Molekuláris sejtbiológia 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Pap Marianna

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 16 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-MB2-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A két féléves tárgy célja az anatómia, biokémia, élettan, pathológia, kórélettan, mikrobiológia és gyógyszertan oktatásához szükséges, az egészséges és kóros sejt szabályozási mechanizmusokkal kapcsolatos molekuláris és sejtbiológiai alapok megteremtése, a klinikai tárgyak szempontjából legfontosabb molekuláris és sejtbiológiai ismeretek átadása. A tárgy második szemeszterének fő témái: a sejthártya és az extracelluláris mátrix jellemző tulajdonságai; intracelluláris jelátviteli folyamatok; a daganatképződés celluláris és molekuláris mechanizmusai; bevezetés az orvosi genetikába; molekuláris medicina.

Előadások

 • 1. Nyitó előadás. Sejt-sejt kapcsolatok - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 2. Passzív transzport folyamatok - Dr. Kemény Ágnes
 • 3. Aktív transzport folyamatok - Dr. Kemény Ágnes
 • 4. Extracelluláris mátrix - Dr. Berta Gergely
 • 5. Jelátviteli mechanizmusok I.: A jelátvitel típusai - Dr. Szeberényi József
 • 6. Jelátviteli mechanizmusok II.: G-proteinek szerepe a jelátvitelben - Dr. Szeberényi József
 • 7. Jelátviteli mechanizmusok III.: Növekedési faktorok jelátvitele - Dr. Szeberényi József
 • 8. Jelátviteli mechanizmusok IV.: Stresszjelátvitel - Dr. Szeberényi József
 • 9. Jelátviteli mechanizmusok V.: Citokin- és integrin-jelátvitel - Dr. Szeberényi József
 • 10. Jelátviteli mechanizmusok VI.: A jelátvitel általános jellemzői - Dr. Szeberényi József
 • 11. Az egyedfejlődés molekuláris alapjai - Dr. Sétáló György
 • 12. Apoptózis - Dr. Bátor Judit
 • 13. A tumor sejt - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 14. DNS tumor vírusok - Dr. Sétáló György
 • 15. RNS tumor vírusok - Dr. Sétáló György
 • 16. Retrovirális onkogének - Dr. Sétáló György
 • 17. Celluláris onkogének I. - Dr. Kemény Ágnes
 • 18. Celluláris onkogének II. - Dr. Kemény Ágnes
 • 19. Celluláris onkogének III. - Dr. Kemény Ágnes
 • 20. Tumor szuppresszor gének I. - Dr. Pap Marianna
 • 21. Tumor szuppresszor gének II. - Dr. Pap Marianna
 • 22. Onkogének szerepe a sejtciklusban - Dr. Pap Marianna
 • 23. A daganatképződés többlépéses mechanizmusa I.: Experimentális karcinogenezis - Dr. Pap Marianna
 • 24. A daganatképződés többlépéses mechanizmusa II.: Tumorinvázió és áttétképződés - Dr. Pap Marianna
 • 25. Tumorbiológia: Témazáró előadás - Dr. Pap Marianna
 • 26. Molekuláris diagnosztika - Dr. Berta Gergely
 • 27. Génterápia I. - Dr. Bátor Judit
 • 28. Génterápia II. Záróelőadás - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella

Gyakorlatok

 • 1. Fáziskontraszt mikroszkópia. Polarizációs mikroszkópia
 • 2. Fáziskontraszt mikroszkópia. Polarizációs mikroszkópia
 • 3. Makromolekulák hisztokémiája
 • 4. Makromolekulák hisztokémiája
 • 5. Membrán, transzport, extracelluláris mátrix
 • 6. Membrán, transzport, extracelluláris mátrix
 • 7. Jelátvitel
 • 8. Jelátvitel
 • 9. Tumorbiológia
 • 10. Tumorbiológia
 • 11. Apoptózis
 • 12. Apoptózis

Szemináriumok

 • 1. Citoszkeleton
 • 2. Membrán
 • 3. Transzport
 • 4. Extracelluláris mátrix
 • 5. A kémiai jelátvitel típusai. Receptorok.
 • 6. Jelátviteli mechanizmusok. cAMP-út
 • 7. Jelátviteli mechanizmusok: Foszfolipáz C-út. Növekedési faktor és citokin jelátvitel
 • 8. Fejlődésbiológia. Apoptózis.
 • 9. A tumor sejt
 • 10. Tumor vírusok
 • 11. Retrovirális és celluláris onkogének
 • 12. Tumor szuppresszor gének. Onkogének és a sejtciklus.
 • 13. A daganatképződés többlépéses mechanizmusa
 • 14. Molekuláris medicina
 • 15. Félévzáró teszt
 • 16. Félévzáró teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Cooper G.M.: The Cell. A Molecular Approach
Lodish et al.: Molecular Cell Biology
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Szabó G. (szerk.): Sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi beszámoló a 4., 7., 10. és 14. heteken, az előadáson, szemináriumon és gyakorlaton átvett anyagrészekből. A tesztek pótlása a 4., 7., 10. heti tesztek esetében, hivatalos igazolás ellenében 1 tesztnél lehetséges a 13. héten, abban az esetben, ha a hallgató a másik két tesztet megírta. A 14. heti teszt pótlására nincs lehetőség. Javításra a teszteknél nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Minden gyakorlati ciklus végén pótgyakorlat.

Vizsgakérdések

1. Fehérjék
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleozidok, nukleotidok
5. A DNS szerkezete
6. A DNS örökítő anyag szerepét igazoló kísérletek
7. Az RNS szerkezete és típusai
8. Prokariota és eukariota sejtek összehasonlítása
9. Az immuncitokémia módszerei
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciaanalízise
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A sejtmag szerkezete
23. A kromatin szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai összetétele
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus szabályozása
28. Mitózis
29. Meiózis
30. A replikáció általános jellemzői
31. A prokariota replikáció mechanizmusa
32. Az eukariota replikáció jellemzői
33. DNS-repair
34. A prokariota transzkripció mechanizmusa
35. Az eukariota transzkripció általános jellemzői
36. Az eukariota pre-rRNS szintézise és érése
37. Az eukariota pre-mRNS szintézise. Cap-képződés és poliadeniláció
38. Pre-mRNS splicing
39. Aminoacil-tRNS szintézis
40. A riboszómák szerkezete és működése
41. A genetikai kód
42. A transzláció iniciációja
43. A transzláció elongációja és terminációja
44. A transzláció általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás sejtmag-transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukariota transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. Golgi-apparátus. Fehérje-glikoziláció
55. A szekréció mechanizmusa
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport mechanizmusa
58. Lizoszómák. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök. Membránkárosodás. Lipid-peroxidáció
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriumok genetikai apparátusa
62. Mitokondrium betegségek
63. Mikrotubulusok
64. Mikrofilamentumok
65. Intermedier filamentumok
66. A sejtmembrán szerkezete
67. Sejt-sejt kapcsolatok
68. Passzív transzport folyamatok
69. Aktív transzport folyamatok
70. Az extracellularis mátrix összetétele és szerkezete
71. A kémiai jelátvitel típusai
72. cAMP által közvetített jelátvitel
73. Foszfolipid eredetű másodlagos messengerek
74. A növekedési faktorok jelátvitele
75. Citokin-jelátvitel
76. Stressz-jelátvitel
77. Sejt-mátrix kapcsolatok, integrin-jelátvitel
78. TGF-béta-, Wnt-, Notch-, Hedgehog-jelátvitel
79. A fehérjekinázok szerepe jelátviteli folyamatokban
80. Jelamplifikáció, jeltermináció, jelátviteli hálózatok
81. Az egyedfejlődés molekuláris alapjai
82. Az apoptózis fiziológiás és patológiás jelentősége
83. Az apoptózis mechanizmusa
84. A tumorsejt általános jellemzői
85. Onkogén DNS-vírusok
86. Retrovírusok
87. Retrovirális onkogének
88. Celluláris onkogének azonosítása géntranszfer segítségével
89. A gyengén transzformáló retrovírusok onkogén hatása
90. A celluláris onkogének létrejöttének mechanizmusai
91. A tumor szuppresszor gének általános jellemzői
92. Az Rb és p53 fehérjék jellemzői
93. Tumor szuppresszor gének szerepe a Wilms-tumor, a neurofibromatosis, a vastagbélrák és az emlődaganatok kialakulásában
94. Onkogének szerepe a sejtciklus szabályozásában
95. Az experimentális karcinogenezis szakaszai
96. A tumorképződés lépései természetes daganatokban
97. Öröklődő betegségek molekuláris diagnózisa
98. Daganatok, fertőző betegségek molekuláris diagnózisa
99. A géntranszfer módszerei
100. A humán génterápia lehetőségei

Vizsgáztatók

 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Mikó Éva
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Sétáló György
 • Dr. Szeberényi József

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Balassa Tímea
 • Balogh Bálint
 • Brandt Barbara
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Fekete Zsuzsanna
 • Dr. Gál Adrián Róbert
 • Dr. Horváth Marianna
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Tarjányi Oktávia
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Görgey Éva
 • Németh Marica
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra
 • Varga Judit