A biofizika fizikai alapjai (y2016-y2019)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-BFA-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 100 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Az orvos-, gyógyszerész- és fogorvosképzésben a természettudományos gondolkodás megszerzése elengedhetetlen. Ennek egyik ága a legfontosabb fizikai törvényszerűségek megismerése és az abban való jártasság erősítése. Ez a tudás nem csak az alapozó tárgyak jobb megértésében, hanem a későbbi szakmai munkában is nagy segítség lesz.
A kurzus során áttekintjük a klasszikus fizika és némileg a modern fizika azon területeit, amelyek ismerete szükséges a Biofizika tantárgy anyagának megértéséhez, elsajátításához és a vizsgára való megfelelő felkészüléshez. Az elméleti ismereteken felül különböző problémák megértését segítő feladatokat is tárgyalunk.
A kurzust minden olyan hallgatónak ajánljuk, akik úgy érzik, hogy a középiskolai fizika ismereteiket fel kell eleveníteni, érdemes újra a legfontosabb fizikai fogalmakat tisztázni, példamegoldásokon keresztül azokat begyakorolni.

A tematika 12 hétre lebontva:
1 Bevezetés: infók a kurzusról. Alapfogalmak: fizikai mennyiségek és mértékegységeik. Átváltások. Mérési hiba, átlag, szórás. Vektorok. Függvények: lineáris, szögföggvények, exponenciális függvény, logaritmus.
2 Út, idő, sebesség, gyorsulás: Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Egyenletes körmozgás. Egyenletesen változó körmozgás. Frekvencia és priódusidő.
3 Erő. Newton törvényei (1, 2, 3). Erőfajták: nehézségi erő, súrlódási erő, körmozgást fenntartó erők. Erők felbontása, összegzése.
4 Munka, energia. Energia fajták: potenciális, kinetikus, forgási. A mechanikai energiamaegmaradás törvénye. Teljesítmény.
5 Merev testek kinematikája (egyenes vonalú és forgó mozgás közötti kapcsolat). Forgatónyomaték, tehetetlenségi nyomaték. Merev testek egyensúlya.
6 Lendület, lendületmegmaradás, perdület, perdülemegmaradás. Ütközések (rugalmas, rugalmatlan)
7 Rezgőmozgás: harmonikus, nem-harmonikus, csillapítatlan, csillapodó. Inga: energiamegmaradás. Hullámok: longitudinális, transzverzális. Hullámok leírása: hullámhossz, frekvencia, peiódusidő, amplitudó, terjedési sebesség. Hygens-Fresnel elv. Visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia.
9 Hőtan: Gáztörvények. 1. főtétel, belső energia, mchanikai munka, hő. 2. főtétel, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok, entrópia, termodinamikai valószínűség.
8 Hidrosztatika: adhézió, kohézió, nyomás, hidrosztatikai nyomás, (vérnyomás), kapilláris-effektus. Hidrodinamika: lamináris, turbulens áramlások, Bernulli-egyenlet, viszkozitás
10 Elektromos mező: töltések, Coulomb-törvény, elektromos mező, árnyékolás, feszültség, áramerősség, ellenálás, kapcsolások. Mágneses mező: pólusok, mágneses mező. Elektromágneses indukció. Vezetőképesség.
11 Elektromágneses hullámok: előállítása, terjedési sebesség meghatározás, az em spektrum, és tartományai, jellemzői. Geometriai optika: visszaverődés, törés. Képalkotási feladatok.
12 Teszt

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés: infók a kurzusról. Alapfogalmak: fizikai mennyiségek és mértékegységeik. Átváltások.
 • 2. Matematikai alapok. Mérési hiba, átlag, szórás. Vektorok. Függvények: lineáris, szögfüggvények, exponenciális függvény, logaritmus.
 • 3. Kinematika: út, idő, sebesség, gyorsulás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás.
 • 4. Kinematika: szög, szögsebesség, szöggyorsulás. Egyenletes körmozgás. Egyenletesen változó körmozgás. Frekvencia és priódusidő.
 • 5. Dinamika, erő. Newton törvényei (1, 2, 3).
 • 6. Erőfajták: nehézségi erő, súrlódási erő, rugalmas erő, kényszererők, tehetetlenségi erők. Erők felbontása, összegzése.
 • 7. Munka, energia. Általános definíció, mechanikai munka, mozgási energia. Munkatétel.
 • 8. Munka, energia. Emelési munka, potenciális energia, feszítési munka, rugalmas energia. A mechanikai energiamaegmaradás törvénye. Teljesítmény.
 • 9. Forgómozgás dinamikája. Forgatónyomaték, tehetetlenségi nyomaték.
 • 10. Statika. Merev testek egyensúlya. Tömegközéppont, súlypont.
 • 11. Ütközések (rugalmas, rugalmatlan). Lendület, lendületmegmaradás.
 • 12. Perdület, perdülemegmaradás.
 • 13. Rezgőmozgás: harmonikus, nem-harmonikus, csillapítatlan, csillapodó. Inga: energiamegmaradás.
 • 14. Hullámok: longitudinális, transzverzális. Hullámok leírása. Hygens-Fresnel elv. Visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia.
 • 15. Hőtan: Gáztörvények. 1. főtétel, belső energia, mchanikai munka, hő.
 • 16. Hőtan: 2. főtétel, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok, entrópia, termodinamikai valószínűség.
 • 17. Hidrosztatika: adhézió, kohézió, nyomás, hidrosztatikai nyomás, (vérnyomás), kapilláris-effektus.
 • 18. Hidrodinamika: lamináris, turbulens áramlások, Bernulli-egyenlet, viszkozitás
 • 19. Elektromos mező: töltések, Coulomb-törvény, elektromos mező, árnyékolás, feszültség, áramerősség, ellenálás, kapcsolások.
 • 20. Mágneses mező: pólusok, mágneses mező. Elektromágneses indukció. Vezetőképesség.
 • 21. Elektromágneses hullámok: előállítása, terjedési sebesség meghatározás, az em spektrum, és tartományai, jellemzői.
 • 22. Geometriai optika: visszaverődés, törés. Képalkotási feladatok.
 • 23. Teszt
 • 24. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A kurzussal kapcsolatos oktatási anyagok a PotePedia honlapján megtalálhatók.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ajánlott könyvek: bármely középiskolai fizika példatár

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi ellenőrzés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

A szemeszter végi dolgozat a félév során tárgyalt témákból összeállított teszt, amely elméleti kérdéseket és számolásos feladatokat tartalmaz. Ahhoz, hogy a hallgató a tesztet sikeresen megoldja, a felév során kiadott számolásos feladatokon keresztül is érdemes készülnie. Az előadásanyagok és feladatok a PotePedia honlapján érhetők el.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz