Közegészségtan 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 22 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-ME2-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-ME1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A Közegészségtan tárgy második félévében a népegészségügyi kihívásokat jelentő nem fertőző (fertőző) betegségek részletes, epidemiológiai ismertetése történik, külön hangsúlyt fektetve a primer/szekunder prevenció lehetőségeire. Gyakorlati oldalról a fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeinek bemutatása történik.
A kuratív medicina mellett az általános orvosok számára fontos, hogy a betegségek megelőzésének lehetőségével, alkalmazási módjával is tisztában legyenek; a tárgy feladata a preventív szemlélet kialakítása.

Előadások

 • 1. Daganatos betegségek epidemiológiája I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 2. Daganatos betegségek epidemiológiája II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 3. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája III. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. Diabétesz epidemiológiája. Obesitas epidemiológiája. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 7. Molekuláris epidemiológia. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 8. A daganatok molekuláris epidemiológiája. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 9. Dohányzás epidemiológiája. Alkoholfogyasztás epidemiológiája. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 10. Oszteoporózis epidemiológiája. - Dr. Balogh Erika
 • 11. Mentális betegségek epidemiológiája. A szenvedélybetegségek epidemiológiája. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Az öngyilkosság epidemiológiája. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 13. Szerves mérgek toxikológiája. - Dr. Varga Csaba
 • 14. Szervetlen mérgek toxikológiája. - Dr. Varga Csaba
 • 15. Munkaegészségtan. - Dr. Varga Csaba
 • 16. Foglalkozási eredetű rákkeltők, daganatok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. A fertőző betegségek epidemiológiája. - Dr. Németh Katalin
 • 18. A fertőző betegségek molekuláris epidemiológiája. - Dr. Németh Katalin
 • 19. Védőoltások; surveillance; rendszerek. - Dr. Németh Katalin
 • 20. Légúti fertőző betegségek epidemiológiája. - Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka
 • 21. Szexuálisan terjedő fertőző betegségek. - Dr. Németh Katalin
 • 22. Enterális fertőző betegségek epidemiológiája I. - Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka
 • 23. Enterális fertőző betegségek epidemiológiája II. - Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka
 • 24. Hepatitiszek. - Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka
 • 25. Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója I-II. - Dr. Németh Katalin
 • 26. A prionbetegségek epidemiológiája. - Dr. Varga Csaba
 • 27. Az újonnan felmerülő és a reemerging; betegségek jelentősége. Bioterrorizmus. - Dr. Németh Katalin
 • 28. A nozokomiális betegségek epidemiológiája. - Dr. Balogh Erika

Gyakorlatok

 • 1. Genotoxikológiai vizsgálatok I.
 • 2. Genotoxikológiai vizsgálatok II.
 • 3. Hematotoxikológia I.
 • 4. Hematotoxikológia II.
 • 5. Közegészségügyi járványügyi parazitológiai gyakorlatok I.
 • 6. Közegészségügyi járványügyi parazitológiai gyakorlatok II.

Szemináriumok

 • 1. Nem fertőző betegségek epidemiológiája I.
 • 2. Nem fertőző betegségek epidemiológiája II.
 • 3. Szűrővizsgálatok I.
 • 4. Szűrővizsgálatok II.
 • 5. Direkt és indirekt standardizálás I.
 • 6. Direkt és indirekt standardizálás II.
 • 7. Az egészségfejlesztés gyakorlati vonatkozásai I.
 • 8. Az egészségfejlesztés gyakorlati vonatkozásai II.
 • 9. A nemzeti népegészségügyi program, a SWOT analízis készítésének szempontjai.
 • 10. A genetikai betegségek epidemiológiai alapjai I.
 • 11. A genetikai betegségek epidemiológiai alapjai II.
 • 12. Genomika.
 • 13. Kockázatbecslés, kémiai biztonság I.
 • 14. Kockázatbecslés, kémiai biztonság II.
 • 15. Fertőző betegségek kontrolljának gyakorlati vonatkozásai I.
 • 16. Fertőző betegségek kontrolljának gyakorlati vonatkozásai II.
 • 17. Hygiene a betegellátó intézményekben, sterilizálás és fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás I.
 • 18. Hygiene a betegellátó intézményekben, sterilizálás és fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás II.
 • 19. Éttermek közegészségügyi, járványügyi szempontból történő helyszíni szemléje és értékelése I.
 • 20. Éttermek közegészségügyi, járványügyi szempontból történő helyszíni szemléje és értékelése II.
 • 21. Foglalkozás-egészségügy, üzemorvosi hálózat szerkezete, működése, munkavédelem I.
 • 22. Foglalkozás-egészségügy, üzemorvosi hálózat szerkezete, működése, munkavédelem II.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok és szemináriumok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról és szemináriumokról összesen legfeljebb 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Közegészségtan
1. Magyarország népegészségügyi helyzete.
2. A prevenció szintjei.
3. Demográfia.
4. A kardiovaszkuláris betegségek mortalitási és morbiditási viszonyai. A kockázati tényezők csoportosítása.
5. A kardiovaszkuláris betegségek kockázati tényezői. Kardiovaszkuláris rizikóbecslés és prevenció.
6. Daganatos betegségek morbiditási és mortalitási viszonyai.
7. Daganatos betegségek főbb kockázati tényezői és a megelőzés lehetőségei.
8. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: diabétesz.
9. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: obesitas.
10. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: oszteoporózis.
11. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: légúti megbetegedések.
12. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: gasztrointesztinális betegségek.
13. Mentális betegségek, öngyilkosság epidemiológiája.
14. Táplálkozás-egészségügyi alapismeretek.
15. Táplálkozási szokások, a magyar néptáplálkozás.
16. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában.
17. Szerves mérgek toxikológiája.
18. Szervetlen mérgek toxikológiája.
19. Járványtani alapfogalmak. Fertőzés forrása, terjedése, fogékonyság.
20. Globális járványügyi helyzetkép. Magyarország járványügyi helyzete.
21. Fertőző betegségek csoportosítása, az egyes csoportok főbb járványügyi jellemzői.
22. Légúti fertőző betegségek epidemiológiája.
23. Szexuálisan terjedő fertőző betegségek.
24. Enterális fertőző betegségek epidemiológiája.
25. Hepatitiszek.
26. Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
27. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
28. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
29. A prionbetegségek epidemiológiája.
30. Védőoltások.
31. Nozokomiális fertőzések.
32. Vízhigiéne, ivóvízellátás, vízszennyezés.
33. A szemét, hulladék közegészségügyi és járványügyi vonatkozásai. A talaj higiénés szerepe.
34. A levegő egészségtana. A levegőszennyeződések hatása az egészségre. Szmog.
35. A levegőszennyeződés okozta ártalmak prevenciója.
36. Foglalkozási betegségek és megelőzésük. (Por, zaj, vibráció, vegyi ártalmak, sugárzás, foglalkozási fertőzések.)
37. Ionizáló sugárzások egészségi hatásai
38. Nem ionizáló sugárzások egészségi hatásai.
39. Epidemiológiai indikátorok. Az epidemiológiai vizsgálatok típusai, jellemzői.
40. Megfigyeléses és experimentális epidemiológiai vizsgálatok.
41. Szűrővizsgálatok.
42. Szociális kockázati tényezők.
43. Egészségnevelés, egészségfejlesztés.
44. Élelmiszerártalmak, ételfertőzések, ételmérgezések és megelőzésük.
45. A dohányzás és az alkoholfogyasztás epidemiológiája, kockázati szerepük.
46. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek felépítése, működése, feladatai. Gyakorlati teendők fertőző betegségek előfordulásakor.

Vizsgáztatók

 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka
 • Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea