Toxikológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-TXA-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-D1E-T teljesített , OGG-PPA-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy a gyógyszerek túladagolása vagy helytelen használata, valamint egyéb xenobiotikumokkal (többek között fémek, oldószerek, mérgező gázok, peszticidek, gomba- és egyes növényi eredetű mérgek) történő expozíció során kialakuló toxikus (beleértve a teratogén és karcinogén) hatásokat tárgyalja. Ennek során részletesen foglalkozik a toxikológia általános aspektusaival, a toxikus hatások mechanizmusaival és a kialakulását befolyásoló tényezőkkel, továbbá a diagnosztikai és terápiás lehetőségekkel. Emellett a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok és a kockázatbecslés alapjait is röviden összefoglalja.

Előadások

 • 1. A toxikológia tárgya és ágai. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai. - Dr. Poór Miklós
 • 2. A mérgezett beteg ellátása: sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások, antidótumok, dekontaminálás, a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés. - Dr. Poór Miklós
 • 3. Gyógyszermérgezések I. - Az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 4. Gyógyszermérgezések II. - Izgatottságot okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 5. Gyógyszermérgezések III. - Kardiális funkciózavart okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 6. Gyógyszermérgezések IV. - Metabolikus zavart vagy szövetnekrózist okozó mérgezések. - Dr. Poór Miklós
 • 7. Toxikus hipoxiák I. - Mérgező gázok (szén-monoxid, hidrogén-cianid és cianogén vegyületek, kénhidrogén). - Dr. Poór Miklós
 • 8. Toxikus hipoxiák II. - Methemoglobin-képzők. - Dr. Poór Miklós
 • 9. Mérgezések oldószerekkel I. - Általános jellemzők, szénhidrogének és halogénezett származékaik. - Dr. Poór Miklós
 • 10. Mérgezések oldószerekkel II. - Alkoholok, szénkéneg. - Dr. Poór Miklós
 • 11. Mérgezések fémvegyületekkel I. - Általános jellemzők, fém-kelátorok. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Mérgezések fémvegyületekkel II. - Ólom, higany, kadmium, arzén. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Mérgezések peszticidekkel. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Endokrin diszruptorok. - Dr. Poór Miklós
 • 15. Összefoglalás, konzultáció I. - Dr. Poór Miklós
 • 16. Összefoglalás, konzultáció II. - Dr. Poór Miklós
 • 17. Teratogenezis I. - Történeti példák, humán kémiai teratogének. - Dr. Poór Miklós
 • 18. Teratogenezis II. - Teratogén gyógyszerek, fejlődéstoxikológia. - Dr. Poór Miklós
 • 19. Gombamérgezések. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 20. Harci mérgek. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 21. Kémiai karcinogenezis I. - Történeti példák, genotoxikus karcinogének. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 22. Kémiai karcinogenezis II. - Nem genotoxikus karcinogének, a karcinogenezis folyamata. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 23. Toxicitásvizsgálatok. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 24. A rizikóbecslés alapjai. - Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
 • 25. Összefoglalás, konzultáció III. - Dr. Poór Miklós
 • 26. Összefoglalás, konzultáció IV. - Dr. Poór Miklós
 • 27. - - Dr. Poór Miklós
 • 28. - - Dr. Poór Miklós
 • 29. - - Dr. Poór Miklós
 • 30. - - Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Az előadások előtt a diasorokat pdf formátumban feltöltjük a Neptun Meet Street-re a kurzus hallgatóinak. Emellett egy ennél bővebb, kiegészítő információkat is tartalmazó elektronikus jegyzetet is a hallgatók rendelkezésére bocsátunk.

Jegyzet

Az elektronikus jegyzetet a hallgatók számára a Neptun Meet Street-en keresztül hozzáférhető.

Ajánlott irodalom

Gregus, Z., Megyeri, A., Kovács, P.: Méregtan. In: Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (főszerkesztők): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina, Budapest, 951-1019, 2020.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a félév 8. és 13. hete körül az addig elhangzott tananyagból teszt- és rövid esszé jellegű kérdésekből álló zárthelyi dolgozatot írnak. A félévközi eredmény (%) a két félévközi zárthelyi dolgozat %-os eredményeinek számtani átlaga. Azok a hallgatók, akik legalább 70%-os félévközi eredményt érnek el, megajánlott jegyet kapnak. Azok a hallgatók, akik nem érik el az 50%-os félévközi eredményt, a vizsgán plusz tételt húznak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A számonkért anyagot az előadásokon elhangzó, valamint a Tanszék által kiadott diasorokban megtalálható ismeretek képezik. A kurzus végén azoknak, akik nem kaptak megajánlott jegyet, a kollokvium szóbeli vizsga formájában történik. A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságát felmérő kérdések; a vizsgázó emellett két tételt húz. Ha a hallgató félévközi eredménye nem érte el az 50%-ot, akkor ezen felül további egy plusz tételt is húznia kell.
A kollokvium tételsora az alábbi témákból/kérdésekből áll:
1. A toxikológia általános aspektusai: emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei; a mérgezéses halál okai.
2. A mérgezett beteg ellátása: sürgősségi ellátás, diagnosztika, dekontaminálás, antidótumok, a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés.
3. Gyógyszermérgezések I: az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések, izgatottságot okozó mérgezések.
4. Gyógyszermérgezések II: kardiális funkciózavart, metabolikus zavart, szövetnekrózist okozó mérgezések.
5. Toxikus hipoxiák: szén-monoxid, hidrogén-cianid és cianogén vegyületek, kénhidrogén, methemoglobin-képzők.
6. Mérgezések oldószerekkel: szénhidrogének és halogénezett származékaik, alkoholok, szénkéneg.
7. Fémvegyületek toxicitásának általános jellemzői, fém-kelátorok, szervezeti védőmechanizmusok, mérgezések fémvegyületekkel.
8. Mérgezések peszticidekkel, endokrin diszruptorok.
9. Teratogenezis.
10. Gombamérgezések, harci mérgek.
11. Kémiai karcinogenezis.
12. Toxicitásvizsgálatok, rizikóbecslés.

Vizsgáztatók

 • Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói