Biomatematika 2. - gyakorlat

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 28 hours

seminars: 0 hours

total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGA-B2G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGA-B1E-T teljesített

Exam course:

no

Course headcount limitations

min. 1

Topic

A statisztika alapfogalmainak és módszereinek megismertetése; ezek fizikai, kémiai és biológiai problémák megoldásában való alkalmazási lehetőségének bemutatása; grafikus szemléletmódra, önálló gondolkodásra és problémamegoldásra való nevelés. A kurzus a matematikai ismeretek alapfokú és általános elsajátítására koncentrál, a speciális alkalmazások bemutatására a szaktárgyak keretében kerül sor. Főbb témakörök: leíró és induktív statisztika, adatok kezelése, adatok áttekintése és jellemzése grafikus és számszerű eszközökkel, a statisztikai következtetésben/döntésben leggyakrabban használt statisztikai alapmódszerek.

Lectures

Practices

 • 1. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése
 • 2. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése
 • 3. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése
 • 4. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése
 • 5. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, diszkrét valószínűségi változók (binomiális eloszlás)
 • 6. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, diszkrét valószínűségi változók (binomiális eloszlás)
 • 7. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, folytonos valószínűségi változók (normál, standard normál eloszlás)
 • 8. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, folytonos valószínűségi változók (normál, standard normál eloszlás)
 • 9. A hipotézisvizsgálat általános elvei
 • 10. A hipotézisvizsgálat általános elvei
 • 11. Z próba
 • 12. Z próba
 • 13. Összefoglalás 1, 1. zh
 • 14. Összefoglalás 1, 1. zh
 • 15. T próba
 • 16. T próba
 • 17. F próba, varianciaanalízis
 • 18. F próba, varianciaanalízis
 • 19. Nemparaméteres próbák
 • 20. Nemparaméteres próbák
 • 21. Korrelációanalízis
 • 22. Korrelációanalízis
 • 23. Regresszióanalízis
 • 24. Regresszióanalízis
 • 25. Statiszitkai szoftverek, programok
 • 26. Statiszitkai szoftverek, programok
 • 27. Összefoglalás 2, 2. zh
 • 28. Összefoglalás 2, 2. zh

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során két zh kerül megírásra, a dolgozatok várható ideje: 7. hét, 14. hét. A gyakorlatos jegy a két zh-n elért eredmény alapján kerül kialakítása, az alábbiak szerint:
< 60% elégtelen (1)
60 – 69% elégséges (2)
70 – 79% közepes (3)
80 – 89% jó (4)
> 90% jeles (5)
Az átmenő jegyért mindkét zh-n legalább 60%-ot kell elérni.
Sikertelen zh esetén két javító lehetőséget biztosítunk, amelyek időpontját a félév során hirdetjük meg.

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).

Making up for missed classes

A szemináriumokról maximum 3 hiányzás megengedett. A távolmaradás pótlására lehetőséget nem biztosítunk.

Exam topics/questions

A vizsgakérdések témakörei:
Leíró statisztika; adatok jellemzése, megjelenítése, táblázatok, diagramok, grafikonok értelmezése
Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások
A hipotézisvizsgálat alapelvei
Paraméteres és nemparaméteres próbák
Korreláció-, és regresszióanalízis

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Dr. Gaszler Péter
 • Dr. Visegrády Balázs
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Zalai Zsófia