Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Klinikai szakmai blokkgyakorlat tárgy

Elektív tárgy | 2 kredit | félévközi jegy | ajánlott félév: 7-8-9-10.

 

Tárgykód: OOE-KB1

Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Kálmán, egyetemi tanár, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Foglalkozások: 60 óra gyakorlat

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-SPR teljesített + OOR-BEL teljesített

 

Rövid leírás

Az általános orvos szakos hallgatók a szorgalmi időszak alatt 2 hét szakmai gyakorlatot tölthetnek a PTE ÁOK klinikáin és oktatókórházaiban. A gyakorlat idejére más tárgyak hiányzásai igazoltnak minősülnek.

További információ

Dr. Bajor Judit, az I. sz. Belgyógyászati Klinika koordináló oktatója: bajor.judit@pte.hu
Gerendai Zsófia: +36 30 6092607
Wilczek Krisztián: +36 30 2080419

Tematika

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára, oktatókórházaink és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti valamint rendelői gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a Klinikai modul során, ezzel igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. A Klinikai modulban végzett tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen két alkalommal, szemeszterenként két hét gyakorlat tölthető le a szorgalmi időszak során, az őszi szemeszterben a Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1., a tavaszi szemeszterben a Klinikai szakmai blokkgyakorlat 2. tantárgy keretében. A két tantárgy 2.-1. sorrendben is felvehető, valamint lehetséges kizárólag az 1. vagy a 2. felvétele is.

Ezek során az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók részt vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a diagnosztikai, műtői, beavatkozási programokban. A két hétből egy hetet valamely operatív klinikai szakma tárgyában és egy hetet valamely konzervatív klinikai orvosi szakterület tárgyában lehet tölteni, az alábbi listából történő szabad választás és az egyes gyakorlóhelyek adott időszakra megadott fogadókészsége alapján:

Akkreditált gyakorlóhelyek listája

Klinikák és oktatókórházak listája és elérhetőségei

A gyakorlatot a szorgalmi időszak során bármikor le lehet tölteni, vizsgaidőszakban nem. A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő, ami megfelel az órák 2/14-ed részének. A gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el. A gyakorlat céljára felhasználható a tavaszi szünet hete is.

Operatív klinikai gyakorlati hetet a következő osztályokon lehet letölteni: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájsebészet.

Konzervatív klinikai gyakorlati hetet a következő osztályokon lehet letölteni: angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, gasztroenterológia, hematológia, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat (gyermeksebészet kivételével), reumatológia, laboratóriumi medicina, genetikai laboratórium.

Jelentkezés

Kérjük vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott kórház szakmai gyakorlatért felelős kapcsolattartójával és egyeztesse vele a gyakorlat részleteit:

Klinikák és oktatókórházak listája és kapcsolattartói

Kérjük töltse ki és írassa alá az alábbi befogadó nyilatkozatot a kórházi gyakorlatvezetőjével, majd juttassa el Dr. Bajor Judit, az I. sz. Belgyógyászati Klinika koordináló oktatója számára (bajor.judit@pte.hu):

Befogadó nyilatkozat

Vegye fel a tárgyat a Neptun rendszerben.

Tájékoztató

Február 2-án 16:00 órától kerül sor a tárgyról szóló tájékoztatóra és megbeszélésre az I. Belkinika Konferenciatermében (Janus Pannonius Klinikai Tömb, II/C szárny).
Minden érdeklődőt várnak, abban az esetben is, ha még nem választott kórházat.

Igazolás a gyakorlat sikeres letöltéséről

Az adott osztály vagy rendelő szakorvos vezetője állítja ki a gyakorlat utolsó napján vagy azt követően, amennyiben a gyakorlat érinti a szemeszter utolsó hetét, úgy legkésőbb az utolsó hét szerdáján:

Igazolás a gyakorlat letöltéséről

Az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén megküldi az összes tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges.

Az aláírásra jogosult orvosok listája

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A Klinikai szakmai blokkgyakorlat során meghatározott számú klinikai készséget kell teljesíteni a Klinikai készségek leckekönyvben szereplő kötelező követelmények közül. A gyakorlat során teljesített összes készséget (a kötelezőeket és az „Önállóan elsajátítottakat” is) tételesen fel kell tüntetni a gyakorlatról szóló igazoláson. A Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1. során esetismertetéseket kell készíteni.

Klinikai készségek leckekönyve (a 15. és 16. oldalon található „Önállóan elsajátított készségek” táblázat szükség esetén további kinyomtatott oldalakkal bővíthető).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat letöltését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével kerülhet sor.

Tananyagok

A gyakorlat témájának megfelelő kötelező és választható tantárgyak oktatási anyagai.

A hallgatók gyakorlati teendői

1. Anamnézisfelvétel és részletes fizikális vizsgálat az adott osztályon kezelt betegnél részletes, írott dokumentációval (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél).

2. Diagnosztikus és terápiás terv kialakítása a betegfelvételt követően valamint ennek írásos dokumentációja (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél).

3. A vizsgálatok eredményének valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelés elkészítése epikrízis formájában a beteg elbocsátásakor (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél).

4. A hallgatónak a gyakorlat során (a fentiekben leírtak szerint) minden héten el kell készítenie a részletes betegdokumentációkat, melyek közül a gyakorlat végén anonimizált formában (a dátum, az osztály, a tutor és a hallgató adatainak pontos feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva) legalább 4 db-ot be kell mutatni. Terjedelem: betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal. Az anamnézist a betegfelvétel során ténylegesen használt nyelven, a fizikális vizsgálat leírását és az összefoglaló értékelést a hallgató tannyelvén vagy angolul kell megfogalmazni. Az esetismertetéseket Dr. Bajor Judit, az I. sz. Belgyógyászati Klinika koordináló oktatója számára kell eljuttatni: bajor.judit@pte.hu.

5. Aktív részvétel szükséges az osztály szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein. A gyakorlati képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik.

6. A gyakorlat munkanapokon, az osztály szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában. Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, tudományos munka nem számít a gyakorlati időbe.

7. A hallgató, felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi teendőbe bevonandó a helyi szakmai, munkavédelmi és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése, osztályra érkező betegek felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése, stb.). A hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák, képalkotó vizsgálatok, műtétek, stb.) is.

8. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap (gyakorlati hetenként legalább 8 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében a tantárgyfelelős ismeri el a bemutatott igazolás alapján.

Külföldi gyakorlat

A gyakorlat külföldön (EU, USA) (akkreditált egyetemi klinikán vagy oktatókórházban) is elvégezhető, amennyiben a hallgató a fogadó ország nyelvéből nyelvvizsgával rendelkezik, vagy angol középfokú nyelvvizsgája és megfelelő helyi nyelvismerete van. A gyakorlat egy részének külföldi letöltését befogadó nyilatkozat kíséretében írásban kell kérni Tanulmányi Hivataltól, és a mérlegelés jogát a Tanulmányi Hivatal, valamint a tantárgyfelelős fenntartja magának. A gyakorlat(részek) letöltéséről szóló igazolást a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsétjével Dr. Bajor Judit, az I. sz. Belgyógyászati Klinika koordináló oktatója számára kell eljuttatni: bajor.judit@pte.hu.

Szabályok betartása

A gyakorlat során az orvosi titoktartás és a PTE SzMSz vonatkozó szabályain túlmenően be kell tartani a gyakorlóhely adatvédelmi, munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, intézményi titoktartási szabályait valamint munkarendjét.