Az EFOP-1.10.4-18. kódszámú pályázat keretében 5 egyetemi közalkalmazott számára biztosítunk támogatási lehetőséget hiányszakmás képzésük végzésében

2020. május 12.

RÉSZLETES SZAKMAI TARTALOM

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ a hiányszakmákban érezhető humán erőforrás hiányának enyhítését és az ilyen jellegű képzésekben résztvevők motivációjának fokozását tűzte ki célul. Az Egészségügyi ösztöndíjak támogatása elnevezésű és EFOP-1.10.4-18. kódszámú felhívás keretében benyújtandó pályázat segítségével 5 egyetemi közalkalma-zott számára biztosíthatnánk támogatási lehetőséget hiányszakmás képzésük végzésében a rehabilitációs medicina, a sugárterápia, az oxyológia és sürgősségi orvostan, a pszichiátria, továbbá a reumatológia szakmákban.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ a Dél-dunántúli térség legnagyobb egészségügyi ellátójaként az 1545 db fek-vőbeteg ágyon és 9133 járóbeteg szakorvosi órában történő betegellátás érdekében 810 orvost és 2245 szakdolgozót foglalkoztat. Az egészségügyi dolgozói létszám folyamatos biztosítása egyre nehezebb terhet ró az intézményre annak ellenére, hogy a térségben az Egyetem a legvonzóbb egészségügyi munkaadók közé tartozik.  Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának az alapfeltéte-le. Az utóbbi években –a társadalom és az egészségügy átalakulásával szinkronban –jelentősen megváltoztak az egyes egészségügyi foglalkozásokkal szemben támasztott követelmények. A humán erőforrás fejlesztése nem mindenkor tudott lépést tartani az egészségügyi ellátórendszer fejlődésével és átalakulásával, és így egyre nagyobb gondok jelentkeznek az ellátás különböző szintjein. A betegségek köre, az ellátás eszközparkja, az egészségügyi foglalkozások struktúrája, és nem utolsó sorban a betegellátással szemben támasztott elvárások átalakulása miatt előtérbe kerültek az intézményi hiány-szakmának minősülő munkakörök arányának csökkentése. Az orvoshiány kialakulása miatt az interdiszciplináris együtt-működések egyre nagyobb teret kapnak, és így keletkezik a másod, harmad szakképesítések megszerzésére való igény. Az orvoshiány, mint probléma nem csak hazánkban, hanem Európa számos országában is nehézségeket okoz, ezért az egye-temünkön tanuló orvostudományi és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókat már felsőfokú tanulmányaik során megkeresik külföldi munka közvetítésére vállalkozó cégek, ezért a pályakezdő munkavállalók a hazai egészségügy-ben sokszor egyáltalán nem jelennek meg. A már gyakorlattal rendelkező orvosok és szakdolgozók továbbra is gyakran a Nyugat-európai munkaerőpiacon keresnek a hazainál jobban fizető munkahelyeket. Ezen a problémán a rezidens ösztön-díjak, az egészségügyi dolgozók béremelése már segítettek.

A munkaerő utánpótlás biztosítása és a hiányszakmák betöltése érdekében fontos lépés a célirányos ösztönzés megvaló-sítása. Egy ilyen megoldási lehetőség a fennforgó probléma kezelésére jelen felhívás által a betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó, nappali képzésben is elsajátítható szakképesítések megszerzését, és az azt követő hazai munkavállalást elő-segítő támogatási rendszer, kialakítása és megvalósítása. Egy ilyen támogatási lehetőség hosszútávon érzékelhető elő-nyöket nyújt, és a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi dolgozóinak képzésével lehetővé válik a magasabb szintű, komplexebb egészségi problémák ellátását biztosító, nagyobb egészségnyereséget nyújtó, gazdaságosabb egészségügyi szolgáltatások nyújtása. A magasabban képzett munkatársak révén javul az ellátási minősége, csökkenhet a gyógyulási idő, nő a betegek elégedettsége. A jól képzett szakorvosok segítik az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógy-ulást, a rehabilitációt, nagy szerepet vállalnak a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javí-tásában. Ehhez jól képzett, elhivatott, egészségügyi szakember utánpótlásra van szükség. Az időben nyújtott beavatkozá-sok, a gyorsabb gyógyulás révén az ellátott biztosítottak hamarabb kerülhetnek vissza a munkaerőpiacra, ezzel nagyobb esélyük lehet munkahelyük megtartására, kevesebb Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott természetbeni és pénzbeni ellátásra lesz szükségük. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja, mint hármas szintű progresszív betegellátó intéz-mény számára kiemelten fontos a magasan kvalifikált munkavállalók alkalmazása és továbbképzése, mivel az átlagosnál komplikáltabb betegkör ellátása magasabb szakmai felkészültséget kíván.

A képzések révén az Egyetem dolgozói olyan ellátások nyújtására lesznek képesek, melyek a Dél-dunántúli régió lakosai számára egyedül a pécsi intézményben vehetők igénybe. A képzéseken részt vevők a gyorsabb és szakszerűbb ellátások révén úgy lesznek képesek dolgozni, hogy az ellátásra fordított idő csökkenésével párhuzamosan csökken a munkaképte-len állományban töltött idő, ezáltal csökken a betegségből, balesetből eredő társadalmi teher, nő a foglalkoztatottság, így a közfinanszírozott ellátások finanszírozásának alapját képező Egészségbiztosítási Alapba történő befizetések mértéke nő, az onnan igényelt ellátások mértéke csökken.