Pályázati felhívás - LLP/Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás program

2013. szeptember 5.

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre LLP/Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás programban való részvételre.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében a pályázó legfeljebb öt munkanap időtartamra nyerhet támogatást:

Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz - vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
Partneregyetemhez, oktatási intézményhez - jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre;
Intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel maximum 14 nap időtartamra, az intézményből 5-7 fő, a rendelkezésre álló keret eléréséig! A támogatás összege a célországtól függően, 1200-1700 euró között várható.

A pályázatok elbírálásakor az új pályázók prioritást élveznek!

A kiutazásnak 2013. október 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban kell megvalósulnia.

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?

Az Erasmus program keretében a támogatottak ösztöndíj támogatásban részesülhetnek. Az adható támogatás összegét a Tempus Közalapítványtól elnyert támogatási összeg ismeretében fogja a Külügyi Bizottság megállapítani.

Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéni anyagi hozzájárulásra is. A támogatás összege a célországtól függ, 400 illetve 900 euró között mozoghat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

Az intézmény főállású alkalmazottja;
Megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. (A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt, amelynek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.)
A szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában.

Az egyetem vezetése által meghatározott kiemelt adminisztratív célcsoportok:

    Erasmus programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
    külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
    tanulmányi osztályok vezetői,
    gazdasági osztály munkatársai,
    informatikusok,
    marketing és PR területen dolgozó kollégák,
    pályázati területen dolgozók,
    technológiai transzfer területén dolgozók,
    a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
    könyvtárakban dolgozók.

Az intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel feltételei:

elsősorban támogatandó nyelvek: angol, német, francia, spanyol;

meglévő középfokú nyelvvizsga az adott nyelvből (felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők pályázatát nem áll módunkban támogatni);
azon dolgozó, akinek a meglévő nyelvtudása intenzívebbé tétele az adott munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, valamint akik az idegen nyelvi képzések adminisztrációjában vesznek részt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni és benyújtani a PTE Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájára 2013. szeptember 26. 15 óráig (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 235-ös iroda) valamint a kitöltött pályázati űrlapot MS Word formátumban Németh Judit intézményi Erasmus koordinátornak nemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

    kitöltött pályázati űrlap;
    fényképes szakmai önéletrajz;
    nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
    a munkáltató által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv, amely világosan tükrözi a képzési elemeket és, amely tartalmazza:
        vállalkozás esetében annak jellegét és méretét
            mikro- vagy kis-: 1- < 50 fő
            középvállalat: 50 < 250 fő
            nagyvállalat: 250 vagy több fő
        a fogadó fél nevét és címét,
        a tervezett tevékenység leírását,
        a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát,
        a kiutazás célját, a tevékenység leírását, programját, ha van
        a várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást
        a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét, (aláírt scannelt és faxon beérkezett formában elfogadásra kerül, de legkésőbb a projekt megkezdése előtt a támogatási szerződés megkötésekor, az eredeti aláírt munkatervet be kell nyújtani, e-mailben benyújtott munkaterv nem kerül elfogadásra)
        a munkáltató nevét, aláírását.

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Külügyi Bizottság bírálja el. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A támogatott pályázókkal az egyetem Ösztöndíj Megállapodást köt. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül szöveges szakmai beszámolót kell készítenie az Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájának.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

A fogadóhely megtalálásában segítséget nyújt az Oktatási Igazgatóságon Németh Judit intézményi Erasmus Koordinátor.

 

Dokumentum(ok)