Molekuláris sejtbiológia fogorvostanhallgatóknak 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sétáló György

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-MF2-T
 • 3 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-MF1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tárgy második szemeszterének fő témái: a sejt határzónája, és azon túli közvetlen környezete; a sejten belüli jeltovábbítás módozatai, különös tekintettel annak a daganatképződés szempontjából lényeges vonatkozásaira, valamint a molekuláris medicinára.

Előadások

 • 1. Nyitó előadás - Dr. Sétáló György
 • 2. Passzív transzport folyamatok - Dr. Bátor Judit
 • 3. Aktív transzport folyamatok - Dr. Bátor Judit
 • 4. Extracelluláris mátrix - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 5. Az intracelluláris jelátvitel típusai - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 6. Heterotrimer G-fehérjék által közvetített jelátvitel - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 7. Katalítikus receptorok jelátvitele - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 8. Stresszt közvetítő jelátviteli mechanizmusok - Dr. Pap Marianna
 • 9. Citokin ligandok és integrin receptorok jelátvitele - Dr. Pap Marianna
 • 10. A jelátvitel általános jellemzői - Dr. Pap Marianna
 • 11. Az egyedfejlődés molekuláris mechanizmusai - Dr. Sétáló György
 • 12. A sejthalál fajtái: nekrózis és apoptózis - Dr. Pap Marianna
 • 13. Az apoptózis mechanizmusa - Dr. Pap Marianna
 • 14. A daganat sejt - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 15. DNS tumor vírusok - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 16. RNS tumor vírusok - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 17. Retrovirális onkogének - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 18. Celluláris onkogének I. - Dr. Pap Marianna
 • 19. Celluláris onkogének II. - Dr. Pap Marianna
 • 20. Celluláris onkogének III. - Dr. Pap Marianna
 • 21. Tumor szuppresszor gének I. - Dr. Sétáló György
 • 22. Tumor szuppresszor gének II. - Dr. Sétáló György
 • 23. Onkogének szerepe a sejtciklusban - Dr. Berta Gergely
 • 24. A daganatképződés többlépéses mechanizmusa I.: Experimentális karcinogenezis - Dr. Sétáló György
 • 25. A daganatképződés többlépéses mechanizmusa II.: Tumorinvázió és áttétképződés - Dr. Sétáló György
 • 26. Molekuláris diagnosztika - Dr. Sétáló György
 • 27. Génterápia - Dr. Sétáló György
 • 28. Záró előadás - Dr. Sétáló György

Gyakorlatok

 • 1. Előkészítés
 • 2. Fénymikroszkópia
 • 3. Izotópok
 • 4. Centrifugálás és kromatográfia
 • 5. Mikroszkópos felvételek nagyítása
 • 6. Fehérje-elektroforézis
 • 7. DNS-izolálás
 • 8. Makromolekulák hisztokémiája, enzimhisztokémia
 • 9. Fáziskontraszt mikroszkópia és polarizációs mikroszkópia
 • 10. Tumorbiológia I.
 • 11. Tumorbiológia II.
 • 12. Apoptózis I.
 • 13. Apoptózis II.
 • 14. Záró konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Saját oktatási anyag

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia
Pap M. és Sétáló Gy. (szerk.): Molekuláris sejtbiológiai gyakorlatok fogorvostan hallgatóknak

Jegyzet

Pap M. és Sétáló Gy. (szerk.): Molekuláris sejtbiológiai gyakorlatok fogorvostan hallgatóknak

Ajánlott irodalom

Gerald Karp: Cell and Molecular Biology
Cooper G.M.: The Cell. A Molecular Approach
Lodish et al.: Molecular Cell Biology
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Szabó G. (szerk.): Sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Zárthelyi dolgozatok

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A foglalkozások pótlására nincs lehetőség, illetve pótgyakorlatok szervezhetőek igény esetén, a gyakorlatos ciklusok végén.

Vizsgakérdések

1. Proteinek
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleotidok
5. A DNS molekula
6. A DNS, mint örökítő anyag (kísérletes megközelítések)
7. Az RNS-ek
8. Pro- és eukariota sejtek
9. Immuncitokémia
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciájának meghatározása
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció a DNS szintjén
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS, és a fehérjék szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A nukleusz felépítése
23. A kromatin többszintű szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai komponensei
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus regulációja
28. Mitózis – számtartó sejtosztódás
29. Meiózis – számfelező sejtosztódás
30. A DNS szintézis általános jellemzői
31. A DNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
32. A DNS szintézis mechanizmusa eukariótákban
33. A DNS hibajavító mechanizmusai
34. Az RNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
35. Az eukariota RNS szintézis általános jellemzői
36. Az rRNS képződése eukariótákban.
37. Az mRNS átírása eukariótákban, 5’- és 3’-végi módosulások
38. Pre-mRNS splicing
39. Az aminoacil-tRNS képződés
40. A riboszómák struktúrális és funkcionális jellemzése
41. A genetikai kódszótár
42. A fehérje szintézis iniciációja
43. A fehérje szintézis elongációja és terminációja
44. A fehérje szintézis általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás nukleáris-transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukarióta transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. A Golgi-készülék, és a fehérje-glikoziláció
55. A szekréció
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport
58. Lizoszómák, és a sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök, membránkárosodás
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriális DNS
62. Mitokondriális betegségek

