Gyógyszerhatástan 1. - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-D1E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-KTN-T teljesített , OGG-D1G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségei, valamint a vegetatív idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer vonatkozásában.

Előadások

 • 1. Bevezetés a neurofarmakológiába. A vegetatív idegrendszer általános jellemzése - Dr. Barthó Loránd
 • 2. Kolinerg receptor agonisták - Dr. Barthó Loránd
 • 3. Kolinészteráz gátlók I. - Dr. Barthó Loránd
 • 4. Kolinészteráz gátlók II. - Dr. Barthó Loránd
 • 5. Muszkarin receptor antagonisták I. - Dr. Barthó Loránd
 • 6. Muszkarin receptor antagonisták II. - Dr. Barthó Loránd
 • 7. Perifériás izomrelaxánsok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 8. Perifériás izomrelaxánsok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 10. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 11. Adrenerg receptor agonisták I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 12. Adrenerg receptor agonisták II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 13. Adrenerg receptor antagonisták I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 14. Adrenerg receptor antagonisták II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 15. A kalciumcsatornák farmakológiája I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 16. A kalciumcsatornák farmakológiája II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 17. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 18. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 19. Diuretikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Diuretikumok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 22. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 23. Antiaritmiás szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 24. Antiaritmiás szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 25. Antianginás szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 26. Antianginás szerek II. Regionális keringésfokozók - Dr. Pethő Gábor István
 • 27. Antihipertenzív szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 28. Antihipertenzív szerek II. - Dr. Pethő Gábor István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun MeetStreet-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2019.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 15th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2021.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Tanulmányi követelmények: a vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és gyakorlatokon elhangzó, valamint a Tanszék által kiadott elektronikus oktatási anyagokban található ismeretek képezik. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett Gyógyszerhatástan 1 gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (legalább elégséges félévközi jegy).
Vizsgakérdések:
1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek megoszlása
8. A gyógyszerek biotranszformációja
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapfogalmainak definíciója, számítása és gyakorlati jelentősége: első- és nullad-rendű kinetika, kompartmentek, biológiai hozzáférhetőség, megoszlási térfogat, klírensz, abszorpciós és eliminációs felezési idő, egyensúlyi plazmakoncentráció, fenntartó és telítő dózis
11. Kolinerg receptor agonisták, kolinészteráz gátlók
12. Muszkarin receptor antagonisták
13. Perifériás izomrelaxánsok. A vegetatív ganglionokra ható szerek
14. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
15. Adrenerg receptor agonisták
16. Adrenerg receptor antagonisták
17. Helyi érzéstelenítők
18. A kalciumcsatornák farmakológiája
19. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
20. Diuretikumok
21. Pozitív intotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére
22. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók
23. Antihipertenzív szerek
24. Antiaritmiás szerek

A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságát felmérő kérdések.

Vizsgáztatók

 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói