Dr. Tarjányi Oktávia PhD védése

2024. február 20.

PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

Dr. Tarjányi Oktávia benyújtott „Proteaszóma gátló (MG-132) által indukált neuritnövekedés és apoptózis, jelátvitelének vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben” címűPhD értekezésének nyilvános vitája 2024. március 14-én (csütörtök) 10 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékáni tanácstermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Helyes Zsuzsanna MTA levelező tagja, egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Fekete Zsuzsanna Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. Tamás Andrea Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Fábián Zsolt Ph.D egyetemi docens (Anglia)

                     Dr. Halász Melinda Ph.D egyetemi docens (Írország)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwNTVjZmYtZmJiYS00Y2YzLTllYmYtNGE3ZDdkZjlkMDAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225e6e0f2a-60db-4b7f-b5c3-c7c3d005fd89%22%7d