Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Bemutatkozás

Az Orvosi Biológiai Intézet 1970-ben alakult, amikor a dr. Tigyi András vezette Biológiai munkacsoport kivált az Élettani Intézetből. Ezt követően mindmáig, mint önálló szervezeti egység működik, amihez 2017-ben csatlakozott a core-facilitásként működő Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium.

A Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium alapítása 1998-ban történt, amikor a Laboratórium kivált a Központi Laboratóriumból (mai Bioanalitikai Intézet), és egyetemünk akkori rektora, dr. Bellyei Árpád dr. Seress Lászlót bízta meg az irányításával.

Eltérő profiljaikra való tekintettel, a továbbiakban a két szervezeti egység külön mutatkozik be.

Orvosi Biológiai Intézet

Az Intézet, mint az ÁOK egyik elméleti intézete, kettős tevékenységi körrel bír. Feladata az oktatás és a tudományos kutatás, így a szervezeti célok is e kettő ellátása mentén fogalmazódnak meg.

Az oktatás során célunk, hogy az általunk képzett orvos-, fogorvostan, valamint biotechnológus hallgatók olyan alapvető ismeretekre tegyenek szert az emberi szervezetet felépítő sejteket illetően, amelyre későbbi tanulmányaik során, a további ismeretek megszerzésekor stabilan építkezhetnek. Mivel az általunk oktatott legtöbb hallgató első évfolyamos, az ismeretek puszta átadása mellett célunk az is, hogy egyéb szempontból is felkészítsük őket további tanulmányaikra. Ennek érdekében olyan készségek elsajátításához asszisztálunk, mint pl. egyszerű laboratóriumi eszközök használata, kritikus gondolkodás, figyelem összpontosítása egy probléma megoldása érdekében, előadás követése, és az elhangzottakból jegyzet készítése, önálló tanulásra való képesség megszerzése stb.  

A tudományos kutatás a sejtben és a sejtek között zajló molekuláris szintű folyamatokat vizsgálja különböző modellrendszerekben. Ennek során célunk a jövő kutató generációjának képzése, támogatásuk és vezetésük a tudományos fokozatszerzésben. Eredményeink hazai és nemzetközi fórumokon történő prezentálásának célja a személyes előrehaladás mellett az egyetem és a kar, valamint nem utolsó sorban országunk hírnevének öregbítése.

Feladatok:

1. Orvos- és fogorvostan, valamint biotechnológus hallgatók oktatása.

 • Oktatott kötelező tantárgyak:
  • Molekuláris sejtbiológia 1, 2,
  • Molekuláris sejtbiológia fogorvostanhallgatóknak 1, 2,
  • Sejtbiológia (biotechnológia szakon).
 • Az oktatás nyelve:
  • Orvos- és fogorvostan hallgatók esetében: magyar, angol és német
  • Biotechnológia szakon: angol
 • Az oktatott hallgatók létszáma a kötelező órákon összesen szemeszterenként közel 800 fő.

Az intézet számos elektív és fakultatív kurzust tart, amelyek a kötelező tantárgyakat kiegészítik, azok elsajátítását hatékonnyabbá teszik.

Oktatásunk minőségét a hallgatói visszajelzések (feed-back rendszer) alapján tudjuk értékelni. Eszerint Intézetünk 2000-től folyamatosan a legjobban oktató elméleti intézet, dr Szeberényi József professzor, az intézet egykori vezetője pedig több mint hússzor nyerte el a legjobb elméleti tárgy előadójának járó Romhányi Emlékérmet.

2. Kutatás:

Az intézetben több kutatócsoport működik, melyek a következők:

 1. Celluláris neurobiológiai csoport (Ábrahám Hajnalka)
 2. Stressz jelátviteli és proteinkináz R csoport (Szeberényi József)
 3. Reproduktív és tumor immunológiai csoport (Szekeres Júlia)
 4. Növekedési faktor jelátviteli csoport (Sétáló György)
 5. Apoptózis jelátvitele csoport (Pap Marianna)

Együttműködéseink sokrétűek, melyekben számos intézet és klinika vesz részt, a teljesség igénye nélkül pl.: Szentágothai János Kutatóközpont, Neurológiai Klinika, Idegsebészeti Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika, Pathológiai Intézet, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Élettan Intézet, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, TTK Élettani Intézet.

Hazai együttműködések: Kísérletes Orvostudományi Kutató Intézet, SOTE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Nemzetközi együttműködések: University of Osijek, Goethe University Frankfurt, Pennstate Milton Hershey Medical School, PA, La Sapienza University Roma, Rosalind Franklin University Chicago.

egyedi, különleges tevékenység, módszer, eszköz, valamint kiemelkedő, újszerű kutatási terület, megvalósult fejlesztési pályázatok és azok eredményei:

Intézetünkben - egy nyertes GVOP pályázat eredményeként - 2005 óta működik egy Olympus FluoView 1000-es, lézer szkenning konfokális mikroszkóp. Négy fluoreszcencia csatornáján (UV-közeli/405nm-es, kék He/Ne-lézeres multiline, zöld és távoli vörös gerjesztéssel), és egy átmenő fényű, fáziskontraszt rendszeren egy időben képes jelet detektálni. Ezzel a spektrális lefedettséggel és kiváló optikájával, mint egyfajta core-facilitásként működő eszköz, a  mai napig előkelő helyet képvisel a kari műszerparkban, amit számos helyi és karon kívüli tudományos együttműködés, valamint publikációk  sora is fémjelez.

Új eljárás intézetünkben a szerv-tipikus szövettenyésztés valamint az egereken végzett, in vitro fertilizációs kísérletek. Az utóbbi tevékenységhez szükséges eszközpark legutóbb egy molekulák kis mennyiségének a sejtekbe történő injektálására alkalmas mikromanipulátorral bővült.

Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

A Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium egy központi, core-facilitásként működő kiszolgáló egység, amely a régióban egyedülálló módon rendelkezik az orvosi és biológiai munka során szükséges transzmissziós és szkenning elektronmikroszkópokkal.

A Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium központi, core-facilitásként működő kiszolgáló egység, amely a régióban egyedülálló módon rendelkezik az orvosi és biológiai munka során szükséges transzmissziós és szkenning elektronmikroszkópokkal. A Laboratórium munktársainak feldata az elektronmikroszkópok üzemeltetése, a mikroszkópok használatára történő betanítás, a használat esetén szükség szerinti tanácsadás. Adott esetben, kérésre a Laboratórium munkatársai a vizsgálatokat is elvégzik. A mikroszkópoknál történő segítségnyújtás mellett a Laboratórium munkatársai segítséget nyújtanak a vizsgálandó minta előállításában, igény esetén el is készítik azokat. A Laboratórium rendelkezik mindazzal az alapfelszereltséggel, amellyel az előkészítés és a vizsgálat megvalósítható.

A Laboratórium állandó felhasználói évek óta a Pathologiai Intézet, Neurológiai Klinika, Idegsebészet, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, a Gyógyszerészeti Kar több intézete és a TTK Biológiai Intézete. A Laboratórium működését alapvetően a kar biztosítja, de a core-facilitás tényéből adódóan a szolgáltatásoknak, a mikroszkópok használatának és a metszetek készítésének szabott (a piaci viszonyokhoz képest nagyon mérsékelt) ára van, ami segít a Laboratórium által felhasznált anyagok megvásárlásában.

A Laboratórium rendelkezik egy általános vizsgálatra alkalmas, már mintegy 30 éve működő, digitális kamerával ellátott transzmissziós elektronmikroszkóppal.

Emellett egy GINOP pályázat támogatásával 2018-ban felállításra került egy 3 dimenziós tomográffal és ultravékony metszeten történő elemanalízisre alkalmas feltéttel ellátott transzmissziós elektronmikroszkóp is.

A Laboratórium rendelkezik továbbá egy elemanalízisre ugyancsak alkalmas szkenning elektronmikroszkóppal.

A transzmissziós és szkenning elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a mintaelőkészítés két ultramikrotom, és egy aranygőzölére alkalmas berendezés segítségével zajlik.

A Laboratórium alkalmas korrelált fény- és elektronmikroszkópos munkák végzésére is, az ehhez szükséges berendezések (rezgőkéses mikrotom, szánkamikrotom, fagyasztó mikrotom), valamint egyéb laboratóriumi háttér szintén rendelkezésre áll.

A Laboratóriumnak nincs kötelező tantárgya, de a munkatársak több elektív és fakultatív kurzust is tartanak, melyek egy része a hallgatók molekuláris sejtbiológiai és elektronmikroszkópos ismereteinek bővítését hivatott szolgálni. E mellett - Magyarországon  egyedülálló módon - minden első évfolyamos orvostanhallgató részt vesz a mikroszkópok melletti demonstráción a Molekuláris sejtbiológia oktatás keretei között.

A Laboratórium tudományos területen is szoros kapcsolatot tart az Orvosi Biológiai Intézettel, annak Celluláris neurobiológiai, Reproduktív és tumor immunológiai és Növekedési faktor jelátviteli csoportjaival.

További tudományos együttműködéseink is sokrétűek, melyben számos intézet és klinika vesz részt, a teljesség igénye nélkül pl.: Szentágothai János Kutatóközpont, Neurológiai Klinika, Idegsebészeti Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika, Pathológiai Intézet, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szemészeti Klinika, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, TTK Élettani Intézet, GYTK Gyógyszerészi Biológia Tanszék stb.

Hazai együttműködések: Kísérletes Orvostudományi Kutató Intézet

Nemzetközi együttműködések: Goethe University Frankfurt, Pennstate Milton Hershey Medical School, PA.

Galéria

2019. március 9.

Dr. Szentágothai János biológia verseny

Összes galéria