A média ellentmondásos hatásai a fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiájában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MEH-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KTK TTK

Tematika

A kurzus célja végigvezetni a hallgatókat a jelentősebb halálokok és leggyakoribb megbetegedések kialakulásában szerepet játszó életmódbeli tényezőket befolyásoló médiaelemeken.
A betegségmegelőzés szempontjából a lakosság egészségmagatartása kiemelkedő jelentőségű. Az ezt befolyásoló hatások megismerése és felhasználása hatékony támogatást jelenthet az orvostanhallgatók és fogorvostan-hallgatók későbbi betegellátási tevékenységében, a prevenciós szemlélet kialakításában.
Különösen a primer és szekunder prevenció esetében jut kiemelkedő szerep a médiának, amelyből a klasszikus színterek mellett a közösségi média válik egyre hangsúlyosabbá, mely akár a prevenció egyik hatékony helye is lehetne a megfelelő ismeretek birtokában.

Előadások

 • 1. Médiatörténeti áttekintés, a média formái - Dr. Berényi Károly
 • 2. Az egészségmagatartás fogalma, az egészségmagatartást befolyásoló legfontosabb tényezők - Dr. Berényi Károly
 • 3. A primer, szekunder és tercier prevenció hatása az egészségképre - Dr. Berényi Károly
 • 4. Az egészségnevelés és egészségfejlesztés rövid és hosszú távú hatásai az egészségérték megőrzésére - Dr. Berényi Károly
 • 5. Tömegkommunikáció az ókorban és a középkorban - Dr. Berényi Károly
 • 6. Az egyház és a vallás hatása az egészségképre - Dr. Berényi Károly
 • 7. A média hatása a társadalmi integrációra - Dr. Berényi Károly
 • 8. A média és az erőszakos halálokok kapcsolata - Dr. Berényi Károly
 • 9. Higiénia megjelenése a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 10. A média szerepe a fertőző betegségek megelőzésében és terjedésében - Dr. Berényi Károly
 • 11. A testkép és az ideális testalkat változása a történelmi korokban és napjainkban - Dr. Berényi Károly
 • 12. A média hatása a szexualitásra - Dr. Berényi Károly
 • 13. A média hatása az ideális családmodellre - Dr. Berényi Károly
 • 14. A fizikai aktivitás és a média kapcsolata - Dr. Berényi Károly
 • 15. A média hatása a táplálkozás minőségi összetételére - Dr. Berényi Károly
 • 16. Életkor-specifikus egészségkép-megjelenítés - Dr. Berényi Károly
 • 17. Környezeti ártalmak kommunikációja - Dr. Berényi Károly
 • 18. Mentális egészség a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 19. A káros szenvedélyek megjelenése a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 20. Szubliminális üzenetek - Dr. Berényi Károly
 • 21. A média mint önálló függőség - Dr. Berényi Károly
 • 22. A közösségi médiában megjelenő egészségüzenetek - Dr. Berényi Károly
 • 23. Az orvos megjelenése a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 24. A média hatása az orvosok megítélésére - Dr. Berényi Károly

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött oktatási segédanyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szemeszter végén online teszt a Neptunon.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Beszámoló az oktatóval egyeztetett tananyagból.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói