Meghívó a Bolyai ösztöndíjasok előadására

2013. január 23.

MTA PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u. 44.)

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia

Pécsi Területi Bizottság elnöke

tisztelettel meghívja Önt a

2013. január 31-én (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő Bolyai Ösztöndíjasainak előadássorozatának negyedik előadására.

 

Előadók

 

Gyenizse Péter              PTE TTK

„A hazai vidéki nagyvárosok lakott területük minősítése geoinformatikai módszerekkel”

 

A települések az ember által létrehozott legbonyolultabb képződmények, melyek – Tóth József megfogalmazásával élve – a természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szférák kiegyensúlyozott együttműködése következtében működhetnek jól. Az önkormányzatok döntéshozóinak egy jól működő, kiegyensúlyozott település kialakítására kell törekedni. Döntéseik előkészítésében nagy szolgálatot tehetnek a geoinformatikai szoftverek, amelyek segítségével térképekhez kapcsolhatunk adatbázisokat, majd ezekkel matematikai műveleteket végezhetünk és az eredményeket térképi formában megjelenthetjük. Az elmúlt években végzett vizsgálataim során először Pécs lakott területét minősítettem lakhatósági, beépíthetőségi szempontból, majd később figyelmem a többi százezer fő fölötti lakossal rendelkező vidéki nagyváros felé fordult. Kutatásaimat 2011 óta támogatja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj.

 

 

Szabó András                KE ÁTK

„Állat eredetű lipidek vizsgálata”

 

Munkáját 2006-2010 és 2011-2014 között támogatta és támogatja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja. Az első ciklusban a tároló lipidek, a trigliceridek regiospecifikus zsírsavprofilját, illetve annak fajfüggő sajátosságait vizsgálta. Emellett foglalkozott a membránalkotó lipidekkel, melyekre vonatkozóan madár szívizomban elsőként írta le a zsírsavprofil és az in vivo lipidperoxidáció testsúlyfüggő, allometrikus szabályosságait. A második ciklusban további vizsgálatokat folytatott madárfajok szöveti foszfolipidjeire vonatkozóan, jellemezte a teljes tüdő, a máj és a madárvese foszfatidjaiban az allometrikus arányváltozást mutató zsírsavakat és igazolta, hogy a széles körben tapasztalható összefüggések az agyra nem vonatkoznak. A további munka során a madár tubularis tüdejét elemezve megállapította, hogy nemcsak a parenchyma, hanem a szekretált surfactant foszfatidjai is jeletős testúlyfüggő sajátosságokat mutatnak a zsírsavprofiljukban, különös tekintettel a dokozahexaénsavra. Kilenc emlős faj komparatív vizsgálatával az alveoláris tüdő surfactant foszfatidilkolin és szfingomielin frakcióiban jellemezte nemcsak a testsúly, de  alégzési frekvenciával összefüggő zsírsavprofilban kimutatható változatosságot. A munka folytatása tojások hasonló aspektusú, komparatív vizsgálata, arra irányulóan, hogy a szekretált foszfatidokban milyen faj-, esetleg testsúlyfüggő szabályosságok mutathatók ki.

 

 

Tamás Andrea               PTE ÁOK

“PACAP hatásának vizsgálata fülben és különböző klinikai mintákban”

 

A Bolyai Ösztöndíj keretében támogatott kutatómunkámat a hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid hatásaival foglalkozó PACAP kutatócsoport tagjaként végeztem. A munkacsoport több mint 10 éve működik a Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézetében, és munkánkat 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” programja is támogatja. A PACAP egy pleiotrop és multifunkcionális polipeptid, amely az idegrendszeren kívül széles körben megtalálható az emberi szervezetben, és számos élettani folyamat szabályozásában kulcsfontosságú szerepet tölt be. A PACAP idegvédő és idegrendszer fejlődését elősegítő hatásával számos eredményt publikált már munkacsoportunk. Az Ösztöndíj keretében két fő kutatási területtel foglalkoztunk, vizsgáltuk a PACAP hatását a belső fülben, valamint a PACAP-ot, mint biomarkert a különböző biológiai mintákban. Kutatásaink során kimutattuk, hogy a PACAP védő hatással bír a belső fülből izolált sejttenyészeteken sejtkárosító hatásokkal szemben, és a PACAP hiánya patológiás elváltozásokat okoz a PACAP génhiányos egerek hallószervében, amivel bizonyítottuk fontos hatását a hallórendszer működésében. Mivel a PACAP emberi szervezetben kifejtett hatásával kapcsolatban kevés adattal rendelkezünk, ezért munkánk második felében klinikai mintákban vizsgáltuk a PACAP előfordulását és változásait különböző fiziológiás és patológiás körülmények között. Ezek közül kiemelném azt a vizsgálatot, amelyet várandós és szoptatós kismamákkal végeztünk. Kimutattuk, hogy várandós édesanyák PACAP szintje a vérben megemelkedik, és bizonyítottuk a PACAP magas szintjét az anyatejben is, amely pontos szerepét most vizsgáljuk, mivel feltételezhető, hogy fontos lehet az újszülöttek növekedésében, fejlődésében és az emlőmirigy működésének szabályozásában is. 

 

Nemessányi Zoltán      PTE ÁJK

„A polgári eljárásjog európai alapelvei?”

 

Bár az Amszterdami Szerződéssel az Európai Unió valódi jogalkotási hatáskört kapott a nemzetközi polgári eljárásjogi jogalkotásra vonatkozóan, a belső, nemzeti (tagállami) polgári eljárásjog főszabály szerint ma sem képezi harmonizáció tárgyát, e területre az Unió általános jogalkotói hatásköre sem terjed ki. Ez a dogmatikai alapja a tagállami eljárási autonómia Európai Bíróság által kialakított elvének, amely szerint minden tagállam belső jogrendjének feladata meghatározni azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a jogalanyok uniós (anyagi) jogból eredő jogainak védelmét. A Bíróság újabb ítéletei azonban kimondatlanul is abba az irányba mutatnak, hogy a „tagállami eljárási autonómia” egyre inkább háttérbe szorul az uniós (fogyasztóvédelmi) joggal szemben, még a nemzeti polgári eljárásjogok olyan alapelveivel kapcsolatosan is, mint a rendelkezési elv.

 

 

Helyszín: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u 44.)

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlen számítok!

Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke