Molekuláris sejtbiológia 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Pap Marianna

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 30 óra

összesen: 84 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-MB1-T
 • 6 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A két féléves tárgy célja az anatómia, biokémia, élettan, pathológia, kórélettan, mikrobiológia és gyógyszertan oktatásához szükséges, az eukariota sejt felépítésével és működésével kapcsolatos molekuláris és sejtbiológiai alapok megteremtése, a klinikai tárgyak szempontjából legfontosabb molekuláris és sejtbiológiai ismeretek átadása. A tárgy első szemesztere a sejt felépítésének és működésének celluláris és molekuláris szintű jellemzőivel foglalkozik. Fő témái: az eukariota (elsősorban emlős) sejtek organellumainak funkcionális morfológiája; a genetikai információ tárolásának, megkettőződésének, kifejeződésének mechanizmusai.

Előadások

 • 1. Oktatási célkitűzések - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 2. A pro- és eukariota sejtek összehasonlítása - Dr. Kemény Ágnes
 • 3. Modern morfológiai módszerek I. Fénymikroszkópia - Dr. Berta Gergely
 • 4. Molekuláris biológiai módszerek I: Restrikciós endonukleázok - Dr. Pap Marianna
 • 5. Molekuláris biológiai módszerek II: DNS-klónozás. Genomtárak - Dr. Pap Marianna
 • 6. Molekuláris biológiai módszerek III: Polimeráz láncreakció - Dr. Pap Marianna
 • 7. Molekuláris biológiai módszerek IV: DNS szekvencia-meghatározás - Dr. Pap Marianna
 • 8. Molekuláris biológiai módszerek V: Transzgénikus élőlények. - Dr. Pap Marianna
 • 9. Molekuláris biológiai módszerek VI: A génműködés gátlása - Dr. Pap Marianna
 • 10. Molekuláris biológiai módszerek VII: DNS-chipek - Dr. Pap Marianna
 • 11. Molekuláris biológiai módszerek VIII: Immunológiai módszerek - Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia
 • 12. Modern morfológiai módszerek II. Elektronmikroszkópia - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 13. Sejtmag - Dr. Atlaszné Váczy Alexandra
 • 14. Genomorganizáció - Dr. Kemény Ágnes
 • 15. A kromatin szerkezete és kémiai összetétele - Dr. Sétáló György
 • 16. A sejtciklus fázisai. - Dr. Sétáló György
 • 17. A sejtciklus szabályozása - Dr. Sétáló György
 • 18. Sejtosztódás. Mitózis, meiózis - Dr. Sétáló György
 • 19. Replikáció prokariota sejtekben - Dr. Sétáló György
 • 20. Replikáció eukariota sejtekben - Dr. Sétáló György
 • 21. DNS-repair - Dr. Sétáló György
 • 22. Transzkripció prokariotákban - Dr. Pap Marianna
 • 23. Eukariota pre-rRNS szintézis és érés - Dr. Pap Marianna
 • 24. Pre-mRNS-ek szintézise eukariotákban - Dr. Pap Marianna
 • 25. Pre-mRNS-ek érése eukariotákban - Dr. Pap Marianna
 • 26. Transzláció I: A fehérjeszintézis szereplői - Dr. Szeberényi József
 • 27. Transzláció II: A fehérjeszintézis mechanizmusa - Dr. Szeberényi József
 • 28. Transzláció III: A genetikai kód - Dr. Szeberényi József
 • 29. Génreguláció prokariotákban - Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • 30. Génreguláció eukariotákban I: A szabályozás szintjei - Dr. Szeberényi József
 • 31. Génreguláció eukariotákban II: Transzkripciós faktorok I. - Dr. Szeberényi József
 • 32. Génreguláció eukariotákban III: Transzkripciós faktorok II - Dr. Szeberényi József
 • 33. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum - Dr. Kemény Ágnes
 • 34. Golgi-apparátus. Fehérje-glikoziláció - Dr. Kemény Ágnes
 • 35. Endocitózis. A vezikuláris transzport mechanizmusa - Dr. Kemény Ágnes
 • 36. A sejt védekezési mechanizmusai I: lizoszómák, sima felszínű endoplazmatikus retikulum - Dr. Kemény Ágnes
 • 37. A sejt védekezési mechanizmusai II: szabadgyökök, membránkárosodás - Dr. Kemény Ágnes
 • 38. Mitokondrium I: felépítés és működés - Dr. Sétáló György
 • 39. Mitokondrium II: genetikai apparátus - Dr. Sétáló György
 • 40. Citoszkeleton I: mikrofilamentumok - Varga Judit
 • 41. Citoszkeleton II: intermedier filamentumok és mikrotubulusok - Varga Judit
 • 42. Záró előadás. A sejtmembrán - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella

Gyakorlatok

 • 1. Fénymikroszkópia. Izotópok
 • 2. Fénymikroszkópia. Izotópok
 • 3. Centrifugálás, kromatográfia
 • 4. Centrifugálás, kromatográfia
 • 5. Plazmidizolálás
 • 6. Plazmidizolálás
 • 7. Fehérje-elektroforézis és Western blot
 • 8. Fehérje-elektroforézis és Western blot
 • 9. DNS-izolálás
 • 10. DNS-izolálás
 • 11. Restrikciós endonukleáz térképezés
 • 12. Restrikciós endonukleáz térképezés

Szemináriumok

 • 1. A csoportszintű oktatás rendszere. Az I. ciklus gyakorlatainak előkészítése
 • 2. Biológiai makromolekulák
 • 3. Fénymikroszkópia
 • 4. Pro- és eukariota sejtek összehasonlítása
 • 5. Szeparációs módszerek
 • 6. Molekuláris biológiai módszerek I.
 • 7. Molekuláris biológiai módszerek II.
 • 8. Molekuláris biológiai módszerek III.
 • 9. Molekuláris biológiai módszerek IV.
 • 10. A sejtmag. Genomorganizáció
 • 11. Kromatin
 • 12. A sejtciklus
 • 13. Elektronmikroszkópia. (demonstráció)
 • 14. Replikáció
 • 15. DNS-repair.
 • 16. Sejtosztódás. A II. ciklus előkészítése
 • 17. Transzkripció prokariotákban
 • 18. Transzkripció eukariotákban
 • 19. RNS-érés
 • 20. Transzláció I.
 • 21. Transzláció II.
 • 22. Génreguláció I.
 • 23. Génreguláció II
 • 24. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum. Golgi-komplex. Vezikuláris transzport
 • 25. Sejtvédekezés
 • 26. Mitokondrium I.
 • 27. Mitokondrium II.
 • 28. Félévzáró konzultáció
 • 29. Félévzáró dolgozat
 • 30. Félévzáró dolgozat

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Pap M. (szerk.): Molekuláris sejtbiológiai gyakorlatok

Ajánlott irodalom

Cooper G.M.: The Cell. A Molecular Approach
Lodish et al.: Molecular Cell Biology
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Szabó G. (szerk.): Sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi beszámoló az 5., 10. és 14. heteken, az előadáson, szemináriumon és gyakorlaton átvett anyagrészekből. A tesztek pótlása az 5., 10. heti tesztek esetében, hivatalos igazolás ellenében 1 tesztnél lehetséges a 13. héten, abban az esetben, ha a hallgató a másik tesztet megírta. A 14. heti teszt pótlására nincs lehetőség. Javításra a teszteknél nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Minden gyakorlati ciklus végén pótgyakorlat.

Vizsgakérdések

1. Fehérjék
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleozidok, nukleotidok
5. A DNS szerkezete
6. A DNS örökítő anyag szerepét igazoló kísérletek
7. Az RNS szerkezete és típusai
8. Prokariota és eukariota sejtek összehasonlítása
9. Az immuncitokémia módszerei
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciaanalízise
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A sejtmag szerkezete
23. A kromatin szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai összetétele
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus szabályozása
28. Mitózis
29. Meiózis
30. A replikáció általános jellemzői
31. A prokariota replikáció mechanizmusa
32. Az eukariota replikáció jellemzői
33. DNS-repair
34. A prokariota transzkripció mechanizmusa
35. Az eukariota transzkripció általános jellemzői
36. Az eukariota pre-rRNS szintézise és érése
37. Az eukariota pre-mRNS szintézise. Cap-képződés és poliadeniláció
38. Pre-mRNS splicing
39. Aminoacil-tRNS szintézis
40. A riboszómák szerkezete és működése
41. A genetikai kód
42. A transzláció iniciációja
43. A transzláció elongációja és terminációja
44. A transzláció általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás sejtmag-transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukariota transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. Golgi-apparátus. Fehérje-glikoziláció
55. A szekréció mechanizmusa
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport mechanizmusa
58. Lizoszómák. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök. Membránkárosodás. Lipid-peroxidáció
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriumok genetikai apparátusa
62. Mitokondrium betegségek

Vizsgáztatók

 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Fekete Zsuzsanna
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Mikó Éva
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Sétáló György
 • Dr. Szeberényi József

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Balassa Tímea
 • Balogh Bálint
 • Brandt Barbara
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Fekete Zsuzsanna
 • Dr. Gál Adrián Róbert
 • Dr. Horváth Marianna
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Tarjányi Oktávia
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Görgey Éva
 • Németh Marica
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra
 • Varga Judit