POTECross - Üzleti ismeretek

 

POTECross - Üzleti ismeretek a Közgazdaságtudományi Kar és az Általános Orvostudományi Kar együttműködésében

A program célja: orvostanhallgatók számára olyan gazdasági részképzés nyújtása, amely kettős célt szolgál:

·   a későbbi munkájuk (különösen saját praxis működtetése, intézmények vezetése, gazdálkodásuk irányítása) során az orvosi szaktudás mellett elengedhetetlen üzleti ismeretek és képességek, készségek átadása,

·    az orvosi tanulmányok lezárása után közgazdász mesterdiploma iránt érdeklődők számára a bemeneti gazdasági kreditek megszerzésének elősegítése.

 

A program szakmai irányultsága: a program átfogó (alapozó) üzleti ismereteket kínál a pénzügy, a számvitel, a vezetés és szervezés, valamint a marketing területeiről, melyeket további pénzügyi és menedzsment tartalmú specifikus szakmai tárgyakkal egészítünk ki. 

 A program időtartama: az ajánlott előrehaladás esetén 4 félév

 A program tartalma:

A program 9 db 6 kredites (18 tanóra) és 2 db 3 kredites (10 tanóra) tárgyból épül fel, melyek a KTK gazdálkodási és menedzsment, valamint pénzügy és számvitel levelező alapképzési szakjain kerülnek oktatásra. A levelező képzésre történő felépítés célja, hogy a tárgyak az orvostanhallgatók számára az orvosképzéssel párhuzamosan, szombati oktatási napokon történő részvétellel teljesíthetők legyenek. A program 6 általános üzleti alapozó tárgyat, valamint 5 pénzügy és menedzsment témájú specifikus szakmai tárgyat foglal magában az alábbiak szerint:

 Tárgyak listája 

2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében felvehető tárgyak:

 • Pénzügy
 • Pénzügyi és banki szolgáltatók gazdaságtana
 • Pénzügyi intézmények és piacok 
 • Pénzügytan
 • Kisvállalkozás menedzsment
 • Karriermenedzsment és üzleti interakciók

 

Az 1. és 2. év félévei akár ősz-tavasz, akár tavasz-ősz sorrendben teljesíthetők. A program teljesítésének ugyanakkor időbeli korlátja nincs, és a fenti ajánlott előrehaladástól eltérő utakat is rugalmasan kezelni tud a KTK. Mindez azt jelenti, hogy a hallgató saját teherbírásának mérlegelése alapján dönthet úgy is, hogy félévenként kevesebb tárgyat vesz fel, vagy adott félévben egyáltalán nem vesz fel tárgyakat a kínálatból, ez esetben a képzés ideje meghosszabbodik, de semmilyen más következménnyel nem jár. Egy adott félévben felvett, de nem teljesített tárgy a következő tanévben újra felvehető. Adott félévben az ajánlottnál több tárgy felvételét nem javasoljuk, de a hallgató kifejezett szándéka esetén nem tiltjuk meg. 

A program kimenetei:

1)     KTK által kiállított tanúsítvány (certificate) a program elvégzéséről. (Ennek feltétele az összes előírt kredit megszerzése.)

2)     Kreditigazolás a program tárgyainak teljesítéséről. (Amennyiben a hallgató a teljes programot nem fejezi be, de bizonyos tárgyakat sikeresen teljesít, a kreditigazolást értelemszerűen akkor is kiadjuk az elvégzett tárgyakról.)

3)     A KTK vállalása arról, hogy a végzett orvostan-hallgatók számára a KTK bármely mesterképzési szakjára való jelentkezéskor a bemeneti gazdasági kreditekre vonatkozó követelményt a program teljesítéséről kiállított certificate alapján 100%-ban teljesítettnek tekinti. Amennyiben a teljes programot nem, de annak bizonyos tárgyait elvégzi a hallgató, természetesen akkor is figyelembe vesszük a bemeneti kreditkövetelmény vizsgálatakor a teljesített tárgyakat, de ez esetben nem tudjuk garantálni a kritérium 100%-os teljesítését. 

A felvételi eljárásról: 

A programot sikeresen elvégző hallgatóknak lehetősége nyílik a Közgazdaságtudományi Kar által gondozott mesterképzési szakok vonatkozásában sikeres felvételt nyerni. Mivel a hallgatóknak az oklevél megszerzése után nyílik erre lehetősége, így levelező szakjainkat célozhatják meg rezidensi tevékenységük mellet, önköltséges képzési formában (ez természetesen függ attól, hogy hány államilag finanszírozott félévet használtak el az osztatlan orvosképzés során). A KTK által meghirdetett mesterképzések a következők: 

 •        Marketing
 •        MBA (Master of Business Administration)
 •        Pénzügy
 •        Vezetés és szervezés 

A felvételi során, a www.felvi.hu felületen szükséges jelentkezni, az e-felvételi eljárás keretében, hasonlatosan ahhoz, mint amikor az osztatlan orvosképzésre jelentkeztek. Mivel a jelentkezők nem rendelkeznek közgazdász végzettséggel, így számukra kötelező a kreditelismerési eljárás lebonyolítása, amelyet a KTK Kreditátviteli bizottsága végez el. A mesterszakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák azon kreditkritériumokat, amelyek mentén a nem közgazdász végzettséggel rendelkezők sikeres felvételt nyerhetnek. Azon hallgatók esetében, amik sikeresen teljesítik a programban meghatározott tárgyakat, minden szak vonatkozásában rendelkezni fognak a bementhez szükséges teljes kreditkritériummal. 

A kreditkritériumok tekintetében külön kell választanunk a szakokat, a következők szerint: 

1.     Marketing mesterképzési szak:

 •      A bemeneti kreditkritérium 30 kredit, amelynek a felvételi pillanatában rendelkezésre kell állni, a következő bontásban:
 •        Módszertani alapismeretek: 8-12 kredit
 •        Közgazdasági alapismeretek: 8-12 kredit
 •        Szakmai ismeretek: 10-14 kredit 

2.     MBA mesterképzési szak:

 •     A bementi kreditkritérium 60 kredit, amelyből 30 kreditnek kell rendelkezésre állnia a felvételi pillanatában a következő bontásban:
 •        Módszertani alapismeretek: 15 kredit
 •        Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit
 •        Üzleti alapismeretek: 10 kredit
 •        Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit
 •        Szakmai ismeretek: 15 kredit
 •     A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat.

 3.     Pénzügy mesterképzési szak:

 •     A bementi kreditkritérium 60 kredit, amelyből 30 kreditnek kell rendelkezésre állnia a felvételi pillanatában a következő bontásban:
 •        Módszertani alapismeretek: 15 kredit
 •        Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit
 •        Üzleti alapismeretek: 10 kredit
 •        Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit
 •        Szakmai ismeretek: 15 kredit

 4.     Vezetés és szervezés mesterképzési szak:

 •      A bementi kreditkritérium 60 kredit, amelyből 30 kreditnek kell rendelkezésre állnia a felvételi pillanatában a következő bontásban:
 •        Módszertani alapismeretek: 15 kredit
 •        Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit
 •        Üzleti alapismeretek: 15 kredit
 •        Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit
 •        Szakmai ismeretek: 10 kredit

 Az összes mesterképzési szak vonatkozásában kiemelendő, hogy amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a bemenet feltételeként meghatározott 30 kredittel, úgy a felvételi kérelmét el kell utasítani. Amennyiben a jelentkező rendelkezik minimálisan 30 kredittel, a fentebb részletezett bontásban, úgy bármely szakra sikeresen felvételt nyerhet. Abban az esetben, amennyiben a jelentkező rendelkezik a bemenethez szükséges 30 kredittel a megfelelő bontásban, úgy a Marketing mesterszak esetében nincs további tennivalója. A többi szak vonatkozásában, amennyiben a jelentkező rendelkezik a bementhez szükséges 30 kredittel a megfelelő bontásban, de a kreditjei számossága nem éri el a 60 kreditet, abban az esetben a sikeres felvételi után az immár hallgatói státuszban lévő hallgatónak a hiányzó krediteket, a mesterképzéssel párhuzamosan pótolnia szükséges a mesterképzés első két félévében.