Közegészségtan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFP-PUH-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli.
A tárgy a legnagyobb népegészségügyi kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik.
Célja az egészségtől a betegségek kialakulásáig tartó folyamat vizsgálata, valamint az egyéni és a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. Egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A prevenció szintjei. Egészségfejlesztés. Szociális kockázati tényezők. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Epidemiológiai alapismeretek. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 4. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Daganatok epidemiológiája. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. Fontosabb nem fertőző betegségek epidemiológiája. - Dr. Balogh Erika
 • 7. Szenvedélybetegségek epidemiológiája, kockázati szerepük. - Dr. Balogh Erika
 • 8. A táplálkozásegészségtan alapjai. Magyar néptáplálkozás - Wolher Veronika
 • 9. A táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Fertőző betegségek megelőzésének alapjai - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 11. A főbb fertőző betegségek epidemiológiája 1. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 12. A főbb fertőző betegségek epidemiológiája 2. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 13. Környezetegészségtani alapismeretek 1. - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Környezetegészségtani alapismeretek 2. A foglalkozásegészségtan alapjai - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

1. Magyarország népegészségügyi helyzete. Az egészség és a betegség fogalma. Egészségdeterminánsok
2. Egészségnevelés, egészségfejlesztés. Szociális kockázati tényezők
3. A prevenció szintjei.
4. Demográfia.
5. Epidemiológiai indikátorok. Az epidemiológiai vizsgálatok típusai, jellemzői
6. Szűrővizsgálatok
7. A kardiovaszkuláris betegségek mortalitási és morbiditási viszonyai, rizikóbecslés és prevenció.
8. A kardiovaszkuláris betegségek kockázati tényezői
9. Daganatos betegségek mortalitási és morbiditási viszonyai
10. Daganatos betegségek főbb kockázati tényezői és prevenció
11. Diabétesz epidemiológiája és prevenciója
12. Oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója
13. Nem fertőző légúti betegségek epidemiológiája
14. Nem fertőző gasztrointesztinális betegségek epidemiológiája
15. Táplálkozás-egészségügyi alapismeretek. Táplálkozási szokások, a magyar néptáplálkozás.
16. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában. Az obesitas járványtana
17. Járványtani alapfogalmak. (fertőzés forrása, terjedése, fogékonyság), Magyarország járványügyi helyzete
18. Fertőző betegségek megelőzésének alapjai. Védőoltások
19. Léguti fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója
20. Enterális úton terjedő fertőző betegségek, ételfertőzések, ételmérgezések epidemiológiája és prevenciója
21. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója
22. Vízhigiéne, ivóvízellátás, vízszennyezés. A talaj higiénés szerepe.
23. A levegő egészségtana. Szmog. A levegőszennyeződések hatása az egészségre, prevenció
24. Munkaártalmak, foglalkozási betegségek a fogorvosi gyakorlatban.
25. A dohányzás és az alkoholfogyasztás epidemiológiája, kockázati szerepük.

Vizsgáztatók

 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói