.
 • akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy ösztöndíjasként külföldön vettek részt szakmai gyakorlaton

 - A kreditelismertetéssel elismert kreditek kérdése: Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az átsorolási döntés során figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy a kari Tanulmányi Osztály megvizsgálja, hogy a kreditelismertetéssel elismert tantárgy a hallgató ajánlott tanterve szerint melyik félévhez tartozik, és az átsorolási döntés során csak azon kreditelismertetéssel elismert tantárgyakat veszi figyelembe, amely tantárgyak a hallgató ajánlott tanterve szerint az átsorolási döntésnél figyelembe vett félévekhez tartoznak.

2,00 súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

TJSZ 42. § (2) A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjas, illetve magyar állami részösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a hallgató érintett szakját gondozó Kar által, az adott szak tekintetében meghatározott, a (7) bekezdésben szereplő súlyozott tanulmányi átlaggal.

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2012/2013. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 • magyar állami ösztöndíjjal támogatott

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 • magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben elért súlyozott tanulmányi átlag értékeket vizsgálva megállapítható, hogy adott hallgató esetében a vizsgált kettő súlyozott tanulmányi átlag érték átlaga (a két érték összegének 50%-a) nem éri el a 2,00 súlyozott tanulmányi átlag értéket

TJSZ 42. § (7) A (2) bekezdés szerinti súlyozott tanulmányi átlag értékek a következők.

a) Állam- és Jogtudományi Kar: 2,00

b) Általános Orvostudományi Kar: 2,00

c) Bölcsészettudományi Kar: 2,20

d) Egészségtudományi Kar: 2,00

e) Gyógyszerésztudományi Kar: 2,00

f) Közgazdaságtudományi Kar: angol nyelvű alap- és mesterképzési szakokon 2,10, a többi szakon 2,30

g) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar: 2,00

h) Művészeti Kar: 2,75

i) Műszaki és Informatikai Kar: 2,00

j) Természettudományi Kar: 2,10

- Mentesülés az átsorolás alól: az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 • akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)
 • akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)
 • akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt az átsorolásnál vizsgált valamelyik aktív félévüket nem tudták befejezni (vagy esetleg ez mindkettő vizsgált aktív félévükre igaz). Félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít.
 • akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy ösztöndíjasként külföldön vettek részt szakmai gyakorlaton

36 kredit és 3,00 súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

NFTV (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) 48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni. (2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.

TJSZ 42. § (1) b) Ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, továbbá amely félévekben nem vett részt valamely EGT-államban az Egyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó képzésébe beszámíthatók, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy  (a 2017. nyári átsorolási eljárás vonatkozásában: és)  nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, a hallgatót a tanulmányi osztályvezető önköltséges képzésre sorolja át. Az adott képzési területre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag értéket és azt, hogy adott szak milyen képzési területhez tartozik, a jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza.

TJSZ 9. sz. melléklete - a változat hatályba lép: 2019. szeptember 1.

Képzési terület

Súlyozott tanulmányi átlag

agrár

3

bölcsészettudomány

3,25

gazdaságtudományok

3

informatika

3

jogi

3

 közigazgatási, rendészeti és katonai

3

műszaki

3

művészet

3,25

művészetközvetítés

3,25

orvos- és egészségtudomány

3

pedagógusképzés

3,25

sporttudomány

3,25

társadalomtudomány

3,25

természettudomány

3

 

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2016/2017. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben megkezdő hallgatók

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 • magyar állami ösztöndíjjal támogatott

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 • magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben nem szerzett minimum 36 kreditet (hiszen összesen legalább 36 kredit szükséges ahhoz, hogy a félévenkénti átlag 18 kreditet elérje) VAGY adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben elért súlyozott tanulmányi átlag értékeket vizsgálva megállapítható, hogy adott hallgató esetében a vizsgált kettő súlyozott tanulmányi átlag érték átlaga (a két érték összegének 50%-a) nem éri el a 3,00  súlyozott tanulmányi átlag értéket (tehát ha már az egyik feltételnek nem felel meg, akkor is át kell sorolni!)

- Mentesülés az átsorolás alól: az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 • akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)
 • akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)
 • akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) valamely EGT-államban a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben vettek részt, amely részképzésben folytatott tanulmányaik a Pécsi Tudományegyetemen folyó képzésükbe beszámíthatók

A maximálisan igénybe vehető támogatási idő elérése miatti átsorolás (12+2)

TJSZ 7. § (1) Egy személy – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe a 2006/2007. tanévet megelőzően elhasznált államilag támogatott féléveket is be kell számítani – kivéve azon képzésben elhasznált államilag támogatott féléveket, amely képzést a hallgató 2006. március 1. előtt kezdett el és még 2006. március 1. előtt oklevél szerzése nélkül befejezett, és amely képzésben előreláthatólag nem is fog oklevelet szerezni.

TJSZ 7. § (2) A Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgató 7. § (1) bekezdése, illetve 7. § (3) bekezdése első mondata szerinti támogatási ideje legfeljebb négy félévvel megnövelhető. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg.

TJSZ 7. § (3) A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A művészeti képzési terület szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vehető fel, az (1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb. Ez utóbbi rendelkezést első alkalommal a 2013/2014. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

- Az érintett hallgatói kör: minden hallgató

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 • államilag támogatott
 • magyar állami ösztöndíjjal támogatott

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 • államilag támogatottról költségtérítésesre
 • magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató a TJSZ 7. § (1), (2), (3), illetve (5) bekezdése szerint meghatározott, maximális számú államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott lezárt aktív félévvel rendelkezik

- Az elhasznált félévek számítása szempontjából lényeges rendelkezések

 • A 2006/2007. tanévben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a támogatási idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha a Pécsi Tudományegyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. A tanulmányait a 2007/2008. tanévben vagy ezt követően, de még a 2012/2013. tanévet megelőzően megkezdő hallgató esetén ez a szabály akkor alkalmazható, amennyiben a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesítette a további (párhuzamos) jogviszonyt.
 • A tanulmányaikat adott képzésben a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók esetében további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 
 • A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni
  1. a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni,
  2. azt a félévet, amelyet a Pécsi Tudományegyetem a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el,
  3. azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

- Változás a korábbi szabályokhoz képest: az elhasznált félévek számítása során nem lehet aktív féléveket arra tekintettel figyelmen kívül hagyni, hogy adott hallgató betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem tudta befejezni a félévet, a be nem fejezettség miatt figyelmen kívül hagyható aktív félév kategóriája ennél az átsorolási oknál megszűnt.

 

Költségtérítésesről/önköltségesről államilag finanszírozottra/állami ösztöndíjasra

Cél: Minden hallgató, aki még nem merítette ki a rendelkezésére álló támogatási időt, támogatottként folytassa a tanulmányait amennyiben a tanulmányi eredménye ezt lehetővé teszi.

Megüresedett helyek betöltése:

Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére ugyanazon a szakon költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolt hallgató az átsorolás következtében – a támogatási időre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag támogatott formában, ahány félév annak a hallgatónak a képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták

 • Megürült államilag támogatott helyre az sorolható át, aki:
  1. az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
  2. az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített                korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe

Pályázás:

A pályázati űrlap az alábbi linken érhető el:

Átsorolási kérelem: http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2018-2019/Kerelem_allami_oesztoendijas-allamilag_finanszirozott_kepzesre_toerteno_atsorolasra_AOK.pdf

A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani.

További információ a Magyar állami ösztöndíj feltételeivel kapcsolatban:

https://kti.pte.hu/content/magyar-allami-osztondij-tajekoztato

Stipendium Hungaricum Programban részt vevő hallgatók átsorolása

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók valamennyien önköltséges formában folytatnak tanulmányokat, így ők nem érintettek az önköltséges képzésre tanulmányi okból történő átsorolásban.