Molekuláris sejtbiológia fogorvostan hallgatóknak 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sétáló György

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-MF1-T
 • 3 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tárgy célja az anatómia, biokémia, élettan, pathológia, kórélettan, mikrobiológia és gyógyszertan fogorvostan hallgatóknak történő oktatásához szükséges alapjainak megteremtése, a legfontosabb molekuláris és sejtbiológiai ismeretek átadása. Az első félév anyaga a sejt felépítésére és működésének molekuláris szintű sajátosságaira összpontosít, úgy, mint az eukariota, ezen belül is leginkább az emberi sejtek szervecskéinek alaktanára és működésére, a genetikai információ tárolásának, expressziójának és továbbadásának mikéntjére, valamint az ezek vizsgálatához használt módszerek ismertetésére.

Előadások

 • 1. Oktatási rendszerünk - Dr. Sétáló György
 • 2. A sejtszerveződés alapjai - Dr. Sétáló György
 • 3. Nukleinsavak - Dr. Sétáló György
 • 4. Fehérjék - Dr. Sétáló György
 • 5. Lipidek és szénhidrátok - Dr. Sétáló György
 • 6. Fényikroszkópia - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 7. Transzmissziós és pásztázó ektronmikroszkópia - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 8. Restrikciós endonukleázok és modifikációs metilázok - Dr. Sétáló György
 • 9. DNS sokszorozás baktériumok segítségével - Dr. Sétáló György
 • 10. Az in vitro DNS amplifikáció lehetőségei - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 11. A Sanger módszer és változatai - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 12. Génmanipulált élőlények - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 13. Chip technikák - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 14. A nukleusz - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 15. Egyedi és ismétlődő DNS szekvenciák - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 16. A kromatin többszintű organizációja és kémiai komponensei - Dr. Sétáló György
 • 17. Sejtciklus: interfázis, mitózis és meiózis - Dr. Sétáló György
 • 18. A sejtciklus regulációja - Dr. Sétáló György
 • 19. DNS szintézis prokariótákban - Dr. Sétáló György
 • 20. Az eukarióták DNS szintézise - Dr. Sétáló György
 • 21. A DNS hibajavító mechanizmusai - Dr. Sétáló György
 • 22. RNS szintézis prokariotákban - Dr. Pap Marianna
 • 23. Az rRNS képződése eukariótákban - Dr. Pap Marianna
 • 24. Az mRNS képződése eukariotákban I. - Dr. Pap Marianna
 • 25. Az mRNS képződése eukariotákban II. - Dr. Pap Marianna
 • 26. Citoplazmatikus organellumok - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 27. A fehérje szintézis komponensei - Dr. Pap Marianna
 • 28. A kódszótár megfejtése - Dr. Pap Marianna
 • 29. A transzláció mechanizmusa - Dr. Pap Marianna
 • 30. Prokariota génszabályozás - Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • 31. Az eukarióta génexpresszió regulációs szintjei - Dr. Pap Marianna
 • 32. Eukarióta transzkripciós faktorok - Dr. Pap Marianna
 • 33. Az endoplazmatikus retikulum - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 34. A Golgi-készülék, szekréció - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 35. Az endocitózis és a vezikuláris transzport - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 36. Lizoszómák és peroxiszómák, biotranszformáció - Dr. Bátor Judit
 • 37. Szabadgyökök és lipid peroxidáció - Dr. Kemény Ágnes
 • 38. ATP szintézis a mitokondriumban - Dr. Sétáló György
 • 39. A mitokondriális DNS - Dr. Sétáló György
 • 40. A sejt mikrofilamentum rendszere - Dr. Sétáló György
 • 41. A sejt intermedier filamentumai és mikrotubulusai - Dr. Fekete Zsuzsanna
 • 42. A plazmamembrán - Dr. Berta Gergely

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gerald Karp: Cell and Molecular Biology
Cooper G.M.: The Cell. A Molecular Approach
Lodish et al.: Molecular Cell Biology
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Szabó G. (szerk.): Sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi, zárthelyi tesztek

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Proteinek
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleotidok
5. A DNS molekula
6. A DNS, mint örökítő anyag (kísérletes megközelítések)
7. Az RNS-ek
8. Pro- és eukariota sejtek
9. Immuncitokémia
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciájának meghatározása
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció a DNS szintjén
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS, és a fehérjék szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A nukleusz felépítése
23. A kromatin többszintű szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai komponensei
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus regulációja
28. Mitózis – számtartó sejtosztódás
29. Meiózis – számfelező sejtosztódás
30. A DNS szintézis általános jellemzői
31. A DNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
32. A DNS szintézis mechanizmusa eukariótákban
33. A DNS hibajavító mechanizmusai
34. Az RNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
35. Az eukariota RNS szintézis általános jellemzői
36. Az rRNS képződése eukariótákban.
37. Az mRNS átírása eukariótákban, 5’- és 3’-végi módosulások
38. Pre-mRNS splicing
39. Az aminoacil-tRNS képződés
40. A riboszómák struktúrális és funkcionális jellemzése
41. A genetikai kódszótár
42. A fehérje szintézis iniciációja
43. A fehérje szintézis elongációja és terminációja
44. A fehérje szintézis általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás nukleáris transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukarióta transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. A Golgi-készülék, és a fehérje-glikoziláció
55. A szekréció
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport
58. Lizoszómák, és a sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök, membránkárosodás
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriális DNS
62. Mitokondriális betegségek

Vizsgáztatók

 • Balassa Tímea
 • Balogh Bálint
 • Brandt Barbara
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Fekete Zsuzsanna
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Sétáló György
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói