Biofizika szemináriumok 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-BO1-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-BI1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 40 fő

Tematika

A tantárgy célja, a Biofizika 1 tárgyhoz csatlakozva, megtárgyalni és elmélyíteni a Biofizika előadásokon elhangzott anyagot. Kiscsoportos foglalkozásokról lévén szó, lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, valamint az anyag mélyebb megértésére példák bemutatásán és számítási feladatok megoldásán keresztül.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Kvantumfizika alapok, Elektromágneses hullámok, fényelektromos hatás
 • 3. Lézer, Abszorpciós fotometria
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia
 • 5. Áramlási citometria, Röntgendiagnosztika, CT
 • 6. Infravörös és Raman spektroszkópia, termodinamika
 • 7. Röntgensugárzás, röntgendiffrakció
 • 8. Diffúzió, ozmózis
 • 9. Membránszerkezet, nyugalmi potenciál, akciós potenciál
 • 10. Folyadékáramlás, szív munkája
 • 11. Citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. Izomműködés
 • 12. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok a kurzus Teams felületén találhatók.

Jegyzet

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható.

Vizsgakérdések

A 12. héten egy 20-30 kérdésből álló egyszerű-választásos teszt kerül megíratásra.
A teszt kérdései az adott félévben, a szemináriumokon elhangzott anyag tartalmára fókuszálnak.
Sikertelen teszt esetén lehetőséget biztosítunk ugyanazon a héten pót-teszt megírására.
További részletek a kurzus Teams felületén találhatók.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán