Onko-hematológiai munkacsoport

Meghatározás: A daganatos beteg további kivizsgálását, és a terápiás terv felállítását meghatározó „multi-diszciplináris” orvosi munkacsoport ill. bizottság.

Tagjai: Daganat specifikus „belgyógyász” szakorvos (hematológus), patológus szakorvos, és klinikai gyógyszerész. A bizottsági ülések a szakma számára nyitottak, ezeken részt vehetnek más szakorvosok, rezidensek, szakvizsgára készülők, tanulmányi célból előzetes egyeztetés alapján medikusok.

A megbeszélések a külvilág felé zártak, más fórumról csak a bizottság engedélyével jelenhetnek meg.

Tisztségviselők: Elnök, és titkár, az elnök a felelős a teljes onkoteam-et érintő ügyekért, illetve dönthet az orvosi vagy jog szempontból nem egyértelmű esetekben, a titkár pedig figyelemmel kell, hogy kísérje a megfelelő működést, illetve felelős az adminisztratív teendőkért.

Feladat: Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetve a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredmény esetén. A terápiás döntésnek tartalmaznia kell a kezelés sorrendjét, formáját, irányultságát, gyógyító vagy tüneti jellegét, a javasolt gyógyszercsoport, illetve gyógyszer nevét, lehetőség szerint dózisát, tervezett ciklusok számát. Szintén szerepelhet a döntésen a további rehabilitációs forma is.

Cél: Valamennyi daganatos betegnél a kivizsgálási és terápiás terv közös meghatározása, és erről pontos dokumentáció, onkoteam javaslat elkészítése. Ezen előzetes közös kezelési tervezet meghatározás alól természetesen kivételt képezhetnek a sürgősségi esetek, de ilyenkor is mindenképpen javasolt az utólagos bemutatás.

Az onko-team tagjainak az üléseken való részvétele – eseti megoldásként – telemedicinális, telekommunikációs eszközök igénybevételével is biztosítható.

Mindenképpen szükséges onkoteam megbeszélés elvégzése a következő esetekben: bármilyen célú kemoterápia illetve biológiai terápia megkezdése esetén. Egy-egy beteg a kivizsgálás eredményének megváltozása kapcsán vagy kiújult betegség esetében többször is részt vehet „onkoteam-en”. Jelentős terápiás változtatás (szándéka) esetén szintén célszerű az ismételt bemutatás. Amennyiben egy betegnél már aktív onkológiai kezelés semmilyen formája sem jön szóba, akkor is célszerű - már jogi szempontból is - a közös megbeszélés és adminisztráció valamilyen formája.

Időpont: Hetente 1x elérhető kell, hogy legyen az onkoteam, meghatározott napon, időpontban és helyen.

A beteg klinikai adatait a diagnózis felállítását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 21 napon belül az onko-team elé kell vinni. Ez az idő legfeljebb 30 napra meghosszabbítható.

Amennyiben az onko-team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának lehetőségét. A fontos röntgen-, izotóp-, CT-, és MRI képek, szövettani eredmények bemutatása szintén szükségszerű. Amennyiben a beteg nem jelenik meg a vizsgálaton vagy bizonyos vizsgálatokról csak szóbeli közlés áll rendelkezésre, akkor az adatok valósságát illetően a beküldő orvos a felelős.

A beteg/törvényes képviselő kívánságára biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétel lehetőségét. Hozzátartozó, a beteg és a bizottság beleegyezésével szintén részt vehet a beteg vizsgálatánál, illetve megtudhatja a további orvosi javaslatot.

Onkoteam adatlap: Tartalmazza a beteg személyes adatait, az intézeti azonosító számát, a beküldő orvost illetve osztályt, a fontosabb kórelőzményi adatokat, kísérő betegségeket, az előző onkológiai kezeléseket, illetve a pontos szövettani diagnózist, a fontos, terápiát meghatározó kiegészítő hisztológiai paramétereket, a pontos stádium beosztást, a beteg általános állapotára vonatkozó mérőszámokat, és az egyéb releváns klinikai, szövettani, biokémiai prognosztikai faktorokat.

A terápiás tervben nem csak a javasolt kezelések típusának, hanem azok kombinációjának és sorrendiségének is szerepelnie kell. A terápiás terv közös meghatározása után a beteg tájékoztatása céljából pontosan szerepelnie kell a lapon a következő beavatkozást végző szakorvos nevének, megjelenés helyének és idejének. Amennyiben az onkológiai bizottság a beküldő orvoshoz küldi vissza a beteget, akkor a beteg további irányításáért ő a felelős.

