Biofizika szeminárium fogorvostan hallgatók számára 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-SD2-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-BZ1-T teljesített , OFA-BZ2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 25 fő

Tematika

A tantárgy célja a Fogorvosi Biofizika 2 tárgyhoz csatlakozva megtárgyalni és elmélyíteni az előadásokhoz szervesen kapcsolódó, fogászati példákon alapuló tananyagot. Kiscsoportos foglalkozás révén lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, számolási feladatok megoldására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Ismétlés. Atomfizikai érdekességek. Tudománytörténet. Kvantumszámok, spin
 • 2. Ionizáló sugárzások típusai, kölcsönhatásai az anyaggal.
 • 3. Dózisok. Biológiai hatások. Sugárvédelem. Dózis számítások
 • 4. Geometriai optika. Lencsék, tükrök a fogászatban, mikroszkópiai alapok.
 • 5. Számolások elektromágneses hullámokkal: optika, törés, visszaverődés, diffrakció.
 • 6. Spektrumok értelmezése. Pulzoximetria. Spektroszkópia a fogászatban. Spektroszkópiai feladatok (abszorbancia, transzmittancia, spektrumok értelmezése).
 • 7. Gamma kamera. SPECT. PET. Izotópok a fogászatban.
 • 8. Speciális fogorvosi diagnosztikai technikák (fizikai alapokkal) 1 -HALLGATÓI KISELŐADÁSOK
 • 9. Speciális fogorvosi diagnosztikai technikák (fizikai alapokkal) 2 -HALLGATÓI KISELŐADÁSOK
 • 10. Lézerek alkalmazása
 • 11. Lézerek alkalmazása 1 - HALLGATÓI KISELŐADÁSOK
 • 12. Lézerek alkalmazása 2 - HALLGATÓI KISELŐADÁSOK

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Damjanovich, Fidy, Szöllősy (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható.

Vizsgakérdések

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Turzó Kinga Mónika
 • Madarász Tamás