ÁOK gyakran ismételt hallgatói kérdések

A 2020/2021 tavaszi szemeszterhez és a vizsgaidőszakhoz kötődően

Kitől kapunk információt az órákkal és vizsgákkal kapcsolatban?

Tantárgyfelelősöktől. Ebben a szemeszterben a kötelező tantárgyi vizsgák helyszíni szervezésben, jelenléti vagy „in house online” formában valósulnak meg. A választható tantárgyak számonkérései legnagyobb részben online formában várhatók.

A tervezett időben fejeződik-e be a szemeszter?

Jelenleg úgy tervezzük, hogy igen, melyet csak nyomós járványügyi indokok alapján, kényszerből változtatunk meg. Az PTE Operatív Stáb döntése alapján a vizsgaidőszakot azonban augusztus 31-ig kiterjesztjük, és rendkívüli vizsgaidőszakot hirdetünk meg augusztus végén.

Lesz-e a lehetőség arra, hogy az utolsó éves hallgatók a záróvizsgákat (államvizsga) ebben a tanévben a tervezettnél később tegyék le?

Igen, amennyiben a hallgató a járványügyi helyzet miatt (pl. COVID-19 megbetegedés, önkéntes vagy kirendelés alapán végzett egészségügyi munka vagy egyéb ok) nem tudja teljesíteni a záróvizsgát a tervezett időpontban, augusztusban és novemberben is biztosítunk ennek letételére lehetőséget. Hallgatóink többsége számára lehetővé tesszük az eredetileg tervezett időpontban történő záróvizsgázást.

Van-e arra lehetőség, hogy a szigorlók számára további vizsganapokat biztosítsanak a tantárgyfelelősök?

A vizsganapok meghatározása a hallgatókkal történő megegyezés alapján, a korábbi évek gyakorlatából kiindulva történik minden tanév tavaszi szemeszter során. A tantárgyfelelősnek van arra lehetősége, hogy az előre megadott vizsganapokhoz képest további lehetőségeket biztosítson az intézeti személyzeti helyzettől függően.

Mennyi vizsgalehetőséget fognak biztosítani a tantárgyfelelősök a rendkívüli vizsgaidőszakban a hallgatók számára?

Tantárgyanként egy-egy vizsganap biztosítása várható, a hallgatói igénytől is függően. Körülbelül egy átlagos vizsgahét vizsgakapacitásának megfelelő vizsgalehetőség megadása várható. Ebből az is következik, hogy a rendkívüli vizsgaidőszakban még a jogosultak számára sem lesz lehetőség minden vizsga teljesítésére, legfeljebb egy-két vizsgát lehet ilyen módon pótolni.

Megkezdheti-e a hallgató az őszi szemesztert, amennyiben a nyári szakmai gyakorlatát járványügyi okból nem tudta teljesíteni?

A nyári szakmai gyakorlatokra épülő tantárgyak előfeltételét átmenetileg módosítjuk, hogy a hallgató járványügyi okból történő akadályoztatása ne vezessen tanulmányai késleltetéséhez, de javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlatokat töltsék le időben, mivel szorgalmi időszakban történő letöltés nem lehetséges, a későbbi szemeszterek nyári időszakai pedig más szakmai gyakorlatokkal vagy a szigorló év kezdetével telnek.

A nyári gyakorlatok lebonyolítása hogyan lesz? (pl.: jelentkezés időpontja, kórházakkal egyeztetés a befogadásról, gyakorlat időpontja)

Lehetőség lesz továbbra is az önkéntes munka és kirendelés alapján végzett hallgatói egészségügyi munka beszámítására a nyári és szigorló évi gyakorlatokba, valamint a Klinikai szakmai blokkgyakorlatba. A nyári gyakorlatok során érvényesülni fognak a járványügyi veszélyhelyzet esetleges visszavonásától függően a járványhelyzetben megszokott könnyítések (óraszám alapú teljesítés, ügyeleti és hétvégi tevékenység beszámítása, nem akkreditált helyeken is lehetséges gyakorlatot tölteni). Természetesen továbbra is javasoljuk, hogy – lehetőség szerint – hallgatóink magasan akkreditált, minőségi helyen töltsék gyakorlataikat, és a beszámítások lehetőségével csak szükség esetén éljenek.

Ha elmaradnak a nyári gyakorlatok, van-e lehetőség a következő évre elcsúsztatni őket?

Továbbra is felfüggesztjük a nyári szakmai gyakorlatra épülő tantárgyak esetében a szakmai gyakorlat előfeltétel jellegét, így későbbiekben is pótolhatók, ennek ellenére, továbbra is a nyári periódus lehetőség szerinti maximális kihasználását javasoljuk hallgatóink számára, hiszen a későbbiekben is problémát okozhat a gyakorlat számára időt találni a szerteágazó tanulmányi elfoglaltságok mellett. Nem engedélyezett a nyári szakmai gyakorlatok szorgalmi időszakban történő pótlása (este vagy hétvégén sem).

Ha már elfogadták jelentkezésemet a nyári sebészeti gyakorlatra, de járványügyi változás miatt mégsem valósulhat meg, akkor mit tudok tenni?

A megváltozott helyzettől függően újra fel kell tenni a kérdést a tervezett gyakorlóhely felelős vezetőjének, és tisztázni, a letöltés lehetőségét, esetleg az adott helyen önkéntes egészségügyi munka végzésének lehetőségét. Természetesen elképzelhető a gyakorlat időpontjának (később a nyáron vagy későbbi szemeszterben) vagy helyszínének módosítása is, ha az eredetileg tervezett gyakorlóhely nem képes a hallgató fogadására. Ilyenkor a hallgató feladata alternatív helyszínt találni.

Ha külföldi hallgatóként már hazautaztam, és a helyi járványügyi betegellátásban részt veszek, akkor az beszámítható-e a képzésembe?

Igen, a tantárgyfelelős döntése alapján beszámítható lehet szakmai gyakorlatokba, ha az egészségügyi munkavégzésről hivatalos igazolást mutat be.

Lesz lehetőség online szigorlatozni vagy kollokviumot tenni?

Nem. A kötelező tantárgyak tekintetében helyszíni vagy „in house online” vizsgaformákra lesz lehetőség. Részletesebb információkat a tantárgyfelelőstől kaphat.

Amennyiben a hallgató a járvány miatt a vizsgáján nem tud megjelenni, milyen segítséget kap?

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, minden hallgatónk tegye le vizsgáit a szokásos vizsgaidőszakban, lehetőleg az előre tervezett rend szerint. Amennyiben a hallgató járványhelyzettel dokumentáltan összefüggő okból (kirendelt egészségügyi munka, zárójelentéssel igazolt COVID-19 megbetegedés) a vizsgáján nem tud megjelenni, az igazolt hiányzásnak minősül, a vizsgalehetőségét nem veszíti el, és az elmulasztott vizsgák pótlására a tantárgyfelelőssel és szükség esetén a kari vezetéssel történő egyeztetés alapján kaphat lehetőséget. Ezen túlmenően a meghosszabbított szemeszterben, az augusztus végi előrehozott vizsgaidőszakot megelőző héten „rendkívüli vizsgaidőszakot” létesít a Kar ezen hallgatók számára.

Hogy biztosíthatók a PTE ÁOK-on az „In house online” vizsgák technikai feltételei?

Informatikai szempontból az in-house online írásbeli vizsgák lebonyolítása kihívást jelent, de oktatóink nagy valószínűséggel többségében visszatérnek a megszokott módszereikhez és helyszíni vizsgákat fognak tartani, így kisebb számban lesz szükség az „in house online” technikára. Oktatói igényfelmérés alapján a szükséges informatikai és terembiztosítási előkészületek zajlanak és az eljárásrendek kialakítása folyamatban van.

A szóbeli „in-house online” vizsgák esetében a számítástechnikai hátteret az Egyetem biztosítja.

A hallgatót nem érheti abból eredő hátrány, ha az Egyetem területén, rajta kívül álló okból, informatikai akadály merülne fel.

A járványügyi szabályok teljes körű betartása mind az in-house online, mind a jelenléti vizsgákon elengedhetetlenül szükséges. A terem takarítása és fertőtlenítése az írásbeli vizsgákat követően 30 percet, míg a szóbeli vizsgák esetén hallgatónként 5 percet vesz igénybe.

Teremkapacitásunk felmérése megtörtént, figyelembe véve a járványügyi szabályok alapján szükséges távolságtartás mértékét, és a kapacitásunk maximális kihasználásával, az új központi épület részleges használatba vételével és az írásbeli vizsgák időpontjának körültekintő megszervezésével, a Karon lebonyolíthatóak az írásbeli vizsgák.
 

Kötelezhető-e a hallgató a félév során elmaradt tantárgyi gyakorlatok vagy gyakorlatrészek pótlására a vizsgaidőszakban, a nyári szünetben vagy későbbi szemeszterben?

A tantárgyak gyakorlati ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak megtanítása és a tanítás minőségellenőrzése a tantárgyfelelős feladata. Elsősorban a szorgalmi időszak során lehet és kell pótlási lehetőségeket biztosítani, a gyakorlati készségeket megtanítani. Amennyiben a tantárgyfelelős aláírta a hallgató félévteljesítését, és amennyiben a hallgató az adott tárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott, további tantárgyi pótlásra nem kötelezhető. Arra azonban van lehetőség, hogy akár tantárgyfelelősi, akár hallgatói kérésre későbbi időpontban az illetékesekkel történő egyeztetés alapján pótlásokra, külön megszervezett gyakorlásokra, ismétlésekre vagy akár új gyakorlatias választható tantárgyak meghirdetésére kerüljön sor. Ezeket a kezdeményezéseket a Kar járványhelyzettől függetlenül támogatja.

Van-e mód arra, hogy a szigorlóknak ne kelljen a Klinikai Készségek Leckekönyvet aláíratni és leadni a koronavírus helyzetre tekintettel?

A Klinikai Készségek Leckekönyvét a korábbiaknak megfelelően, szabályosan kitöltve le kell adni, ugyanakkor amennyiben a hallgató nem tudja aláíratni egyes készségek teljesítését, a tantárgyfelelős is jogosult a konkrét gyakorlatvezető helyett olyan aláírások pótlására, melyek a tantárgy során kötelezően oktatott gyakorlati elemek elsajátítását igazolják. Amennyiben külföldről okoz nehézséget aláírás beszerzése, lehetséges külön lapon, elektronikusan is beküldeni az oktató aláírását a készséggel kapcsolatban, amit a Tanulmányi Hivatal érvényesít a hallgató KKL-ében.

A gyakorlatos vizsgák milyen módon lesznek megtartva?

A tantárgyfelelős útmutatásai az irányadók, de olyan ismeret, készség és kompetencia nem kérhető számon a tantárgyi vizsgáztatás során, melyről nem áll rendelkezésre megfelelő tananyag, vagy nem történt megfelelő gyakorlás. Gyakorlatos vizsga megtartása a fentiek tekintetbe vételével lehetséges, de a követelményrendszert és a vizsgáztatási technikát a ténylegesen megvalósult oktatáshoz kell igazítania a tantárgyfelelősnek. A járványhelyzet miatt dönthet úgy a tantárgyfelelős, hogy a COVID járványra tekintettel a tervezett vizsgáztatási technikájától eltérően a gyakorlati ismereteket az elméleti vizsgába beépítve kéri számon, és külön gyakorlatos vizsgát vagy vizsgarészt kivételesen nem tart.
Általános szabály, hogy ami nem szerepelt a tananyagban, azt nem szabad számon kérni.
A gyakorlati készségek, kompetenciák a megtanításuk, begyakorlottságuk mértékében kérhetők számon, természetesen a gyakorlati szempontból fontos elméleti háttér kikérdezhető.

Hogy sajátíthatók el a feltétlenül szükséges gyakorlati készségek, kompetenciák a járványhelyzet ellenére?

(1) A szorgalmi időszakban a javuló járványhelyzet lehetővé teheti a gyakorlati elemek teljes értékű megtanítását, pótlását.
(2) Más tantárgy keretében, kihasználva a tanterv előnyös redundanciáját.
(3) Szakmai gyakorlatok során pótolva a tantárgyi gyakorlatokon nem elegendően gyakorolt kompetenciákat a Klinikai Készségek Leckekönyv által megkövetelt mértékben.
(4) Egyéni szervezésben (ügyeleti részvétel, önkéntes munka) is lehetséges a hiányzó gyakorlati elemek pótlása, melynek igazolása a Klinikai Készségek Leckekönyvben történik meg.
(5) Gyakorlati jellegű választható tantárgyak segíthetnek a gyakorlásban, megfelelő szintű elsajátításban.
(6) Amennyiben a tantárgyfelelősök és hallgatók szükségesnek tartják, van lehetőség egyes választható tantárgyak felső létszámhatárának bővítésére, akár új választható tantárgyak létesítésére.
(7) Önálló vagy oktatók, hallgató demonstrátorok által segített gyakorlás keretében (bonctermi gyakorlás, MediSkillsLab gyakorlás, klinikai osztályon történő gyakorlás)
(8) Hétvégi, hallgatók által szervezett workshopok keretében.
(9) Amennyiben a tantárgyfelelősök vagy hallgatók ezt szükségesnek tartják, akár kötelező jelleggel is bevezethetők bizonyos kimaradt gyakorlatok pótlását biztosító tanórák.

Hogy lehet tudományos diákköri munkát végezni, dékáni pályamunkát és záróvizsga szakdolgozatot készíteni anélkül, hogy a hallgató bemenne a klinikák, oktatókórházak osztályaira, betekintene a kórlapokba, találkozna a betegekkel?

Sajnos nem minden tudományos diákköri és szakdolgozati téma dolgozható fel betegekkel történő személyes találkozások nélkül. A legtöbb esetben azonban a hallgató irányítható olyan módszerek, adatfeldolgozási feladatok, olyan munkák vagy részmunkák felé, melyek a járványügyi előírások betartásával vagy távolról is végezhetők, és a hallgató teljesítménye értékes, önálló tudományos tevékenységnek minősíthető. Az oktató-hallgató interakció megfelelő alakításával a konzulensi tevékenység továbbra is igen értékes lehet, és a hallgató munkájának színvonalát és önállóságát nem csökkenti. Amennyiben a hallgatónak problémája van kutatási feladatának folytatásával, elsősorban konzulensét keresse meg, de – amennyiben arra idő és lehetőség van – segítséget kaphat témaváltoztatáshoz is.

Számos hallgató szeretné, ha a vizsgaidőszakot más bel- és külföldi példák alapján az egyetem meghosszabbítaná, így lehetőség lenne a vizsgákra alaposabban felkészülni. Mi a kari álláspont?

A jelenlegi rendelkezések és tervek szerint a vizsgaidőszak az eredeti időpontban marad. Mindenki úgy készüljön, hogy az eredeti időpontokban és az eredeti beosztás szerint fognak megtörténni a vizsgák. A PTE ÁOK általánosságban nem tervezi a 7 hetes vizsgaidőszak meghosszabbítását 8, 9 vagy 10 hétre. A klasszikus vizsgaidőszakunk minden szemeszterben elegendő lehetőséget biztosít a vizsgák teljesítésére. A COVID-19 járvány miatt hozta létre az Egyetem a rendkívüli vizsgaidőszak lehetőségét augusztusban, melyre a járvány által hátrányosan érintett hallgatók az erről szóló igazolás(ok) alapján, a Neptunon keresztül tudnak majd jelentkezni. Erről további információk a Tanulmányi Hivatal honlapján találhatóak.
A vizsgaidőszak további meghosszabbítása a jelenlegi járványügyi érintettség fényében nem látszik szükségesnek, és mind a nyári szakmai gyakorlatok megkezdése, mind a szigorló év időben történő indulása, mint az oktatók, oktatásszervezők nyári munkabeosztása ellene szól egy esetleges hosszabbításnak.
Minden hallgatónak a szokásos 7 hetes vizsgaidőszakban kell levizsgáznia, ettől eltérni legfeljebb a járvány által kiemelten és igazoltan hátrányosan érintettek esetében lehet.
Javasoljuk minden hallgatónknak a proaktív vizsgaidőszak-szervezést, a vizsgák minél hamarabb történő letételét, és az aktuális szemeszterben is kérjük a vizsgaidőszak végének a gyengébb hallgatók számára történő lehetőség szerinti szabadon hagyását.

Az záróvizsga (államvizsga) gyakorlati részével kapcsolatban milyen változások lesznek?

A szóbeli záróvizsga gyakorlati részében hasonló változások várhatóak a szigorlatokon érvényesülő megoldásokhoz. A vizsgabizottság elnökének döntése alapján, az adott klinika belső járványügyi szabályzata szerint, lefolytatható a gyakorlatos vizsgakomponens betegkontaktus nélkül is, de mindenképpen sor kerül a gyakorlati ismeretek, készségek ellenőrzésére, melyet a hagyományoknak megfelelően rész-osztályzattal fognak értékelni. Javasolt a járvány előtti szokásos rendhez lehető legközelebb álló megoldások alkalmazása.

Ha a Klinikai szakmai blokkgyakorlat választható tárgyat nem tudom teljesíteni, mivel az betegkontaktust igényel, akkor az így felvett, de nem teljesített kredit az ösztöndíj átlagomat rontani fogja-e?

Azok a hallgatók, akik a Klinikai szakmai blokkgyakorlatot nem tudják teljesíteni a járványügyi veszélyhelyzet miatt, és nem is tudnak önkéntes vagy kirendelt egészségügyi munkát blokkgyakorlatként beszámíttatni, nekik lesz lehetőségük arra, hogy 2021. május 14-ig utólagosan leadják. Egyebekben minden választható tárgynál törekszünk a tervezett kurrikulum megvalósítására, és arra, hogy a hallgatók meg tudják szerezni a tervezett krediteket.

Milyen járványügyi óvatossági szabályokat kell betartani a vizsgák során?

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a koronavírus változatlanul jelen van, a járvány elleni védekezésre továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Akár oltott valaki, akár nem, akkor viselkedik felelősségteljesen, ha továbbra is maszk viselésével védi saját és környezete egészségét.

Vizsgák előtt és után, közösen használt eszközök érintését követően, mellékhelyiségek használatát követően ne feledkezzünk meg a kézmosásról és a vírusölő kézfertőtlenítő szer használatáról.

Az asztalok, a székek, a padok és a hallgatókkal kontaktusba kerülő felületek fertőtlenítőszeres tisztítása minden vizsgázó után kötelező, és a hallgatók, valamint oktatók, oktatásszervezők számára biztosítani kell a kézfertőtlenítési lehetőséget.

Az épületen belüli szociális helyiségekben egy időben tartózkodók számát úgy kell korlátozni, hogy a másfél méteres távolság biztosítható legyen.

A mosdóban gondoskodni kell a szappan és kézfertőtlenítő folyamatos utánpótlásáról és a kéztörléshez egyszerhasználatos papírtörlőt kell biztosítani, melyet használat után zárt, bélelt hulladékgyűjtőbe kell kidobni.

A megvalósítandó közös cél a járványügyi szabályoknak megfelelő magatartás tanúsítása mind a hallgatók, mind az oktatók és az oktatásszervezésben részt vevő személyek körében.

A választható tantárgyak esetében miért van lehetőség online számonkérésekre, ha az online számonkérés kisebb értékűnek minősül?

A kötelező tantárgyak jelentik a kari tanterv gerincét, azok biztosítják, hogy a képzés tanulmányi követelményeinek megfelelve a hallgató teljesíti a képzési és kimeneti követelményeket (KKK). A választható tantárgyak a hallgató érdeklődésének megfelelően támogatják és színezik a felkészültségét, de a számonkérésük színvonala jelentős mértékben nem befolyásolja a diploma értékét.

Nem úgy van, hogy online szorgalmi időszakot online vizsgáknak, jelenléti szorgalmi időszakot jelenléti vizsgáknak kellene követniük?

Mind a szorgalmi időszak, mind a vizsgaidőszak legmagasabb minősége általánosságban a jelenléti oktatástól várható. Törekedni kell tehát a járványügyi helyzet és a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékű jelenléti oktatásra. A szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak jelenléti vagy online megoldása nincs egymással szoros kapcsolatban.

Fontos azonban, hogy döntően online módon oktatott szemesztert követően az kérhető számon a vizsgán, ami ténylegesen a tananyaghoz tartozik, és amit a tantárgy során el tudtak sajátítani a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy egyes gyakorlati vizsgákat a szokásostól eltérő formában fognak megvalósítani a tantárgyfelelősök (pl. gyakorlati kérdések beépítése az elméleti vizsgába, a gyakorlatos számonkérés MediSkillsLab-ben szervezése, betegvizsgálat helyett betegkontaktust nem igénylő számonkérési forma).

Nem kellene-e egy orvos- egészségtudományi képzést végző karnak mindenki másnál óvatosabbnak lennie egy járványhelyzetben?

Az óvatosság indokolt és szükséges mértéke kívánatos. A korlátozó intézkedések szükséges és arányos mértékét ezért minden állam kiemelkedő egészségügyi szakemberek által előkészített jogszabályok formájában rögzíti. A maximális óvatosság mellett is előfordulhatnak fertőzések, melyek valószínűsége egy járvány időszakában fokozott. Emiatt szükséges a védő rendszabályok maradéktalan betartása és arra mások figyelmeztetése is.

Miért nem hirdet meg a PTE ÁOK a COVID-19 járvány során szerzett távolsági oktatási tapasztalatai alapján távoktatásos orvosképzést, ezzel közeledve a globális képzés megvalósításához?

Ugyan jelentős mértékű tapasztalat gyűlt össze Karunkon a távolsági oktatással és kommunikációval kapcsolatban, mégsem mondható, hogy ezzel távoktatási akkreditációra tarthatna igényt a Kar. Másrészt a képzés jellege is fontossá teszi jelenléti komponensek megtartását még akkor is, ha a gyakorlati oktatás nem jelentéktelen része magas színvonalon megvalósulhat online. Az orvos- egészségtudományi képzési terület igényli a személyes kommunikációt, a személyes jelenlétet, a csapatmunka gyakorlását, az önálló betegvizsgálat és kezelés alapszintű gyakorlását.

Miért történik jelenléti oktatás, vizsgáztatás, miért nyitják meg a vendéglőket, mozikat, színházakat, tömegközlekedést annak ellenére, hogy még tart a járvány?

A járvány intenzitását és tendenciáit az illetékes szakemberek és hatóságok szorosan ellenőrzik, és napról napra ennek megfelelően módosítják a korlátozások, intézkedések, óvatosság mértékét. Fontos szempont azonban a társadalom működőképessége, ezzel együtt a felsőoktatás magas színvonalú folytatása is. Az előny és kockázat gondos mérlegelése nem egyéni szintű, de az egyének sokat tehetnek maguk és a többi ember védelme érdekében.

Elképzelhető olyan járványügyi változás, mely újabb korlátozásokat, vagy akár a vizsgastratégia megváltoztatását teszi szükségessé?

Igen, amennyiben újabb járványhullám keletkezne, az annak megfelelő járványügyi rendszabályokat kell betartani, majd a járvány elmúltával fontos a korlátozó intézkedések fokozatos, teljeskörű, mielőbbi visszavonása. Amennyiben a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabály ezt indokolja, Karunk változtat oktatási és vizsgáztatási stratégiáján, és a társkarokkal együtt megkeresi a rendelkezéseknek minden megfelelő, arányos kompromisszumokat.

A karnak van már tapasztalata a tavaszi és az őszi szemeszter részleges távolsági oktatásával és vizsgáztatásával kapcsolatban. Ha lehetett így oktatni/vizsgáztatni ezekben a szemeszterekben, miért nem lehet továbbra is?

Egy korlátozott idejű online oktatást elviselnek képzéseink jelentősebb értékvesztés nélkül, hiszen gyakorlati képzési elemek, készségek, kompetenciák több ponton elsajátíthatók a tantárgyakon kívül más kurzusok vagy szakmai gyakorlatok keretében is.

A jelenlegi járványintenzitás nem igényli-e a teljes mértékben online oktatást és vizsgáztatást?

Nem, jelenleg a járvány csökkenő intenzitású, ezzel párhuzamosan a lakosság oltottsági aránya emelkedő. Egy évvel ezelőtt a járványhelyzet miatt az egyetem épületeibe nem léphettek be a hallgatók, így jelenléti oktatási, számonkérési formákra csak alig nyílt lehetőség, így kényszerült a Kar online vizsgáztatásra. Ennek fenntartása tartósan nem célszerű, és nem is szerepel a Kar tervei között.

Miért kisebb értékű az online vizsga, mint a jelenléti?

Annak ellenére, hogy hallgatóink többsége nem vizsgacsalás alkalmazásával törekszik kiváló eredmények elérésére, az ellenőrizetlen helyszínű online vizsgák során a csalás kísértése és gyakorisága is lényegesen nagyobb. Ez egyben csökkentheti a felkészülés motivációját, intenzitását, és méltatlan azokkal a hallgatókkal szemben, akik saját döntésük alapján nem követnek el vizsgacsalást, és keményen megdolgoznak vizsgaeredményeikért. A minőségi online vizsgának az egyenértékűséghez szigorú feltételrendszernek és minőségbiztosításnak kell megfelelnie (többlépcsős azonosítási folyamat, vizsgahelyszín megfigyelése, a vizsgázó számítógépének kontrollja, a számítógéphasználat monitorozása, és a vizsgacsalás-gyanú esetén több lépcsős bizonyítási eljárásrend, valamint az online szituációnak jobban megfelelő kérdéstípusok használata, „open-book” tesztkérdések, a vizsgateszt-sorok tervezése, időzítése), mely egyelőre Karunkon nem biztosított.

Kötelezővé teszi a kar a vizsgáztatók számára, hogy a szóban vizsgázó hallgatók számára felkészülési időt biztosítsanak?

A Kar a felkészülési idő biztosítását nem teszi kötelezővé, de minden tantárgyfelelős számára – eltekintve a járványügyi rendszabályoktól – az adott intézetben szokásos, járvány előtti vizsgatechnikához történő visszatérést javasolja. Ennek megfelelően a legtöbb szóbeli jelenléti és „in house online” vizsgán lesz lehetőség felkészülésre és a vizsgakérdés előzetes kidolgozására.
A tervezett vizsgáztatási módszerek mellett biztonságosan, a vizsgacsalás lehetőségének minimalizálásával biztosítható a nyugodt felkészülési idő a hallgatók számára.
A felkészülési idő technikai feltételeinek biztosításában a Kar támogatja a tantárgyfelelőst.

Amennyiben a hallgató nem tervez vizsgacsalást, nem egyenértékű-e egy online és egy helyszíni vizsga?

A helyszíni vizsgák minősülnek elfogadottnak a felsőoktatásban. Még tartósan távolsági oktatást végző egyetemek vizsgái is leggyakrabban kontrollált helyszínű vagy jelenléti vizsgák. A számonkérés minőségét rontja vagy nagymértékben heterogénné teheti az online vizsgáztatás, melynek minőségbiztosítása és technikai feltételei is szigorúak. Jelenleg ezeknek a feltételeknek a PTE ÁOK nem tud megfelelni.
Az online távolsági írásbeli vizsgák technikai fejlődése ellenére ezek a vizsgák a nemzetközi és a hazai értékelések alapján is lényegesen alacsonyabb minőséget képviselnek, amelyet nem lehet technikai eszközökkel (változatos elhelyezésű és több kameraállás, kezek láthatósága a vizsga ideje alatt, szemek becsukása, „safe” exam browser, proctoring software, stb.) lényegesen javítani.

Miért fontosabb szempont a vizsgacsalás megelőzése, mint az egyetemi polgárok egészségének megőrzése?

Mindkettő fontos. Az előbbit helyszíni és gondosan előkészített vizsgákkal, folyamatosan fejlesztett vizsgakérdésekkel, korszerű, egységes és transzparens tananyaggal, kiszámítható követelményrendszerrel, az utóbbit pedig a járványügyi rendszabályok maradéktalan betartásával kell biztosítani.

Mit tehet a hallgató, ha járványügyi korlátozások (karantén intézkedések, utazási korlátozások) miatt nem tud eljutni a szakmai gyakorlatának helyszínére?

A szakmai gyakorlóhelyek megválasztásának folyamatában tekintettel kell lenni a megközelíthetőségre, járványhelyzettől függetlenül is. Az utazás megszervezése és az esetlegesen felmerülő várakozási, karantén idők letöltése a hallgató felelőssége.
Amennyiben előre látható az akadályozottság, a hallgató dönthet arról, hogy más helyszínen tölti le a szakmai gyakorlatot.

Mik a szempontok a szakmai gyakorlatok helyszínének megválasztásánál és a letöltésnél a járványnak ebben a szakaszában?

