Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Családorvostani Tanszék

A Családorvostani Tanszék részt vesz a graduális oktatásban. Az I. éven történik az orvosi kommunikáció oktatása. A tantárgy kapcsán szeretnénk pozitív attitűdöt kialakítani az orvoslás iránt, szituációs tréningekkel és nyári gyakorlattal hozzuk testközelbe az orvostanhallgatóknak az orvos-beteg kapcsolat szépségeit és nehézségeit. A kurzus elvégzése kötelező.

A családorvostan oktatása, mint diszciplína a 10. szemesztertől indul. Célunk a családorvoslás specifikumainak, a szituatív medicinának az oktatása. A 11- 12. szemeszterben történik a kéthetes praxisgyakorlat, ahol már összegző, differenciál diagnosztikai problémák megoldása a cél. A családorvostan kurzus elvégzése kötelező.

A számos szabadon választott kreditkurzust indítottunk pl.: Junior Bálint csoport, Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban. Az oktatás magyar, angol és német nyelven folyik.

A szakképzés és továbbképzés magas színvonalára nagy hangsúlyt fektetünk. A központi gyakornokok akkreditált oktató helyeken dolgoznak-tanulnak. Továbbképzési programjainkról a háziorvosok katalógusban tájékozódhatnak.

Oktatásról

A családorvoslást olyan orvosi szakterületnek tekintjük, mely az egyén, a család, kisebb közösségek számára komplex egészségügyi alapellátást nyújt. Ez a tevékenység vonatkozik az akut és a krónikus betegségek gyógyítására, a gondozására és megelőzésére. Egészségügyi alapellátást jelent, amely a rendelőben és a beteg lakásán, az egyén számára elérhető közelségben humánusan valósul meg. Az ellátás szem előtt tartja az egyén és a család testi, lelki szociális igényét. Irányító integráló tevékenységével a beteg köré szervezi a szakellátást, és kapuőrző szerepével hozzájárul a magyar egészségügy optimális működéséhez. Az alapellátás a leginkább gazdaságos és költséghatékony szolgáltatás.

A graduális oktatásban magyar, angol, német nyelven vesznek részt a hallgatók. Kötelező óraszám (mindhárom nyelven) 84 óra. Elektív óraszám 14/28 óra, Fakultatív 14/28 óra.Az 1. szemeszterben az „Orvosi Kommunikáció a gyakorlatban” kurzus kezdődik. 6 óra tantermi előadás után, 8 óra kiscsoportos foglalkozásra kerül sor. Szituációs gyakorlatokkal, film elemzéssel segítjük a hallgatóknak bemutatni az orvos-beteg kapcsolat szabályait, fortélyait. Ezt követően a 2. szemeszter végén kötelező egyhetes praxis gyakorlaton vesznek részt a hallgatók ahol elsajátíthatják az elméleti oktatáson hallottakat. A családorvostan oktatása, a 10. szemeszterben kerül meghirdetésre. 4 óra tantermi előadást követően 10 óra kiscsoportos szemináriumi foglalkozás követi. Célunk a családorvoslás specifikumainak, a szituatív medicinának az oktatása. A 11-12. szemeszterben történik a kéthetes praxisgyakorlat, 1 oktató- 1 hallgató. Differincál diagnosztikai feladatok megoldása, összegzés, epikrizis készítés, beteg-edukáció stb. elsajátítása a hallgató feladata.

A kötelező tantárgyak mellett több választható kurzus is meghirdetésre kerül intézetünkben. Elektív kurzusaink: a Palliatív medicina hospice, Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban, Junior Bálint csoport. Több szabadon válaszható kurzusainkra is nagy az érdeklődés: ilyen plédául: az Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés, Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne, A diagnózis felállításának mestersége, Gyakorlat orientált kommunikációs képzés, Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben.

Oktatás történik még közös együttműködéssel más társintézetekben is. Egészségtudományi Karon Közösségiorvoslás, a Gyógyszerészeti Szakon a kis klinikai tárgyak között. A Jogtudományi Karon a Jogklinika.

A szakképzés tárgya a szakképzési program teljes és maradéktalan teljesítése, aminek végső célja háziorvosi szakvizsga sikeres teljesítése. A szakorvos jelölt szakmai ismereteinek bővítését és a szakorvos jelölt alapvető készségei a fejlesztését az önálló ismeret szerzés, a tutorok aktív támogatása biztosítja. A háziorvosi rezidensképzés során a kollégák 4 x 1 hónapot, valamint hetente egy szakmai napot töltenek háziorvosi praxisban. Egy rezidens egy tutor kapcsolatban ismerkednek a háziorvosi team szerteágazó munkájával. A gyógyító folyamatokon kívül prevenciós (szűrés, gondozás) egészségnevelés hatósági tevékenységek képezik a feladatokat. Törekednek az emberek teljes testi-lelki-szociális ellátásának biztosítására. A rezidens részt vesz mind az akut mind a krónikus betegek ellátásában, teljes szakmai képet kap a háziorvosi munkáról.

Intézetünk 2012.-től az országosan meghirdetett PRAXIS I. és PRAXIS II. programban résztvevő orvosok háziorvostan szakképzésében is részt vesz.

A PRAXIS I. program keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetekben, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával.

A PRAXIS II. program keretében „A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakvizsgával rendelkező szakorvosok vesznek részt. A programban részt vevőknek a jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a rendelkezésére, hogy a képzési tervét teljesítse, és ezt követően sikeres szakvizsgát tegyen háziorvostanból.

151 akkreditált praxisban van lehetőség a munka gyakorlására. 10-17 ezer fő/év betegforgalommal számolva havi 1000-1500 orvos-beteg találkozás szolgál oktatás céljául. Egy-egy praxisban 500-800 krónikus beteg ellátása valósul meg. A háziorvos évente 100-200 akut otthoni ellátást végez, évente 800-1000 az otthoni folyamatos ellátás.