Kémia fogorvostan hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-OKF-T
 • 5 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 60 fő

Tematika

A Kémia fogorvostan hallgatóknak tematikája tartalmazza azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek az anyagtan, biokémia, élettan és a gyógyszertan elsajátításához. Átfogó ismereteket szolgáltat a későbbi természettudományos tantárgyak megértéséhez.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Bognár Zita
 • 2. Az anyag szerkezete (atomok, ionok, molekulák, gyökök) - Dr. Nagy Veronika
 • 3. Az anyag szerkezete (kötések) - Dr. Nagy Veronika
 • 4. Bevezetés a szervetlen kémiába. Oxidok, oxosavak, hidroxidok, sók. - Dr. Nagy Veronika
 • 5. Molekulageometria, polaritás. Molekulák közötti kölcsönhatások. - Dr. Nagy Veronika
 • 6. Bevezetés a szerves kémiába. Nevezéktan, funkciós csoportok. Reakciótípusok. - Dr. Nagy Veronika
 • 7. Halmazállapotok, gáztörvények - Dr. Bóna Ágnes
 • 8. A víz és a vizes oldatok, koncentrációegységek, Kolligatív sajátságok - Dr. Gallyas Ferenc
 • 9. Az ozmózis; biofolyadékok összetétele - Dr. Berente Zoltán
 • 10. Egyensúlyok, a tömeghatás törvénye, le Chatelier elve - Dr. Radnai Balázs
 • 11. Elektrolitok és szerepük az élő rendszerekben, oldékonysági egyensúlyok - Dr. Takátsy Anikó
 • 12. Savak és bázisok, sav-bázis elméletek, sav-bázis reakciók - Dr. Takátsy Anikó
 • 13. pH, pOH, vízionszorzat; sók hidrolízise, a protonáltság pH-függése - Dr. Takátsy Anikó
 • 14. Pufferoldatok - Dr. Takátsy Anikó
 • 15. Az élő rendszerekben megtalálható pufferrendszerek - Dr. Berente Zoltán
 • 16. Fémkomplexek kialakulása és szerkezete - Dr. Berente Zoltán
 • 17. Fémkomplexek az élő szervezetben és az orvosi gyakorlatban - Dr. Takátsy Anikó
 • 18. Termokémia - Dr. Bognár Zita
 • 19. Termodinamika, avagy milyen irányba tart egy kémiai reakció - Dr. Nagy Veronika
 • 20. Az élő rendszerekre vonatkozó specifikus termodinamikai megfontolások - Dr. Nagy Veronika
 • 21. Reakciókinetika - Dr. Nagy Veronika
 • 22. A steady state állapot, mint az élő rendszerek jellemzője - Dr. Nagy Veronika
 • 23. Sorozatreakciók és reakcióciklusok kinetikai jellemzői - Dr. Nagy Veronika
 • 24. Elektrokémia - Dr. Berente Zoltán
 • 25. Elektronátmenetek az élő rendszerekben - Dr. Berente Zoltán
 • 26. Elektrokémia az orvosi gyakorlatban - Dr. Takátsy Anikó
 • 27. Analitikai kémiai alapfogalmak orvostanhallgatóknak - Dr. Takátsy Anikó
 • 28. Elválasztástechnikai alapfogalmak orvostanhallgatóknak - Dr. Bognár Zita
 • 29. Műszeres analitika az orvosi diagnosztikában - Dr. Nagy Veronika
 • 30. A szerves kémia alapjai (elektroneloszlás, reakciótípusok). - Dr. Nagy Veronika
 • 31. Telített szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének - Dr. Nagy Veronika
 • 32. Telítetlen szénhidrogének, aromások - Dr. Nagy Veronika
 • 33. Konstitúciós, konformációs és geometriai izoméria - Dr. Nagy Veronika
 • 34. Optikai izoméria - Dr. Nagy Veronika
 • 35. Alkoholok, enolok, észterek (foszfát- és szulfátészterek is) - Dr. Nagy Veronika
 • 36. Fenolok, kinonok, éterek, Szerves kénvegyületek, tioészterek - Dr. Böddi Katalin
 • 37. Aldehidek és származékaik, ketonok - Dr. Böddi Katalin
 • 38. Karbonsavak, észterek (foszfát- és szulfátészterek is) - Dr. Szabó Éva
 • 39. Karbonsavszármazékok - Dr. Böddi Katalin
 • 40. Aminok és biológiailag jelentős származékaik - Dr. Balogi Zsolt
 • 41. Kolloidok - Dr. Berente Zoltán
 • 42. Élő rendszerekben előforduló kolloidok - Dr. Berente Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Laboratóriumi-, tűzvédelmi-, és munkavédelmi ismeretek. Asztalátadás.
 • 2. Laboratóriumi-, tűzvédelmi-, és munkavédelmi ismeretek. Asztalátadás.
 • 3. Oldatok, koncentrációszámítás, tömeg-, térfogatmérés, sűrűség.
 • 4. Oldatok, koncentrációszámítás, tömeg-, térfogatmérés, sűrűség.
 • 5. Hatóanyag koncentrációjának számítása testtömeg alapján, infúziós oldat készítése
 • 6. Hatóanyag koncentrációjának számítása testtömeg alapján, infúziós oldat készítése
 • 7. Fertőtlenítőszerek: kísérletek jóddal, Lugol oldat. Alkoholos oldat készítése. Kísérleték hidrogén-peroxiddal, Hyperol oldat készítése. Kísérletek hipóklóros savval. Sterilitás a klinikán.
 • 8. Fertőtlenítőszerek: kísérletek jóddal, Lugol oldat. Alkoholos oldat készítése. Kísérleték hidrogén-peroxiddal, Hyperol oldat készítése. Kísérletek hipóklóros savval. Sterilitás a klinikán.
 • 9. Szervetlen kémia I halogén- és oxigén-csoport vizsgálata
 • 10. Szervetlen kémia I halogén- és oxigén-csoport vizsgálata
 • 11. Szervetlen kémia II nitrogén- és szén-csoport vizsgálata
 • 12. Szervetlen kémia II nitrogén- és szén-csoport vizsgálata
 • 13. Számolási gyakorlat I
 • 14. Számolási gyakorlat I
 • 15. Kolloid rendszerek, kémiai egyensúlyok, katalizátorok vizsgálata
 • 16. Kolloid rendszerek, kémiai egyensúlyok, katalizátorok vizsgálata
 • 17. Számolási gyakorlat II
 • 18. Számolási gyakorlat II
 • 19. Elektrokémiai kísérletek
 • 20. Elektrokémiai kísérletek
 • 21. Szeminárium
 • 22. Szeminárium
 • 23. Szerves anyagok vizsgálata. Funkciós csoportok I.
 • 24. Szerves anyagok vizsgálata. Funkciós csoportok I.
 • 25. A funkciós csoportok vizsgálata II.
 • 26. A funkciós csoportok vizsgálata II.
 • 27. Összegzés, ismétlés
 • 28. Összegzés, ismétlés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Zeeck: Orvosi kémia, Semmelweis Kiadó 2019
Nagy Veronika (szerk.): Orvosi Kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Nagy Veronika (szerk.): Orvosi Kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011

Ajánlott irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia 1.-6. kiadás
Gergely P., Penke B., Tóth Gy.: Szerves és bioorganikus kémia, 1.-6. kiadás

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az egyes hetek kísérleteihez kérdések tartoznak, amelyek megtalálhatók a munkafüzetben előzetesen. A 3-14. hét során a gyakorlatok elején kis dolgozatot íratunk. Minden hallgató kérdéseket kap, amelyet írásban megválaszol, a válaszadásra 6 perc áll rendelkezésre. Aki a gyakorlat elején nem írja meg a dolgozatot, automatikusan 0 pontot kap arra a hétre. A vizsgára bocsátásnak nem feltétele a pontszerzés, de így vizsgapontok gyűjthetők (max. 5 pont). Az itt gyűjtött pontok a minimumkérdések során nem , de vizsga összességébe, plusz pontként beszámítanak. . A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni. A kis dolgozat eredménye csak a jegyzőkönyv gyakorlatvezető által történt elfogadása után érvényes. A vizsga kollokvium, írásban történik, a kérdésekre kifejtő választ kell adni. A vizsga 10 db minimumkérdéssel kezdődik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A félév során több alkalommal kis dolgozat írása történik. A dolgozatok megírására a gyakorlat első 5 perce áll rendelkezésre. 5 perc késés után nincs lehetőség a kis dolgozat megírására. Ha valaki 10 percnél kevesebbet késik, a kis dolgozatra ugyan 0 pontot kap, de a gyakorlatot elvégezheti, az nem számít hiányzásnak. A 10. percet meghaladó késés hiányzásnak minősül. A gyakorlatok és a kis dolgozatok pótlására nincs lehetőség. A 14 gyakorlatról maximum 2 alkalommal lehet hiányozni (15%).

Vizsgakérdések

A vizsga az előadások a gyakorlatok és a szemináriumok anyagára épül. A vizsga 10 minimumkérdéssel kezdődik. Részleten információk az egyetem honlapjára belépve: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/2023 találhatók.

Vizsgáztatók

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Debreceni Balázs
 • Dr. Szabó Éva

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Debreceni Balázs