Egészségügyi adatok kezelésének jogi, emberjogi szempontjai soknemzetiségű környezetben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-EAN-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK KPVK GYTK KTK TTK

Tematika

Az egészségügyi adatok ’különösen érzékeny’ kategóriába tartoznak, ezért az adatvédelmi és személyiségi jogi védelmi rendelkezések ezekkel kiemelten foglalkoznak. Ezek ismerete a mindennapi orvos – beteg kapcsolat során is szükséges, hisz az ellátást végzők ezek betartásáért jogi- és igazságügyi felelősséggel tartoznak, különösen az adatok átadása, továbbítása során. Ennek - a migrációs trendek következményeként a világ számos országában kialakult soknemzetiségű, multikulturális környezet - külön jelentőséget ad.
A napi gyakorlaton túlmenően ezek ismerete alapvetően szükséges olyan, az ellátás minőségi fejlesztését, illetve új területekre történő kiterjesztését szolgáló tényalapú kutatások megalapozását szolgáló egészségügyi adatbázisok kiépítése során is.
A migráció és a gyermekek védelmét szolgáló nemzetközi egyezmények ennek a kérdéskörnek új aspektusát hozták előtérbe, az életkor-meghatározást. A kurzus ennek komoly kihívást jelentő ellentmondásosságára is kitér.

Előadások

 • 1. Migránsok egészségügyi ellátásának jogi környezete - Dr. Katz Zoltán
 • 2. Jogi alaptan. - Dr. Kis Kelemen Bence
 • 3. A Magyarországon alkalmazandó jog (hazai joganyag, uniós joganyag, nemzetközi kötelezettségek) különösen az egészségügy területén. - Dr. Kis Kelemen Bence
 • 4. Az adatvédelem szükségessége és kialakulásának története. Az adatkezelés emberi jogi és betegjogi összefüggései. - Dr. Hohmann Balázs
 • 5. Személyes adatok kezelésének alapfogalmai, személyes adatok kezelésének alapelvei. - Dr. Kis Kelemen Bence
 • 6. Személyes adatok kezelésének jogalapjai, beleértve a különleges adatok kezelését is. - Dr. Kis Kelemen Bence
 • 7. Az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó speciális adatvédelmi szabályozás Magyarországon és az EU-ban. - Turcsiné dr. Czapári Dóra
 • 8. Az egészségügyi adatok kezelésének jogszerű megvalósítási módszertana. - Turcsiné dr. Czapári Dóra
 • 9. Életkormeghatározás és biomarker vizsgálatok igazságügyi orvostani szerepe multikulturális környezetben. - Dr. Simon Gábor
 • 10. Az egészségügyi jog érvényesülése multikulturális közegben: törvények, adatkezelés, egészségügyi ellátással kapcsolatos orvosjogi és etikai felelősség kérdése - Dr. Simon Gábor
 • 11. Migrációs-egészségügyi adatbázis kiépítésének indokai - Dr. Szilárd István
 • 12. Nemzetközi együttműködés a felmerülő kérdések megoldására - Dr. Szilárd István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1270

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Feith Helga Judit, Maráczi Ferenc, Sztrilich András Péter: Egészségügyi jog. ISBN: 978 963 454 717 4

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során a hallgatók tesztet írnak, ennek pótlására, javítására egy alkalommal adunk lehetőséget.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel egyeztetve

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1270

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói