Institut für Medizinische Biologie und Zentrales Elektronenmikroskopisches Laboratorium

Vorstellung

 

Thema

Ifj. Sétáló György

MAP-Kinázok jelátvitelének vizsgáltata patkány feokromocitóma (PC 12) sejtekben


Signal transduction via MAP-Kinases in rat pheochromocytoma (PC12) cells

Schipp Renáta

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában PC12 sejtekben

The role of PKR in the regulation of apoptosis in PC12 cells

Die Rolle von PKR in der Regulierung der Apoptose in PC12 Zellen

Berta Gergely,

 Szalma József

Mechanikai stressz hatása periodontális ligamentum eredetű sejtekre

The effect of mechanical stress on periodontal ligament derived cells.

Berta Gergely,

Nagy Ákos Károly

Humán fogpulpa és gyökérhártyarost-eredetű felnőtt szöveti - bizonyos őssejt tulajdonságot mutató - sejtkultúrák létrehozása és jellemzése

The establishment and characterization of human dental pulp and periodontal ligament derived cell cultures showing certain stem cell-like features.

Varga Judit

RasN és K fehérjék szerepe PC12 sejtek differenciációjában és apoptózisában

The role of RasN and K proteins in differentiation and apoptosis of PC12 cells

Bátor Judit

TrkA fehérje szerepe PC12 sejtek SNP indukálta apoptózisában

The role of TrkA and p75NTR proteins in apoptosis of PC12 cells

Varga Judit,

 Bátor Judit

Nitrogén-monoxid szerepe PC12 sejtek differenciációjában és apoptózisában

The role of nitric oxide in differentiation and apoptosis of PC12 cells

Pap Marianna,

Németh Mária

A CREB transzkripciós factor szerepe etanol indukálta stresszben

The role of the CREB transcription factor in  etanol induced stress

Pap Marianna,

Horváth Hajnalka:

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata
glioblastoma sejtvonalak és primer kultúrák túlélésére, génexpressziós mintázatára és miRNS profiljára


Investigation of the effect of endoplasmic reticulum stress on  the
survival, gene expression signature and miRNA profile of glioblastoma cell
lines and primary tumor cultures