(1) Olyan helyszínt célszerű választani, ahol a Kar követelményrendszerének megfelelően letölthető a szakmai gyakorlat.
(2) Lehetőleg akkreditált oktatókórházban és oktató osztályon töltendők a gyakorlatok, de a járvány idején lehetőség van oktató osztályként nem akkreditált gyakorlóhelyek igénybevételére is, amennyiben a kari szakmai gyakorlati követelményeknek megfelelő gyakorlatot biztosítani tudják.
(3) Érdemes a teljes gyakorlati időt az optimális, napokban kifejezett időtartamban letölteni, de lehetséges a megköveteltnél hosszabb szakmai gyakorlat végzése is. A járványhelyzet idején van lehetőség arra is, hogy a hallgató gyakorlatát a teljesített órák alapján számolja el a Kar, amire szükség lehet akadályoztatás, járványügyi korlátozottság, karantén vagy egyéni megbetegedés esetén.
(4) A gyakorlatokat általánosságban munkaidőben kell letölteni, mivel akkor van leginkább lehetőség az aktív tanulásra. A járványhelyzetben van lehetőség arra is, hogy a hallgató ügyeleti időszakokat, hétvégi időszakokat is elszámoljon, amennyiben ezen időszakokban minőségi gyakorlatra van lehetősége.
(5) Külföldi helyszínek esetében gyakoribb a járványügyi akadályoztatás vagy a gyakorlat meghiúsulása. Ebben az esetben a hallgató a közelben vagy más helyszínen választhat más, szakmai szempontból megfelelő gyakorlóhelyet.
(6) A szigorló évi szakmai gyakorlatok letöltésére 11 héttel több áll rendelkezésre, mint a gyakorlatok hagyományos rendszerbeli legrövidebb időtartama. Ez biztosít elegendő lehetőséget a szigorló év kezdetére időzített szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó utazási akadályok és karantén szabályok kezelésére.

 

Milyen vizsgákkal kapcsolatos kedvezményeket kaphatnak a hallgatók a COVID-19 járványra tekintettel?

(1) Amennyiben a hallgató járványügyi okból nem tud megjelenni a vizsgán, az igazolt hiányzásnak minősül, vizsgalehetőségét nem használja el, és későbbi vizsgaidőpontra feljelentkezhet.

(2) A járványhelyzetre tekintettel az oktatók több írásbeli és szóbeli vizsgalehetőséget hirdettek meg.

(3) A járvány által kiemelten hátrányosan érintett hallgatók (a szorgalmi- és vizsgaidőszak során kirendelt munkát végzett, a szorgalmi időszak során önkéntes egészségügyi munkát végzett vagy zárójelentéssel igazolt COVID-19 megbetegedést szenvedett hallgatók) számára rendelkezésre áll a meghosszabbított szemeszter augusztusi rendkívüli vizsgaidőszaka, mely lehetőséget biztosít egy vagy két elmulasztott vizsga pótlására.

(4) A vizsgaidőszak során COVID-19-ben megbetegedett és jelentős periódusban vizsgázni képtelen hallgatók ügyében egyéni elbírálás alapján születik individuális döntés.

(5) A jelenlegi vizsgaidőszakban is rendelkezésükre áll hallgatóinknak egy, a járvány időszakára bevezetett, dékáni méltányosság, amennyiben a COVID-19 járványból eredő tanulmányi hátrány jelentkezik.

 

Mire biztosít lehetőséget az augusztusi rendkívüli vizsgahét?

Elsősorban egy vagy két elmulasztott vizsga pótlására, amennyiben a hallgató a vírusjárvány által kiemelten hátrányosan érintett kategóriába tartozik. A teljes vizsgaidőszak pótlására az augusztusi hét nem alkalmas. Javasoljuk a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink számára is lehetőleg a szokásos vizsgaidőszak maximális és proaktív kihasználását, a vizsgák teljes körű, mielőbbi letételét.

Milyen kedvezményekre jogosít az, ha a hallgató nem részesült SARS-CoV-2 ellenes vakcinációban?

A vakcináció vagy annak hiánya nem képezi alapját kedvezményeknek, és oktatási szempontból hátrányt sem jelenthet. Az oltásban nem részesült hallgatókat is a járványügyi rendszabályok pontos betartására kérjük, oltottsági állapotuk alapján nem kerülhetnek hátrányba hallgatótársaikhoz képest. A COVID-19 fertőzés szempontjából kiemelten veszélyeztetett társadalmi csoporthoz tartozó hallgató dönthet úgy, hogy ezt a tantárgyfelelőssel közli, akinek lehetősége van a technikai feltételek megléte esetén a hallgató számára fokozottabb védelmet biztosítani (pl. „in house online” vizsga, távolabbi ültetés). A kiemelten veszélyeztetett státuszt a hallgatónak a vizsgaidőszak kezdetéig kell a vizsga lefolytatása szempontjából konkrétan illetékesek (tantárgyfelelős) tudtára adnia.

Mit tehet a hallgató, ha kiemelten veszélyeztetett egészségügyi állapota és/vagy oltottság hiánya miatt nem kívánja vállalni a vizsgázást a jelenlegi szemeszterben?

Javasoljuk, hogy a járványügyi védőszabályok szigorú betartása és fokozott óvatosság mellett – oltottsági állapottól függetlenül - minden hallgatónk tegye le vizsgáit az eredeti terveknek megfelelően.

Milyen szabályok vonatkoznak az egyetem épületeiben tartózkodó, ott tanuló hallgatókra?

Mint mindenkinek, nekik is be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat (csak a szükséges időtartamban az épületben tartózkodni, hőemelkedés vagy fertőzéstünetek esetén otthon maradni és egészségügyi segítséget kérni, a csoportosulásokat kerülni, a mechanikai védelem eszközeit – pl. maszk, távolságtartás – használni, rendszeresen kezet mosni és/vagy fertőtleníteni, a közösen használt eszközöket fertőtleníteni, mellékhelyiségekkel kapcsolatos távolságtartási higiénés szabályokat betartani) és másokat is segíteniük kell ebben, figyelmeztetniük kell ezekre.

Milyen helyzetekben veheti le a hallgató a maszkot az egyetem épületein belül?

Javasoljuk, hogy a maszkot hallgatóink és oktatóink a közösen használt helyiségekben ne vegyék le. Étkezés esetén van lehetőség a maszk rövid ideig történő levételére, de a hallgatótársakkal és a többi épületben tartózkodóval szemben előzékeny és jó gyakorlat, ha az étkezés idejére a hallgató elhagyja az épület területét. Igen fontos a hallgatótársak figyelmeztetése is a maszk következetes használatára, hogy elkerüljük a járvány terjedését, és lehetséges maradjon az épületek rendeltetésnek megfelelő használata minden egyetemi polgár számára.

Hogy lehetséges az, hogy az egyik hallgató kapott COVID-19 ellenes vakcinát, egy másik hallgató pedig nem?

Az orvos-, egészségtudományi képzési területen tanuló hallgatók számára 2021. januárjában biztosította az ország a szakmai gyakorlatok végzése érdekében a SARS-CoV-2 ellenes oltást, így sokan meg is kapták.

Mindazok, akik ebben az időszakban külföldön tartózkodtak, vagy csak később döntöttek az oltás mellett, azok erről az oltási hullámról lemaradtak.

A Kar folyamatosan kezdeményezte, támogatta az oktatók és hallgatók teljeskörű beoltását, de az részben a korlátozott oltási hajlandóság vagy oltóanyag preferencia, részben az országos oltási prioritások alakulása miatt jelenleg sem teljes körű.

Hátrányba kerülhetnek-e a hallgatók külföldi tartózkodásuk miatt hallgatótársaikhoz képest a jelenlegi szorgalmi időszak végén vagy a vizsgaidőszakban?

Igen. A Kar folyamatosan számított a gyakorlati oktatás magasabb színvonala érdekében a jelenléti oktatás megvalósítására, mely számos tantárgy keretében meg is történt. Külföldi tartózkodás nem teszi lehetővé az ilyen tanórákon történő részvételt, és az ilyen esetekre a szokásos hiányzási szabályok vonatkoznak. Amennyiben valaki külföldi tartózkodás miatt marad távol jelenléti tanóráról, az hiányzásnak minősül, és pótlandó.

A külföldön tartózkodó hallgatókra is vonatkoznak a vizsgákkal kapcsolatos kedvezmények, amennyiben járvány által kiemelten hátrányosan érintettek.

Vállalhat-e a hallgató önkéntes egészségügyi munkát a vizsgaidőszakban?

A vizsgaidőszakban kizárólag kirendelés alapján végzett egészségügyi munka megkezdése lehetséges, önkéntes egészségügyi munka a vizsgaidőszakban nem kezdhető meg. Amennyiben a hallgató a már korábban megkezdett önkéntes munkáját a vizsgaidőszak során is folytatni kívánja, saját szervezésben és felelősségre teheti ezt meg, ehhez vizsgakedvezmények nem köthetők.

Az önkéntes munka, valamint az egészségügyi munkára kirendelt hallgatók tevékenysége beszámítható-e szakmai gyakorlatokba?

A megfelelően dokumentált önkéntes vagy kirendelt munka beleszámítható a hallgató gyakorlatos képzéseibe. A beszámítás alapja kari ajánlás mellett a tantárgyfelelős döntése.

Ha szigorló éves hallgató vagyok, akkor az önkéntes vagy kirendelés alapján végzett hallgatói egészségügyi munka beszámít-e a képzésembe gyakorlatként?

Igen. Időtartamtól függően, akár többféle szakmai gyakorlatba is beszámítható.
A tantárgyfelelősnek van lehetősége a kari ajánlástól eltérő mértékű beszámításra is a tevékenység jellege és tantárgyi relevanciája alapján.

Ha nem szigorló éves hallgató vagyok, akkor hogyan számíthat be a képzésembe az önkéntes munka?

Nyári szakmai gyakorlatok, Klinikai szakmai blokkgyakorlatok formájában beszámítható, akár az adott szemeszterben (tárgykurzusként vagy technikai kreditként), de a következő tanév végéig utólag is beszámítható szakmai gyakorlatokba vagy blokkgyakorlatba.
Természetesen önkéntes munka nem válthat ki például biofizika vagy élettan gyakorlatokat.

Beszámítható-e olyan önkéntes munka is a képzésembe, amelyet nem az egyetemi klinikákon vagy külföldön végzek?

Igen. Amennyiben igazoltan betegellátásban, egészségügyi ellátásban, szociális területen kerül rá sor, akkor a kari szempontrendszer és a tantárgyfelelős döntése alapján és mértékében beszámítható.

Azok esetében, akik jelenleg külföldön vannak, és ott a járványhelyzet mérséklése érdekében önkéntes munkát vállalnak a betegellátásban, beszámít-e a képzésükbe ez a tevékenység?

Igen, abban az esetben, ha betegellátással közvetlen kapcsolatban lévő tárgyuk van az aktuális vagy az azt követő tanévben. A külföldi tevékenységet igazolni kell, például az illetékes kórházigazgató vagy osztályvezető főorvos által.

Mit tehet egy hallgató, ha vizsgaidőszakban kirendelik egészségügyi munkára?

A kormányhivatal felszólítását követni kell, de a fenntartó minisztérium állásfoglalása és ajánlása szerint a hallgatókat a vizsgaidőszakban vagy nem, vagy csak egyhetes periódusokra rendelik ki. A kormányhivatalokkal történő személyes kommunikáció segítheti a hallgatók vizsgázással kapcsolatos érdekeinek érvényesülését, és a kirendeléses tevékenység megfelelő időzítése is csökkentheti a vizsgaidőszak terheltségét.
Az önkéntes munkát végző és a kirendelésben résztvevő hallgatók számára Karunk továbbra is igyekszik további vizsgalehetőségeket biztosítani. Ugyanakkor számukra is azt javasoljuk, hogy a fokozott terhelés ellenére is törekedjenek a tantárgyaikat a rendes vizsgaidőszakban teljesíteni.

Milyen kedvezményeket kaphatnak a vizsgaidőszakban egészségügyi munkára kirendelt hallgatók?

A kirendelt hallgatók hiányzása a kirendelés idejére eső vizsgákról igazolt hiányzás.
Az igazolás bemutatása ellenében tantárgyfelelősi beavatkozás nélkül új vizsgára jelentkezhetnek, nem számít elhasznált vizsgalehetőségnek. A hallgató a tanulmányi ügyintézője és a tantárgyfelelős számára online benyújtott kérelme és igazolása alapján a Tanulmányi Hivatal intézi.

A tantárgyfelelősnek (szóbeli vizsgák esetén) kari támogatással van lehetősége rendkívüli vizsgaidőpont biztosítására is (akár esti vagy hétvégi időpontban).

A hallgatók a következő rendszerben kapnak segítséget: (1) minden hallgató, szokás szerint, (2) minden hallgató COVID veszélyhelyzet idején, fokozottan, (3) kirendelt, önkéntes, aktuális szemeszter során COVID-19-en átesett hallgatók, (4) vizsgaidőszak idején kirendelt vagy COVID megbetegedés miatt osztályos kezelésre szoruló hallgatók, (5) vizsga időpontjában kirendelt vagy COVID megbetegedés miatt osztályos kezelésre szoruló hallgatók az érintett vizsga vonatkozásában.

Önkéntes hallgatói egészségügyi munka a vizsgaidőszak során nem kezdhető meg, a megkezdett munka a hallgató döntése alapján folytatható, de nem jogosít a (4) és (5) szintű segítségre, kedvezményekre.

2. szint: lehetőség szerint több vizsgahely, 6 írásbeli vizsganap, hallgatói megegyezés hiányában heti 2 szóbeli vizsganap. A szigorló év és a nyári szakmai gyakorlatok ettől függetlenül megkezdhetők. 2. dékáni méltányosság továbbra is biztosított a járvány által hátrányosan érintettek számára.

3. szint: egyénre szabott segítség indokolt esetben. Kommunikáció a tantárgyfelelőssel. Rendkívüli vizsgaidőszak az augusztusi előrehozott vizsgaidőszak előtt.

4. szint: Tanulmányi hivatali segítséggel új vizsgaidőpont egyeztetése, tantárgyfelelőssel megbeszélve tervezetten felüli vizsgaidőpont/-hely.

5. szint: Fentiek és dékáni vezetés segítsége további nehézségek esetén.

Kaphatnak kollégiumi elhelyezést a vizsgaidőszakban Pécsre érkező hallgatók?

Az EHÖK-kel egyeztetve a HÖK gyűjti a hallgatói igényeket, és egy sablon alapján kérnek rektori méltányosságot azon hallgatóknak, akiknek szükséges szállás a vizsgákon való megjelenéshez.

A vizsgákon időben történő megjelenés eddig is és ezt követően is a hallgató feladata, függetlenül a szálláshelyétől.

Hazautazzak-e a vizsgaidőszakban?

Az utazásokból eredő problémák kezelése a hallgató feladata. Elfogadható az a biztonságra törekvő álláspont, hogy a hallgató az egész vizsgaidőszakot Pécsett tölti.

Mit tegyek enyhe fertőzéstünetek észlelésekor a vizsgaidőszak során?

A vírus enyhe tünetek jelentkezésekor is fertőzőképes lehet, ezért kérjük, ha bárki ilyen tüneteket észlel magán, az érvényben lévő protokollnak megfelelően járjon el. A protokollról és a jellemző tünetekről a http://aok.pte.hu/koronavirus oldalon tájékozódhat.

Szeretnék COVID-19 ellenes oltást kapni, és meg is kaphatom az oltást, mit kell tennem?

Hallgatóink jelentős része kapott már oltást, reményeink szerint az elkövetkező két hétben mind magyar és külföldi hallgatóink, mind oktatóink körében komplettálni fogjuk a beoltottságot. Ehhez az állami vakcinainfo.gov.hu oldalon érdemes regisztrálni.

Kötelező-e PCR teszt végzése a vizsgaidőszak során?

Tünetek esetén vagy külföldről beutazást követően az állami rendelkezéseknek megfelelő tesztelés szükséges. Az Egyetem külön teszteket nem követel meg, elegendő a járványügyi szabályok teljes körű betartása.
Amennyiben mégis PCR vagy antigén gyorsteszt jogszabályi általános előírására kerülne sor, azt a PTE biztosítani fogja. Természetesen a külföldi utazásokhoz kötődő tesztelés költségeit a hallgatónak kell vállalnia.

Jelenleg külföldön tartózkodom, mikor kell Magyarországra utaznom ahhoz, hogy vizsgázni tudjak?

Úgy kell Magyarországra utazni, hogy a járványügyi kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, esetleges karanténkötelezettség idejét beszámítva, időben meg tudjon jelenni a hallgató a vizsgán.

Meg lehet-e tartani az orvos-, fogorvos- és biotechnológus Avatást a járványhelyzet ellenére?

Az Avatást járványhelyzet előttinek megfelelő szokásos időben, szokásos módon tervezzük megtartani, a hozzátartozók jelenlétének járványügyi helyzetnek megfelelő esetleges korlátozásával.

Mit ír elő a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az online vizsgák megtartásával kapcsolatban?

Semmit, mivel a TVSZ alapján csak helyszíni, jelenléti vizsgák végezhetők. Szükségmegoldásként és átmenetileg merült fel online vizsgáztatás lehetősége abban az időszakban, amikor az egyetem épületeinek látogatása tiltott volt a hallgatók számára.

Milyen feltételeket szabhat a tantárgyfelelős a vizsgán történő részvételhez?

(1) Egészséges, fertőzésmentes állapotban szabad csak megjelenni a vizsgán.
(2) Testhőmérséklet mérés lehetséges. Emelkedett testhőmérsékletű hallgató nem vizsgáztatható.
(3) Szabályos, orrot és szájat eltakaró sebészi maszk megkövetelendő.
(4) Oltottsági állapot nem képezhet sem előnyt, sem hátrányt a vizsgáztatás során, a vizsgázás feltételéül sem szabható.

Készíthet-e a hallgató videófelvételt a vizsgáról az in-house online vizsga során?

Nem. Az oktató kötelezett az in-house online szóbeli vizsga videófelvételére a vizsga során esetlegesen fellépő technikai problémák tisztázása és a lehetőség szerint csalásmentes vizsgázás biztosítása érdekében. A hallgató szóbeli nyilatkozattal hozzájárul a felvétel elkészítéséhez. Amennyiben a hallgató kifejezetten nem járul ehhez hozzá, úgy részére hagyományos jelenléti vizsga biztosítandó.

Milyen szabályok érvényesülnek az in house online vizsgák során?

A szabályok hasonlóak a járványhelyzet előtti vizsgáztatás kari szabályaikra.
A vizsga helyiségébe a hallgató kizárólag a vizsgáztatáshoz szükséges, tantárgyfelelős által meghatározott és szükség szerint jóváhagyott elektronikus eszközöket viheti be.
Leghelyesebb a vizsgához közvetlenül nem használt eszközöket otthon hagyni vagy a vizsgahelyiségen kívül egy erre kijelölt helyen kell elhelyezni kikapcsolt állapotban.
A hallgató a vizsgákon nem készíthet kép-, és/ vagy hangfelvételt, nem használhat nem megengedett segédeszközt.

Járványügyi védekezés általános szabályai a jelenléttel járó vizsgáztatás során

 1. A vizsgák megkezdése előtt pre-triázs (testhőmérséklet mérés, nyilatkozat) végezhető.
 2. A szabályos sebészi maszk használata mindenki (vizsgáztató, hallgató, teremfelügyelő, stb.) számára kötelező.
 3. A termek rendszeres, vizsgánkénti/ vizsgázónkénti takarításának, fertőtlenítésének, szellőztetésének biztosítása.
 4. A folyosókon, a termekben és az előttük elhelyezett kézfertőtlenítők használata és arra történő figyelemfelhívás.
 5. A hallgatók érkezésének minél pontosabb ütemezése, időpontra érkeztetése, a várakozás helyének kijelölése a  csoportosulások elkerülése érdekében.
 6. A távolságtartás megkövetelése, a vizsgáztatás és az ültetések során ennek figyelembevétele.

Melyek a lehetséges vizsgáztatási és számonkérési módszerek?

I. Hagyományos jelenléti: A vizsgáztatás hasonló rendszerben zajlik, mint a járvány előtt.

II. In-house online: A vizsgáztatás a már ismert online felületeken (Teams, Moodle, Unipoll, stb.) zajlik, de a hallgató az egyetem területén tartózkodik. A hallgatói vizsgahelyiség lehet intézeti/klinikai, de lehet máshol létesített kontrollált vizsgaszoba is.

III. Distant online: A számonkérés/ vizsgáztatás a már ismert online felületeken zajlik, és a hallgató lehet bárhol, ahol megfelelő technikával, nyugodt és járványbiztos környezetben, a csalás veszélyének minimalizálásával tud vizsgázni. (választható tantárgyak esetében).

Milyen módon történhet a jelenléttel történő írásbeli vizsgáztatás?

A. Hagyományos jelenléti írásbeli vizsga:

 1. Az írásbeli vizsga, a járványhelyzetet megelőző módszerrel, papír alapon zajlik.
 2. A vizsga tervezése során a terem fertőtlenítéséhez, takarításához, szellőztetéséhez szükséges időtartamot, amely a hallgatói létszámra való tekintettel kb. 30 perc, célszerű figyelembe venni.
 3. A hallgatók érkezését, a terembe való beengedését és az ültetést olyan módon kell szervezni, hogy a járványügyi védekezés szabályai betarthatóak legyenek.

B. In-house online írásbeli vizsga:

 1. Az in-house online írásbeli vizsgák lebonyolítása hasonló a hagyományos jelenléti írásbeli vizsgákhoz, azzal a különbséggel, hogy a hallgatók a már megismert és a PTE által támogatott Neptun Unipoll felületet vagy más, minőségi internetes írásbeli vizsgáztatási rendszereket (pl. MS Teams, Moodle vagy egyéb) használnak a vizsgázás során.
 2. A vizsga szervezése során javasolt figyelemmel lenni arra, hogy a hallgatók ültetését követően legyen elegendő idő arra, hogy a számítástechnikai eszközt bekapcsolják, a vizsgafelületre bejelentkezzenek és az esetleges technikai problémák elháríthatóak legyenek.
 3. A hallgató a saját eszközét használhatja, de köteles a vizsgára kijelölt helyiségben a megadott vizsganapon, a megadott időpontban megjelenni.
 4. A vizsga helyszínén olyan személy(ek)nek is kell tartózkodniuk, akik a hallgatóknak szükség esetén megfelelő technikai, szakmai segítséget tudnak nyújtani. Ennek biztosítása és megszervezése a vizsgáztató hatáskörébe tartozik.
 5. A vizsgahelyiségben az ültetés során a távolságtartásra javasolt figyelmet fordítani.
 6. A vizsgahelyiségben javasolt a vizsgáztatás megkezdését megelőzően ellenőrizni az internet-elérést és a lehetséges áramvételezési lehetőségeket.

Milyen módon történhet ajelenléti szóbeli vizsga?

A. Hagyományos szóbeli jelenléti vizsga:

 1. A vizsgáztatás a járványhelyzetet megelőző módon zajlik a járványügyi szabályok betartása mellett.
 2. Javasolt a hallgatók érkezésének ütemezése, időpontra hívásuk annak érdekében, hogy a folyosókon a csoportosulás elkerülhető legyen.
 3. Javasolt a vizsgahelyiségek gyakori fertőtlenítése, szellőztetése.
 4. A hallgatók számára biztosított felkészülési idő biztosítása során a teremben tartózkodó hallgatók számának meghatározásánál tekintettel kell lenni a távolságtartás szabályaira.

B. In-house online szóbeli vizsga:

 1. A hallgató ennél a vizsgáztatási módszernél a vizsgáztató által meghatározott, egyetemi területen lévő vizsgahelyszínen megjelenik és a Kar/ Intézet/ Klinika által a teremben elhelyezett informatikai eszközön, a kijelölt online felületen a saját azonosítójával bejelentkezik. Javasolt a PTE által támogatott Microsoft Teams felület, de használható más, megbízható videókonferencia felület is (pl. Zoom stb.)
 2. A vizsgáztató nem köteles az Egyetem területén tartózkodni, de javasolt olyan helyszínt választania, ahol a vizsgáztatás során nyugodt és megfelelő technikai felszereltségű, stabil Internet-eléréssel rendelkező környezetben van.
 3. Javasolt a hallgatók érkezésének ütemezése, időpontra hívásuk annak érdekében, hogy a folyosókon a csoportosulás elkerülhető legyen.
 4. A vizsgáztatás során szükséges a teremfelügyeletről is gondoskodni annak érdekében, hogy a hallgató azonosítása, az esetleges technikai segítség nyújtás biztosított legyen és a nem megengedett segédeszközök használata is észlelhető legyen.
 5. A vizsganap szervezhető olyan módon is, hogy a hallgatóknak nem kell egyenként a saját azonosítójukkal bejelentkezniük a vizsgáztatási felületre, hanem a teremfelügyletet ellátó személy a vizsgáztatás megkezdésekor bejelentkezik és a vizsganap végéig folyamatos az online kapcsolat. A hallgató személyazonosságának ellenőrzése biztosítható a hagyományos módszerekkel (a teremfelügyelő személyes ellenőrzése), de a vizsga megkezdésekor a vizsgáztató is kérheti a hallgatótól pl. az okmányok felmutatását. Ebben az esetben a hallgatók számára a hagyományos jelenléti vizsgáztatáshoz hasonló vizsgahelyzet teremthető és a vizsgáztatás hatékonysága is növelhető (folyamatos vizsgáztatás lehetséges a következő hallgató bejelentkezésére történő várakozás nélkül, a járványügyi helyzet előtti intézeti gyakorlatnak megfelelő felkészülési idő biztosítható így, stb.) Kiemelten javasolt a vizsgáztatás videóra történő rögzítése.
 6. Az in-house online szóbeli vizsgák esetében biztosítható a hallgatók számára felkészülési idő. Ebben az esetben javasolt a 5) pontban szereplő módszer alkalmazása a vizsga gördülékeny lebonyolítása érdekében.

6. A távolléti vizsgáztatásra mikor és hogyan van lehetőség?

 1. Distant online vizsgáztatási módszer alkalmazására kizárólag választható tantárgyak esetében van lehetőség.
 2. A vizsga lebonyolítására vonatkozóan a korábbi Ajánlásban foglaltakat javasoljuk alkalmazni továbbra is.

Avizsgaidőpontok hogyan kerülnek meghatározásara és hogyan lehet vizsgára jelentkezni?

 1. Az érdemjegyek kialakítása során a TVSZ 2. számú mellékletének 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint lehetőség van a tantárgyleírásnak megfelelő félévközi számonkérések alapján az érdemjegyek megajánlására. Érdemes a vizsgaidőpontok számának meghatározása során figyelembe venni, hogy ezzel csökkenthető a vizsgaidőszakban vizsgázó hallgatói létszám.
 2. Az egy vizsganapra megadott vizsgalehetőségek számát írásbeli vizsga esetén célszerű a lebonyolítás módjától és a technikai feltételektől (a jelenléti/ in-house/ distant online szervezés különleges szempontjaira figyelemmel, rendelkezésre álló termek száma és kapacitása, írásbeli vizsgáztatásra használt program stabilitása, stb.) függően meghatározni.
 3. A vizsgák során kissé hosszabb vizsga-időtartamokra lehet számítani, mint a járványhelyzet előtti vizsgáztatás során (indirektebb az online kommunikáció, az oktató meggyőződése a hallgató szakmai kommunikációjáról több időt, több kérdést igényelhet, a technikai nehézségek és a járványügyi előírások betartása – beléptetés, ültetés, takarítás, fertőtlenítés, szellőztetés - is nyújthatják a vizsgaidőt).

 

Milyen információkról célszerű a vizsgáztatást megelőzően a hallgatókat tájékoztatni?A jelenléti és az in-house online vizsgákra történő érkezés rendje a járványügyi szabályok betartására figyelemmel.

 • A járványügyi szabályok szigorú betartására való felhívás.
 • Az in-house vizsgáztatás lebonyolítására vonatkozó információk közlése:
 • saját eszközök használatának megkövetelése írásbeli vizsgáknál,
 • minden esetben teljesen feltöltött és üzembiztos eszközzel érkezzen a vizsgára,
 • a hallgatóknak a vizsgázás idejére minden egyéb, a vizsgán nem használt informatikai eszközüket (mobiltelefon, tablet, stb.) otthon kell hagyniuk vagy a termen kívül kikapcsolt állapotban kell tartaniuk,
 • a Wifi stabilitásának fenntartása érdekében a vizsgázáshoz szükségesen kívül a számítógépen nem futtatható más hálózati forgalmat igénylő alkalmazás,
 • Wifi-kód,
 • áramvételezési lehetősége vagy annak hiánya,
 • felkészülési idő biztosítása vagy annak hiánya,
 • a vizsgáztatás menete,
 • technikai probléma esetén a segítségnyújtásra kijelölt kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége
 • szükséges-e a hallgatóknak az egyenkénti belépése a megjelölt online felületre vagy a vizsgáztatás folyamatos online vizsgáztatói jelenléttel zajlik
 • A szokásos vizsgáztatáshoz hasonlóan a hallgató folyamatosan magánál kell tartsa személyi azonosítására alkalmas igazolványát, melyet a vizsga során bármikor, felkérésre be kell mutatnia.
 • Továbbá minden olyan szükséges információról, amely a vizsga sikeres lebonyolításához szükséges lehet. Ebben segítséget nyújthatnak a korábbi Ajánlásban foglaltak is.

További információk: