Orvosi kémia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 84 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-ORK-T
 • 6 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOR-OKA-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az "Orvosi kémia" tantárgy tematikája tartalmazza azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a biokémia, az élettan, a gyógyszertan és a klinikai kémia elsajátításához.
Felöleli az általános, szervetlen és fizikai kémia azon területeit, amely az orvostanhallgatók számára szükségesek. Az analitikai kémiai szakasz biztosítja a laboratóriumi diagnosztika kémiai és számítási megalapozását. A szerves kémia rész foglalkozik a funkciós csoportok kémiájával. A kémiai gyakorlatok az általános kémiai és az anyagismeret elsajátítását célozzák, a szemináriumok a kémiai számítások elsajátításához nyújtanak komoly segítséget. A tárgy szóbeli kollokviummal zárul, amely előtt egy 10 kifejtendő kérdésből álló írásbeli MRT-ben legalább 70%-os eredményt el kell érni.

Előadások

 • 1. Bevezetés az orvosi kémiába - Dr. Takátsy Anikó
 • 2. Az anyag szerkezete (atomok, ionok, molekulák, gyökök) - Dr. Nagy Veronika
 • 3. Bevezetés a szervetlen kémiába. Oxidok, oxosavak, hidroxidok, sók - Dr. Nagy Veronika
 • 4. Molekulageometria, polaritás. Molekulák közötti kölcsönhatások - Dr. Nagy Veronika
 • 5. Bevezetés a szerves kémiába. Nevezéktan, funkciós csoportok. Reakciótípusok - Dr. Nagy Veronika
 • 6. Halmazállapotok, gáztörvények - Dr. Takátsy Anikó
 • 7. A víz és a vizes oldatok, koncentrációegységek. Híg oldatok kolligatív sajátságai. - Dr. Takátsy Anikó
 • 8. Ozmózis. Biofolyadékok összetétele - Dr. Berente Zoltán
 • 9. Kémiai egyensúlyok. A tömeghatás törvénye. Le Chatelier elve - Dr. Radnai Balázs
 • 10. Elektrolitok az élő rendszerekben. Oldékonysági egyensúlyok. Epekő és vesekő. - Dr. Radnai Balázs
 • 11. Savak és bázisok. Sav-bázis elméletek, sav-bázis reakciók - Dr. Takátsy Anikó
 • 12. pH, pOH és a vízionszorzat. Sók hidrolízise. A protonáltság pH-függése - Dr. Takátsy Anikó
 • 13. Pufferoldatok - Dr. Takátsy Anikó
 • 14. Az élő szervezetekben megtalálható pufferrendszerek - Dr. Berente Zoltán
 • 15. Fémkomplexek kialakulása és szerkezete - Dr. Takátsy Anikó
 • 16. Fémkomplexek az élő szervezetekben és az orvosi diagnosztikában - Dr. Berente Zoltán
 • 17. Termokémia - Dr. Takátsy Anikó
 • 18. Termodinamika, avagy milyen irányba tart egy kémiai reakció - Dr. Nagy Veronika
 • 19. Az élő rendszerekre vonatkozó specifikus termodinamikai megfontolások - Dr. Nagy Veronika
 • 20. Reakciókinetika - Dr. Nagy Veronika
 • 21. A steady state állapot, mint az élő rendszerek jellemzője - Dr. Nagy Veronika
 • 22. Sorozatreakciók és reakcióciklusok kinetikai jellemzői - Dr. Nagy Veronika
 • 23. Elektrokémia - Dr. Berente Zoltán
 • 24. Elektronátmenetek élő rendszerekben - Dr. Berente Zoltán
 • 25. Elektrokémia az orvosi gyakorlatban - Dr. Berente Zoltán
 • 26. Analitikai kémiai alapfogalmak orvostanhallgatóknak - Dr. Takátsy Anikó
 • 27. Elválasztástechnikai alapfogalmak orvostanhallgatóknak - Dr. Takátsy Anikó
 • 28. Műszeres analitika az orvosi diagnosztikában - Dr. Berente Zoltán
 • 29. A szerves kémia alapjai (elektroneloszlás, reakciótípusok). - Dr. Nagy Veronika
 • 30. Telített szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének - Dr. Nagy Veronika
 • 31. Telítetlen szénhidrogének, aromások - Dr. Agócs Attila
 • 32. Konstitúciós, konformációs és geometriai izoméria - Dr. Nagy Veronika
 • 33. Optikai izoméria - Dr. Nagy Veronika
 • 34. Alkoholok, enolok, észterek (foszfát- és szulfátészterek is) - Dr. Nagy Veronika
 • 35. Fenolok, kinonok, éterek - Dr. Nagy Veronika
 • 36. Aldehidek és származékaik, ketonok - Dr. Böddi Katalin
 • 37. Karbonsavak - Dr. Böddi Katalin
 • 38. Karbonsavszármazékok, acilezőszerek - Dr. Böddi Katalin
 • 39. Szerves kénvegyületek, tioészterek - Dr. Nagy Veronika
 • 40. Aminok és biológiailag jelentős származékaik - Dr. Nagy Veronika
 • 41. Kolloidok - Dr. Berente Zoltán
 • 42. Élő rendszerekben előforduló kolloidok - Dr. Berente Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Tűz- és Munkavédelmi ismeretek. Asztalátadás
 • 2. Tűz- és Munkavédelmi ismeretek. Asztalátadás
 • 3. Az anyagok fizikai tulajdonságai. Fázisátmenetek
 • 4. Az anyagok fizikai tulajdonságai. Fázisátmenetek.
 • 5. Elválasztástechnika, liofilizálás, desztilláció
 • 6. Elválasztástechnika, liofilizálás, desztilláció
 • 7. Oldatkészítés
 • 8. Oldatkészítés
 • 9. Kísérletek a halogén- és az oxigéncsoport elemeinek vegyületeivel
 • 10. Kísérletek a halogén- és az oxigéncsoport elemeinek vegyületeivel
 • 11. Kísérletek a nitrogén- és a széncsoport elemeinek vegyületeivel
 • 12. Kísérletek a nitrogén- és a széncsoport elemeinek vegyületeivel
 • 13. Kísérletek fémekkel és vegyületeikkel
 • 14. Kísérletek fémekkel és vegyületeikkel
 • 15. Kémiai egyensúlyok vizsgálata
 • 16. Kémiai egyensúlyok vizsgálata
 • 17. Pufferrendszerek vizsgálata
 • 18. Pufferrendszerek vizsgálata
 • 19. Elektrokémiai kísérletek
 • 20. Elektrokémiai kísérletek
 • 21. Reakciókinetika
 • 22. Reakciókinetika
 • 23. Szerves kémiai reakciók I
 • 24. Szerves kémiai reakciók I
 • 25. Szerves kémiai reakciók II
 • 26. Szerves kémiai reakciók II
 • 27. Szerves kémiai reakciók III
 • 28. Szerves kémiai reakciók III

Szemináriumok

 • 1. Vegyjelek, képletek, kémiai egyenlet
 • 2. Sztöchiometriai számítások
 • 3. Molekulák alakja, polaritása, intermolekuláris kölcsönhatások
 • 4. Oldatok koncentrációja
 • 5. Szervetlen kémia 1
 • 6. Szervetlen kémia 2
 • 7. Fémkomplexek
 • 8. Egyensúlyok, sóhidrolízis
 • 9. Sav-bázis reakciók, Pufferek
 • 10. Elektrokémia
 • 11. Reakciókinetika
 • 12. Szerves kémiai reakciók I
 • 13. Szerves kémiai reakciók II
 • 14. Szerves kémiai reakciók III

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005.
Gergely P., Penke B., Tóth Gy.: Szerves és bioorganikus kémia, 5. kiadás, Alliter Kiadó és Oktatásfejlesztő Alapítvány, 2006

Saját oktatási anyag

Teams és Moodle: OOA-ORK-T-2023241-MEM-AORK-E
PotePedia
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Nagy Veronika (szerk.): Orvosi Kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011
McMurray, Fay: Chemistry, latest edition
Zeeck: Chemie für Mediziner, 8. Auflage

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzás maximum 3 laborgyakorlatról és maximum 3 szemináriumról engedélyezett.
A 3-14. hét laborgyakorlatairól illetve szemináriumairól legfeljebb 2-2 hiányzás engedélyezett.
A 3-14. hetek 12 laborgyakorlatából hetet sikeresen kell teljesíteni (azaz a gyakorlat elején sikeres labordolgozatot beadni, majd a gyakorlatról az oktató által elfogadott mértékben és minőségben kitöltött munkafüzetet benyújtani) a vizsgára bocsátáshoz.
A tantárgy vizsgára bocsátási feltétele az "Orvosi kémia alapjai" kritériumtárgy sikeres teljesítése.

Félévközi ellenőrzések

A 3-14. hetek 12 laborgyakorlata tesztírással kezdődik, amely egyetlen kérdésből áll. A labordolgozatokon minden héten 1 vagy 0 vizsgapont szerezhető.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Teams: OOA-ORK-T-2023241-MEM-AORK-E
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Vizsgáztatók

 • Dr. Agócs Attila
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Gulyás Gergely
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Radnai Balázs
 • Dr. Szabó Éva
 • Dr. Takátsy Anikó

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Gulyás Gergely
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Linzembold Ildikó Erzsébet
 • Szilágyi Tamás Gábor