Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Gál Roland

  egyetemi tanársegéd,
  I. sz. Belgyógyászati Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 60 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 60 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KB1-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-SPR-T teljesített , OOR-BEL-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 120 fő

Campus kurzusként elérhető 120 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára (7. szemesztertől a 12. szemeszterig), oktatókórházaink és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti, orvosi diagnosztikai, valamint laboratóriumi gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a klinikai és szigorló modul során, ezzel igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. A tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen 4 alkalommal (Klinikai Szakmai Blokkgyakorlat 1-4.), szemeszterenként két hét gyakorlat tölthető le a szorgalmi időszak során. A gyakorlat letölthető ugyanazon a gyakorlóhelyen (2 hét) vagy különbözőn is (1-1 hét). Amennyiben valaki többször felveszi a kurzust (Blokkgyakorlat 1, 2, 3, 4), választhatja ismét ugyanazt a gyakorlóhelyet vagy különbözőt is. A kurzus során az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók részt vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a diagnosztikai, műtői, beavatkozási programokban. A gyakorlat helyszínét az akkreditált gyakorlóhelyek közül a hallgató preferenciája és az egyes gyakorlóhelyek adott időszakra megadott fogadókészsége alapján lehet kiválasztani. A gyakorlatot a szorgalmi időszak során a szorgalmi időszak utolsó két hetének kivételével bármikor le lehet tölteni, vizsgaidőszakban nem. A szorgalmi időszak első 2 hetében a blokkgyakorlat teljesítését nem ajánljuk, a szemeszter eleji teendők és az egyeztető megbeszélés miatt. A szigorló év során a blokkgyakorlat bármikor letölthető, itt nem különböztetünk meg szorgalmi és vizsgaidőszakot. Azonban a szigorló éven szerepelő kötelező szakmai gyakorlatok időtartamát ezzel a kurzussal csökkenteni nem lehet, a hallgatónak a szigorló évben szereplő gyakorlatától eltérő képzést kell választania.
A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján a klinikai modulban szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő. A gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el.
A szigorló modulban blokkgyakorlat miatti engedélyezett hiányzás más tantárgyban nem számolható el.
A klinikai szakmai blokkgyakorlatot a következő osztályokon és laboratóriumokban lehet letölteni: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájsebészet, angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat, reumatológia, laboratóriumi medicina, mikrobiológia, patológia, genetika, igazságügyi orvostan.
Egyedi elbírálás alapján más diagnosztikus és gyógyító munkahelyek is szóba jöhetnek.
Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben történő letöltését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. Ügyelet, a gyakorlat helyszínén érvényesülő munkaszüneti nap vagy ünnepnap, tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe.
A gyakorlat engedélyezését „Befogadó nyilatkozat” kitöltésével és leadásával kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi időszakának 4. hetének végéig (szigorlók esetében is), és legkésőbb 1 héttel a tervezett gyakorlat megkezdése előtt (leadás módja: elektronikusan kovacs.eva5@pte.hu-ra email címre kell elküldeni).
A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló igazolást az adott osztály vezetője, részlegvezetője vagy vezető oktatója állítja ki a gyakorlat utolsó napján. Az igazolást a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsétjével elektronikusan kovacs.eva5@pte.hu-ra email címre kell elküldeni a gyakorlat után közvetlenül, legkésőbb azonban a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének hétfőjén, szigorlók esetében is, a 4 esetismertetéssel együtt. Szükség esetén az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén megküldi az összes többi tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges.
A gyakorlat külföldön is elvégezhető, amennyiben a hallgató a fogadó ország nyelvéből nyelvvizsgával rendelkezik, vagy angol középfokú nyelvvizsgája és megfelelő helyi nyelvismerete van.
A gyakorlat során az orvosi titoktartás, a PTE SzMSz vonatkozó szabályain túlmenően be kell tartani a gyakorlóhely adatvédelmi, munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, intézményi titoktartási szabályait, valamint munkarendjét.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Gyakorlat
 • 2. ..
 • 3. ..
 • 4. ..
 • 5. ..
 • 6. ..
 • 7. ..
 • 8. ..
 • 9. ..
 • 10. ..
 • 11. ..
 • 12. ..
 • 13. ..
 • 14. ..
 • 15. ..
 • 16. ..
 • 17. ..
 • 18. ..
 • 19. ..
 • 20. ..
 • 21. ..
 • 22. ..
 • 23. ..
 • 24. ..
 • 25. ..
 • 26. ..
 • 27. ..
 • 28. ..
 • 29. ..
 • 30. ..
 • 31. ..
 • 32. ..
 • 33. ..
 • 34. ..
 • 35. ..
 • 36. ..
 • 37. ..
 • 38. ..
 • 39. ..
 • 40. ..
 • 41. ..
 • 42. ..
 • 43. ..
 • 44. ..
 • 45. ..
 • 46. ..
 • 47. ..
 • 48. ..
 • 49. ..
 • 50. ..
 • 51. ..
 • 52. ..
 • 53. ..
 • 54. ..
 • 55. ..
 • 56. ..
 • 57. ..
 • 58. ..
 • 59. ..
 • 60. ..

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A gyakorlat témájának megfelelő kötelező és választható tantárgyak oktatási anyagai.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

N/A

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével kerülhet sor. A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő.

Vizsgakérdések

A hallgatók gyakorlati teendői:
1. A gyakorlat munkanapokon, az osztály/laboratórium szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában.
2. Aktív részvétel szükséges az osztály vagy laboratórium szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein. A gyakorlati képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik.
3. A hallgató felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi, diagnosztikai teendőbe bevonandó a helyi szakmai, munkavédelmi és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése, diagnosztikai vizsgálatok végzése, osztályra érkező betegek felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése stb.). A hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák, képalkotó vizsgálatok, műtétek stb.) is.
4. A hallgatónak a gyakorlat során minden héten el kell készíteni legalább 2 beteg vagy eset részletes betegdokumentációját (összesen 4 esetleírás feltöltése szükséges)
a) anonimizált formában, a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatainak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva).
b) ennek tartalmaznia kell az anamnézist, panaszokat,
c) részletes fizikális vizsgálatot az adott osztályon kezelt betegnél vagy részletes diagnosztikus vizsgálatot egy-egy vizsgálati személy vagy minta vonatkozásában,
d) diagnosztikus és terápiás kezelési tervet,
e) a vizsgálatok eredményének, valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelést.
f) Zárójelentést semmilyen formában nem fogadunk el.
g) Terjedelem: betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal (12-es betűméret, 1,5 sorköz) egy pdf-ben feltöltve. Az esetismertetéseket és az igazolást együtt kovacs.eva5@pte.hu e-mail címre, max. 1 Mbyte scannelt pdf formátumban legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekéig. (a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatainak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva, pecsételve).
h) Amennyiben az esetleírások formai és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, úgy a tárgy nem teljesített. Nem elfogadható: bármilyen képformátum (jpeg, jpg, png, e-mailben csatolmány), bármilyen egyéb kiterjesztés (IPhone alkalmazások) összefoglalva: 1 esetleírás 1 scannelt pdf (1-4 oldalig)
5. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap (gyakorlati összesen 8 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében a tantárgyfelelős ismeri el a bemutatott igazolás alapján.
Befogadó nyilatkozat: https://aok.pte.hu/docs/th/file/2022-2023/urlapok/klinikai_blokkgyak-befogado20230123.pdf
Teljesítésigazolás: https://aok.pte.hu/docs/th/file/2022-2023/urlapok/klinikai_blokkgyak-igazolas.pdf

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Halmosi Róbert