Szakdolgozati témák

 

 

Témavezető(k)

Meghirdetett téma

Harci Alexandra,

Ifj. Sétáló György

Az Urocortin 2 jelátvitelre gyakorolt hatásának vizsgálata

Die Effekte von Urocortin 2 Behandlung an die Signalübertragung von PC12 Zellen

Schipp Renáta

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában PC12 sejtekben

The role of PKR in the regulation of apoptosis in PC12 cells

Die Rolle von PKR in der Regulierung der Apoptose in PC12 Zellen

Berta Gergely,

 Szabó Gyula

Mechanikai stressz hatása periodontális ligamentum eredetű sejtekre

The effect of mechanical stress on periodontal ligament derived cells.

Berta Gergely,

Nagy Ákos Károly

Humán fogpulpa és gyökérhártyarost-eredetű felnőtt szöveti - bizonyos őssejt tulajdonságot mutató - sejtkultúrák létrehozása és jellemzése

The establishment and characterization of human dental pulp and periodontal ligament derived cell cultures showing certain stem cell-like features.

Varga Judit

RasN és K fehérjék szerepe PC12 sejtek differenciációjában és apoptózisában

The role of RasN and K proteins in differentiation and apoptosis of PC12 cells

Bátor Judit

TrkA fehérje szerepe PC12 sejtek SNP indukálta apoptózisában

The role of TrkA and p75NTR proteins in apoptosis of PC12 cells

Varga Judit,

 Bátor Judit

Nitrogén-monoxid szerepe PC12 sejtek differenciációjában és apoptózisában

The role of nitric oxide in differentiation and apoptosis of PC12 cells

Pap Marianna,

Balogh András

Tunikamycin indukálta endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata PC12 sejtekben

Examination of tunikamycin induced endoplasmic reticulum stress in PC12 cells

Pap Marianna,

Balogh András

A CREB transzkripciós factor szerepe etanol indukálta stresszben

The role of the CREB transcription factor in  etanol induced stress

Pap Marianna,

Balogh András

CREB foszforilációs helyek vizsgálata a foszfatidilinozitol 3-kináz jelátviteli útban

Examination of CREB phosphorylation sites in the PI 3K signaling pathway

Ábrahám Hajnalka

 

Sejtszintű elváltozások az emberi agykéregben temporális lebeny epilepsziában

Changes of the cerebral cortex in human temporal lobe epilepsy at the level of the cells