63. A sejtváz mikrotubulusai
64. A sejtváz mikrofilamentumai
65. A sejtváz intermedier filamentumai
66. A sejtmembrán szerkezete
67. Sejt-sejt kapcsolatok
68. Passzív transzport folyamatok
69. Aktív transzport folyamatok
70. Az extracellularis mátrix
71. A kémiai jelátvitel típusai
72. cAMP által közvetített jelátvitel
73. Foszfolipid eredetű másodlagos messengerek
74. A növekedési faktorok jelátvitele
75. Citokin-jelátvitel
76. Stressz-jelátvitel
77. Sejt-mátrix kapcsolatok, integrin-jelátvitel
78. TGF-béta-, Wnt-, Notch-, Hedgehog-jelátvitel
79. A fehérjekinázok szerepe jelátviteli folyamatokban
80. Jelamplifikáció, jeltermináció, jelátviteli hálózatok
81. Az egyedfejlődés molekuláris alapjai
82. Az apoptózis fiziológiás és patológiás jelentősége
83. Az apoptózis mechanizmusa
84. A tumorsejt általános jellemzői
85. Onkogén DNS-vírusok
86. Retrovírusok
87. Retrovirális onkogének
88. Celluláris onkogének azonosítása géntranszfer segítségével
89. A gyengén transzformáló retrovírusok onkogén hatása
90. A celluláris onkogének létrejöttének mechanizmusai
91. A tumor szuppresszor gének általános jellemzői
92. Az Rb és p53 fehérjék
93. Tumor szuppresszor gének szerepe a Wilms-tumor, a neurofibromatosis, a vastagbélrák és az emlődaganatok kialakulásában
94. Onkogének szerepe a sejtciklus szabályozásában
95. Az experimentális karcinogenezis szakaszai
96. A tumorképződés lépései természetes daganatokban
97. Öröklődő betegségek molekuláris diagnózisa
98. Daganatok, fertőző betegségek molekuláris diagnózisa
99. A géntranszfer módszerei
100. A humán génterápia lehetőségei

Gyakorlatos vizsgakérédsek:
Elméleti rész
1. A fénymikroszkóp szerkezete és működése
2. Mintaelőkészítés fénymikroszkópos célra
3. Radioaktív izotópok a biológiában
4. Homogenizálás
5. Sejtfrakcionáló differenciál centrifugálás
6. Hipopiknikus sűrűséggrádiens centrifugálás
7. Izopiknikus sűrűséggrádiens centrifugálás
8. Gélfiltráció
9. Ioncserélő kromatográfia
10. Affinitáskromatográfia
11. Fehérje elektroforézis
12. DNS izolálás
13. A polarizációs mikroszkóp felépítése és működése
14. A fáziskontrasztmikroszkóp felépítése és működése
15. Citoplazma hisztokémia
16. Immun- és enzimhisztokémia
17. Az apoptózis vizsgálatának lehetőségei
18. Az elektronmikroszkóp felépítése és működése
19. Mintaelőkészítés transzmissziós elektronmikroszkópos célra
20. Kontrasztfokozás lehetőségei transzmissziós elektronmikroszkópos célra


Végrehajtandó gyakorlatos vizsgafeladatok
21. Prokariota sejtek immerziós vizsgálata, a Gram festés lényege
22. Sejtátmérő meghatározása fénymikroszkóppal
23. Humán perifériás vérkenet vizsgálata, a May-Grünwald-Giemsa festés lényege
24. Fénymikroszkópos autoradiográfiás metszet vizsgálata
25. Bromodezoxiuridin jelölés vizsgálata
26. Lineáris szacharóz grádiens készítése
27. Gélfiltráció eredményének értékelése
28. A fehérje elektroforézis lépései, fehérjék kimutatása gélben és membránon
29. Western blot lépései, eredményének értékelése
30. Fotométer használata, DNS és RNS oldat koncentrációjának meghatározása
31. A polarizációs mikroszkóp használata
32. A fáziskontraszt mikroszkóp centrálása, használata
33. Nukleinsav hisztokémiai preparátum értékelése, kromoszómák Giemsa festéssel
34. Citoplazma hisztokémiai metszet értékelése
35. Immunhisztokémiai metszetek értékelése
36. Normál és Burkitt limfomás nyirokcsomó elkülönítése, mitózis fázisainak azonosítása
37. Normál és kóros sejtek azonosítása Papanicolau kenetben
38. Normál és apoptotikus sejtek azonosítása
39. Sejtmag alkotórészek azonosítása mikroszkópos felvételeken
40. Citoplazma alkotórészek azonosítása mikroszkópos felvételeken

Vizsgáztatók

 • Balassa Tímea
 • Balogh Bálint
 • Brandt Barbara
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Sétáló György
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Görgey Éva
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Gál Adrián Róbert
 • Dr. Horváth Marianna