Közegészségtan 2. (Általános epidemiológia és demográfia)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-AED-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MET-T teljesített , OOA-BML-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tantárgy ismerteti a betegségek okainak valamint kockázati tényezőinek vizsgálatára alkalmas populációs szintű vizsgálatok módszertani alapjait. Bemutatja az oksági összefüggések kritériumait, az epidemiológiai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének és kritikus értékelésének szempontjait. Foglalkozik a népesség szerkezetével, annak időbeli változásaival, és ennek az egészségüggyel fennálló kölcsönhatásaival.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. Az epidemiológia fogalma, célja, kialakulása - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az oksági összefüggés bizonyításának kritériumai. Oksági modellek. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Epidemiológiai vizsgálatok típusai. Deskriptív vizsgálatok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. Analitikus epidemiológiai vizsgálatok I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Analitikus epidemiológiai vizsgálatok II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. Experimentális epidemiológiai vizsgálatok. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 7. Klinikai epidemiológia. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. Hibák, zavaró tényezők és kiküszöbölésük - Dr. Kiss István Zoltán
 • 9. Szisztémás review, meta-analízis. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 10. Molekuláris epidemiológia. - Dr. Járomi Luca
 • 11. Alkalmazott epidemiológia: Szűrővizsgálatok alapelvei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Demográfiai alapfogalmak, a népesség szerkezete. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 13. A népesség szerkezetét és annak változásait befolyásoló tényezők. A demográfiai átmenet. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 14. Magyarország történeti demográfiája. Demográfiai krízis. - Dr. Girán János

Gyakorlatok

 • 1. Epidemiológiai problémák és megoldások.
 • 2. Epidemiológiai problémák és megoldások.
 • 3. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk (gyakorisági mutatók).
 • 4. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk (gyakorisági mutatók).
 • 5. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk (kockázati mutatók).
 • 6. Epidemiológiai mutatók és alkalmazásuk (kockázati mutatók).
 • 7. Jamovi statisztikai program gyakorlat 1 – (kontingenciatáblázatok, OR, rétegzett elemzés)
 • 8. Jamovi statisztikai program gyakorlat 1 – (kontingenciatáblázatok, OR, rétegzett elemzés)
 • 9. Jamovi statisztikai program gyakorlat 2 – (logisztikus regresszió, túlélés, ROC analízis)
 • 10. Jamovi statisztikai program gyakorlat 2 – (logisztikus regresszió, túlélés, ROC analízis)
 • 11. Jamovi statisztikai program gyakorlat 3 – gyakorlás, gyakorlatos vizsga
 • 12. Jamovi statisztikai program gyakorlat 3 – gyakorlás, gyakorlatos vizsga
 • 13. Gyakorlatos vizsga pótlása. Standardizálás.
 • 14. Gyakorlatos vizsga pótlása. Standardizálás.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A PotePedia-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jamovi vizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsátás feltétele egy számonkérés teljesítése.

Számon kért anyag:
- előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak
- tankönyv ide vonatkozó fejezetei
- segédanyagok PotePedia-ra feltöltve

Vizsgáztatók

 • Dr. Kiss István Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Girán János
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Varjas Tímea
 • Dr. Virág Márk
 • Márovics Gergely Péter