Közegészségtan 3. (Környezet-egészségtan)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 7 óra

gyakorlat: 7 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-KET-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-AED-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A tantárgy célja a környezeti eredetű egészségkárosító hatások és ellenük való védekezés megismertetése.

Előadások

 • 1. Az ökológia alapjai. - Dr. Varga Csaba
 • 2. Globális felmelegedés – éghajlatváltozás - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. Kültéri légszennyezés. - Dr. Szabó István
 • 4. Beltéri légszennyezés. - Dr. Szabó István
 • 5. Víz-talaj egészségtan - Dr. Varga Csaba
 • 6. Az antropocén környezeti szennyezői. - Dr. Szabó István
 • 7. Az antropocén környezeti szennyezői - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

 • 1. Vízkémiai laborgyakorlat I.
 • 2. Vízkémiai laborgyakorlat II.
 • 3. Víz-mikrobiológiai laborgyakorlat I.
 • 4. Víz-mikrobiológiai laborgyakorlat II.
 • 5. Fizikai tényezők: Ionizáló és nem ionizáló sugárzások, környezeti sugárterhelés
 • 6. Sugárhigiénés mérési gyakorlat
 • 7. Aerobiológiai vizsgálatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialog Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A PotePedia-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok esetében 2x45 perces hiányzás megengedett, ezen felül a tárgy aláírását megtagadjuk.
A betegségmegelőzés alapjai (OOA-BMA), Általános epidemiológia és demográfia (OOA-AED), Környezet-egészségtan (OOA-KET), Népegészségügyi orvostan (OOP-NEO), Részletes epidemiológia (OOK-REP), Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan (OOK-MFO) tárgyak lezárásaként a 8. szemeszter vizsgaidőszakában a hallgatók Közegészségtan szigorlatot kötelesek tenni, ha valamennyi tárgy sikeres vizsgával zárult

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

Számon kért anyag:
- előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak
- tankönyv ide vonatkozó fejezetei
- segédanyagok a PotePedia-ra feltöltve

Közegészségtan 3 - szóbeli tételek
1. Ökológia 1, Organizációs szintek, Gaia-elmélet, kompetíció, niche-elmélet
2. Ökológia 2, Biológiai populációfogalom, ökoszisztéma, tápláléklánc, diverzitás
3. Ökológia 3, Populációs kölcsönhatások, Lotka-Volterra modell, populáció növekedése
4. Ökológia 4. Humánökológia, Az emberi populáció(k) különleges helyzete az ökoszisztémában
5. Ökológia 5. Meadows modellek, globális problémák, játékelméleti példák
6. A globális felmelegedést kialakító tényezők.
7. A globális felmelegedés egészségre gyakorolt közvetlen hatásai.
8. A globális felmelegedés egészségre gyakorolt közvetett hatásai.
9. A globális felmelegedés hatása a biodiverzitásra.
10. Szocioökonómiai hatások – Az élelmiszer- és vízkészletek jövőbeli biztonsága.
11. A légszennyezés epidemiológiája
12. Kültéri légszennyezés 1, Alapfogalmak. Vegyületek légköri mozgása.
13. Kültéri légszennyezés 2, Az ózonréteg szerepe
14. Kültéri légszennyezés 3, Főbb légszennyezők
15. Kültéri légszennyezés 4, Lakossági szilárd tüzelés
16. Kültéri légszennyezés 5, Szmogok
17. Beltéri légszennyezés 1, Szennyezők és forrásaik.
18. Beltéri légszennyezők 2, Szén-monoxid
19. Beltéri légszennyezők 3, biológiai szennyezők
20. Beltéri légszennyezők 4, Sick building syndrome és Building related illness
21. Víz 1, Globális vízkészletek, vízigények, az emberi test vízmérlege
22. Víz 2, Hidrológiai ciklusok
23. Víz 3, Esszenciális ionok az ivóvízben
24. Víz 4, Vízszennyezők csoportosítása; a nitrátion hatásai
25. Víz 5, Minamata-betegség; arzén az ivóvízben
26. Víz 6, Másodlagos vízszennyezők
27. Víz 7, Vízjárványok ismérvei, fontosabb kórokozók
28. Víz 8, A jód vízoldékony formái, hatásuk; jód a vízben és talajban
29. Veszélyes hulladékok, vizsgálómódszerek. Vizek öntisztulása
30. A környezet-egészségtan tárgya és feladata, a környezet kapcsolata az emberrel.
31. Az IARC monográfia program
32. Az ökotoxikológia alapjai, szennyezők körforgása
33. Stockholmi konvenció és POP vegyületek
34. A DDT
35. PCB-vegyületek és dioxinok
36. Az azbeszt
37. A glifozát
38. Szisztémás inszekticidek és a méhek
39. Elektromágneses sugárzások egészségkárosító hatásai és megelőzésük
40. Főbb szennyező izotópok és egészségre gyakorolt hatásuk
41. Aerobiológia
42. Az UV-sugárzás mérése, jelentősége (laborgyakorlat)
43. A radonexpozíció mérése, egészségre gyakorolt hatása (laborgyakorlat)
44. Dózis-hatás görbék és kitüntetett pontjaik
45. Vízmikrobiológia laborgyakorlat: alkalmazott technikák, a minősítésnél alkalmazott paraméterek
46. Vízkémia laborgyakorlat 1, nitrogénformák, keménység
47. Vízkémia laborgyakorlat 2, klórformák ivó- és fürdővízben, pH

Vizsgáztatók

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Hanzel Adrienn
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Hanzel Adrienn
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Szendi Katalin