Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Posztgraduális képzéseink

Posztgraduális képzéseink


PhD-képzés

Karunkon működő Doktori Iskolák:

Szakmai leírás

Az egyetemek és karok rangját és színvonalát, a magas szintű tudományos munka folytonosságát fenntartó utánpótlás nevelés és a fiatalok tudományos fokozat szerzésének jelenleg a PhD-képzés az egyetlen és kizárólagos terepe és lehetősége.

Szakmai tárgyak

A PhD-képzés elméleti kurzusok, gyakorlati kurzusok és kutatási témák vezetése formájában történik. A képzés általában 6 szemeszterből áll.

Felvételi általános és speciális feltételei

A képzés tartalmi követelményei

A Pécsi Tudományegyetem doktori (PhD) fokozatot, mint elérhető legmagasabb egyetemi végzettséget ítél oda azon személyeknek, akikről megállapítja, hogy magas színvonalú, önálló tudományos munka végzésére alkalmassá tevő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, és ennek alapján új tudományos eredményeket közöltek.
A doktoranduszok számára az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előképzettség és kutatási elképzelések figyelembevételével kurzusokat jelöl ki. A további kurzusokat a doktoranduszok maguk választhatják ki a Doktori Iskola Tanács véleményének figyelembevételével.

Bővebb információ

PhD és Habilitációs Iroda
Irodavezető: Kis-Gadóné Wenczler Mária
Cím: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 99.
Telefon: 72/536-103, 72/536-104
Fax: 72/536-108
E-mail: maria.wenczler@aok.pte.hu

aok.pte.hu/phd

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar akkreditált Doktori Iskoláiról az Iroda elérhetőségein tájékozódhat tovább.


ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MSC

Megszerezhető szakképzettség: okleveles biotechnológus

Képzési forma: angol nyelvű mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: természettudományi

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges

Felvételi követelmény: felsőfokú szakirányú oklevél

a) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: 

biológia BSc alapszak 180 kredit értékben

biomérnök BSc alapszak 180 kredit értékben

környezettan BSc alapszak 180 kredit értékben

kémia BSc alapszak 180 kredit értékben

vegyész BSc alapszak 180 kredit értékben

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratorium) BSc alapszak 180 kredit értékben

b)   a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások, az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

- természettudományos BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- agrártudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- orvostudományi osztatlan szakok és egészségtudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- gyógyszerésztudományi osztatlan szakok a kritérium követelményekkel a szükséges mértékben kiegészítve

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Szakirányok: orvosi - biotechnológia, gyógyszer biotechnológia

A KÉPZÉSRŐL:

A gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak lesznek molekuláris diagnosztikai továbbá molekuláris-, fehérje-, sejt- és szövetterápiás eszközök fejlesztésére, továbbá ezek biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a molekuláris terápiák célpontjainak a kijelölésére, korszerű sejt- és szövettenyésztési technikák kivitelezésére, az orvosi biotechnológiai kutatásokat, fejlesztéseket megalapozó molekuláris biológiai, molekuláris orvostudományi és farmakogenetikai kutatási eredmények nyomon követésére és innovatív felhasználására.

 

Jelentkezési határidő – államilag finanszírozott képzésre: 2016. február 15.

Jelentkezési határidő – külföldi állampolgárok esetén, költségtérítéses képzésre: 2016. június 15.

Elérhetőségek:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: +36 72 536 288
Fax: +36 72 536-289
medbiotech@aok.pte.hu
medbiotech.aok.pte.hu

 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ - TOLMÁCS KÉPZÉS ANGOL NYELVRŐL MAGYARRA

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPZETTSÉG

angol-magyar orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító és tolmács

Képzési forma: levelező

Képzési idő: félévek száma: 4 félév

Képzési terület: orvos és egészségtudományi

Finanszírozási forma: költségtérítéses, 150.000 Ft/félév

Következő kurzus indulása: 2017. február 6.

Jelentkezési határidő: 2017. január 27.

 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A jelentkezők alkalmassági vizsgán vesznek részt, amely írásbeli és szóbeli részből áll.Az írásbeli részben célnyelvről magyarra és magyarról célnyelvre kell fordítást készíteni. A fordításhoz nyomtatott szótár használható. A szóbeli részben magyarról angolra és angolról magyarra kell fordítást rögtönözni ("blattolás").

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi képzésben vagy egyéb egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzettséget szerzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek a szakmájukban magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

ELÉRHETŐSÉG - BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Hajnal Brigitta

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12., II. emelet

Telefon: 72/536 - 296

E-mail: brigitta.hajnal@aok.pte.hu

Szak- és továbbképzések

Szakorvos (rezidens) képzés
Szakfogorvos (rezidens) képzés
Szakgyógyszerész (rezidens) képzés
Szakfordító tolmács képzés (angol-magyar)

További információk a Szak- és Továbbképző Központ oldalán»