Határon Túli Kutatói Pályázat kiírása

2016. december 16.

Határon Túli Kutatói Pályázat

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a 2016/2017-es tanévre pályázatot ír ki Határon Túli Kutatói Pályázat elnyerésére.

Az ÁOK-HTKP célja, hogy segítse a határon túli oktatók/kutatók és a PTE ÁOK-n dolgozó oktatók/kutatók kollaborációs kutatásait. Az ÁOK-HTKP célja a kutatási tevékenység és nemzetközi angol nyelvű publikáció megjelenésének műszeres, vegyszeres és egyéb dologi költségek biztosításával történő támogatása.

1) A támogatandók köre:

Határon túli magyar egyetemi oktatók/kutatók.

2) A támogatás formája:

 • A megítélt összeg kizárólag a pályázati cél érdekét szolgáló beszerzésekre, kiadásokra fordítható.
 • Az összeg alapvető felhasználása: dologi költségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, állatok, stb.).
 • A támogatási összeg a két kutatóhely közötti utazás kiadásait is fedezheti.
 • A támogatási összeg legfeljebb 30%-a a pályázati célt közvetlenül szolgáló informatikai eszközökre fordítható.
 • Személyi kifizetésekre (megbízásokra, többletfeladatokra) a kutatásokat közvetlenül támogatók részére a támogatási összeg legfeljebb 15%-a fordítható.
 • Minden megrendelés, beszerzés, kiküldetés csak a mindenkor érvényes egyetemi gazdálkodási szabályoknak, utasításoknak megfelelően történhet.

 

3) A támogatás mértéke:

Az ÁOK-HTKP pályázható összege 2 millió forint 2 év időtartamra, az elnyerhető pályázatok száma maximum 5 db.

4) A támogatás forrása az ÁOK saját bevétele.

5) Egyéb feltételek:

 • A határon túli magyar oktató/kutató kutatócsoportja a PTE ÁOK kutatójával közös kutatási munkatervet állít össze a kollaboráció keretében folytatható munka témakörében.
 • Vállalni kell, hogy a pályázatból az első és második év végére legalább egy-egy közlemény születik nemzetközi, legalább 1 impakt faktoros „peer review"-val rendelkező tudományos folyóiratban.
 • A pályázat évente beadható, 2017-ben a határidő 2017. január 15.

 

6) A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot a palyazatok@aok.pte.hu email-címen, a PTE ÁOK dékánjának címezve kell beküldeni.
 • A dokumentum nevében a következő szerepeljen: „ÁOK-HTKP_palyazat_ev_honap_nap_pályázó vezeték és keresztneve" megjelöléssel, amit az e-mail tárgy mezőjében is fel kell tüntetni.

 

 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • A pályázó neve, életkora, munkahelye, elérhetősége (telefon, e-mail, munkahelyi és értesítési cím).
 • Egy oldalas szakmai életrajz.
 • A pályázó tudományos cikkei az utolsó öt évben az Impakt faktorok fel­tüntetésével (citálható absztraktok nélkül).
 • A kért összeg mértéke és tervezett felhasználásának rövid leírása.
 • A PTE-ÁOK-n együttműködő oktató/kutató nyilatkozata a kollaborációs munkában való részvételről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat adatai valósak.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati kritériumrendszert maradéktalanul elfogadja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a támogatást a tudományos közleményben az „Acknowledgement" részben feltünteti („Supported by PTE ÁOK-HTKP No: <év>/<pályázati azonosító>").

 

7) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának szempontjai:

 • Tíz éven belül két alkalommal lehet sikeresen pályázni.
 • Valótlan adatok közlése a pályázót az ÁOK-HTKP-ra történő pályázásból kizárja.
 • A pályázatokat a tudományos dékánhelyettes és az általa felkért szakértők bírálják el az alábbi szempontok figyelembe vételével:
  • Az ÁOK-HTKP csak azokat a pályázatokat támogatja, amelyek megfelelnek a pályázati kritériumrendszerben leírtaknak és melyekben a kért összeg mértéke, és felhasználása megfelel a követelményekben leírtaknak.
  • Az a pályázat, amelyik formailag nem felel meg a követelményeknek, nem kerül elbírálásra.
  • Pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezzék legalább egy angol nyelvű, legalább IF=1 impakt faktoros cikkel.
 • A pályázatok között az Értékelő Bizottság sorrendet alakít ki. Az első 5 pályázat teljes összegű támogatást kap az elkövetkező két évre.
 • A Bizottság fenntartja a jogot, hogy a további pályázatok esetén, azok sorrendje alapján a teljes összegű támogatás csökkentett mértékét (80%/60%/33%-át) ítélje meg, a kutatási keret teljes összegét is figyelembe véve.
 • A támogatás elnyerését követő év 2. hónapjának végéig a palvazatok@aok.pte.hu-ra beküldendő az első évi teljesítésről és felhasználásról szóló beszámoló. A beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) listáját, és Impakt Faktorát (citálható absztrakt nélkül!).
  • Mellékletként kell benyújtani a cikkek pdf másolatát.
  • A szabadalmak listáját.
  • A pályázati támogatás felhasználásának részletes leírását: dologi költ­ségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, állatok, stb.), informatikai eszközök, személyi kifizetések.

 

8) A pályázat beszámolójának beküldési módja:

A pályázat beszámolójának beküldési dátuma a futamidő leteltét követő egy hónapon belül kell lennie.

A pályázati beszámolót a palvazatok@aok.pte.hu-ra is el kell küldeni. A dokumentum nevében a következő szerepeljen: „ÁOK-HTKP_pályázati_beszámoló_év_hónap_nap_pályázó vezeték és kereszt­neve" megjelöléssel, amit az e-mail tárgy mezőjében is fel kell tüntetni.