A terápiás döntés a résztvevő orvosok közös döntése, amennyiben valaki mindenképpen ellenzi a közös javaslatot, akkor azt akár írásban is jelezheti. Bizonyos esetekben a beteg döntésbe bevonása céljából alternatív javaslatok is szerepelhetnek. Amennyiben ennek orvosi vagy jogi jelentősége van, akkor a döntés indoka is szükségszerűen szerepel a terápiás javaslatban.

A dokumentáció végén szükséges a résztvevő szakorvosok aláírása, és amennyiben a beteg vagy jogi képviselője elutasítja a javasolt kezelési módozatot, akkor erről írásba nyilatkoznia kell. Az aláírt terápiás terv egy példányát a beteg kapja meg, egy lapot pedig a dokumentációhoz kell csatolni, egy példánya a bizottság által vezetett nyilvántartásban megőrzendő. A számítógépes hálózaton belül külön onkológiai munkacsoport állomás létrehozása történt, így biztosítva van a számítógépes archiválás is.

Az onko-team terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását, mely a beteg dokumentációjának részét képezi.

Az onkológiai munkacsoport döntése a további kivizsgálásért, kezelésért felelős orvos számára erősen ajánlott, amennyiben a kezelőorvos más kezelést választ köteles az onko-hematológiai munkacsoportot írásban tájékoztatni.. Amennyiben a kivizsgálás eredménye jelentősen megváltoztathatja a terápia jellegét, akkor ismételt bemutatás javasolt. Bizonyos jól definiálható körülmények között, illetve kezelőorvos saját felelőssége alapján (az onkológus) szakorvos ismételt bemutatás nélkül is felülbírálhatja az onkoteam döntését, azonban ennek pontos okát az orvosi dokumentációnak részletesen kell tartalmaznia, és ehhez a beteg (illetve a jogi képviselő) írásbeli beleegyezése is mindenképpen szükséges, megfelelő betegtájékoztatást követően. Az egyes klinikai osztályokon összességében természetesen továbbra is az osztályvezető vagy a klinika vezetője felelős a komplex orvosi ellátásért, adott esetben felülbírálási jogkörrel rendelkezik, de ezt szintén dokumentálni célszerű.

Az onkoteam egyéb feladatai: Minden betegségcsoporton belül a szakmai irányelveknek valamint az országos és nemzetközi szakmai protokolloknak megfelelően saját egyetemi, illetve intézeti kezelési protokollt kell kialakítani, megírni, ill. azt folyamatosan karbantartani.

Az onko-team-szervező feladatai:

  • összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó társosztály jelzéseit az onko-team elé kerülő betegekről, a team általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt speciális dokumentációról (pl. CD-n tárolt képanyag, video, leletek),
  • besorolja a betegeket az onko-team megbeszélésre, szükség esetén rendkívüli megbeszélést szervez,
  • rögzíti a kórházi rendszerben a betegek személyi adatait és az egészségügyi adatokat,
  • másolatot készít a képi dokumentációkról (scanner, CD-másolat),
  • a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről fénymásolatot készít,
  • dokumentálja az onko-team javaslatát,
  • a beteg írásos kérésére postázza az onko-team állásfoglalását,
  • a team által javasolt vizsgálatokra, ambuláns vagy osztályos kezelésre előjegyzést kér, ezeket postázza a betegeknek,
  • figyelembe véve a klinikai sürgősség mértékét – a centrumvezető főorvossal egyeztetve – nyilvántartásba veszi az onko-team üléseken készült javaslatokat,
  • az onko-team-eken, vagy a központ referáló értekezletein jelez minden olyan új információt, amely a betegek ellátása szempontjából lényeges. Előkészíti az onko-team szakmai tájékoztatóit, ezekhez a technikai feltételeket biztosítja. A főnővérrel együttműködve jelzi azokat a szakdolgozói problémákat, melyeket a betegek kezelésre való besorolásában figyelembe venni szükséges.

Az onkológiai munkacsoportok működésének fellelhetősége: A működési feltételeknek illetve az egyes munkacsoportok gyűlésének idejét, helyét, tisztségviselőinek nevét a Klinikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzíteni kell, illetve szükséges a megjelentetése az Egyetem belső internetes honlapján.

 

 

 

ONKO-HEMATOLÓGIAI MUNKACSOPORT

Elnök: Dr. Alizadeh Hussain

Titkár: Dr. Szomor Árpád

Onko-team szervező: Szabóné Schellenberger Eszter/Völgyiné Réhm Tímea

Tagok: Dr. Alizadeh H., Dr. Nagy Á., Dr. Szomor Á., Dr. Kosztolányi Sz., Dr. Tóth O., Dr. Pammer J., Dr. Kohl Zoltán, Dr. Kajtár B., Dr. Kereskai L., Dr. Vida L., Dr. Szrnka K./Dr. Bodrogi Zs.

Helyszín, időpont: Entz Béla Klinikai Oktatási Központ, K004, csütörtök 14:00